Agenda

décembre 2017
   
Catégorie:
1 déc.
Fêtes
D’Feier gëtt vun de Schoulklassen aus dem Cycle 1, 2, 3 a vun der Musekschoul encadréiert. Vu 14.30 Auer un verkeeft de Cycle 4 flott Bastelsaachen a Schneekereien. D’Schoulkanner invitéieren op eng Kaffisstuff vu 16.00 – 17.30 Auer. Den Erléis vum Fest geet un d’Fondatioun kriibskrank Kanner.
3 déc.
Fêtes, Foires & Salons
Adventsmaart
8 déc.
9 déc.
Foires & Salons, Expositions et manifestations culturelles
Ausstellung
10 déc.
Foires & Salons, Expositions et manifestations culturelles
Ausstellung
15 déc.
Fêtes
De Club des Jeunes Schëtter, d'Amicale Neihaischen, den FC Minsbech, d'Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, d'Schëtter Musék, de Schëtter Gesank, Fraen an Mammen Schëtter, d'Lëtzebuerger Rousefrënn an d'Schëtter Jugendhaus presentéieren: DEN 1. SCHËTTER CHRËSCHTMAART vum 15.12.2017 - 17.12.2017 zu Schëtter bei der Kierch.
Concerts, Cabarets & Théâtre
Chrëschtconcert
16 déc.
Fêtes
De Club des Jeunes Schëtter, d'Amicale Neihaischen, den FC Minsbech, d'Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, d'Schëtter Musék, de Schëtter Gesank, Fraen an Mammen Schëtter, d'Lëtzebuerger Rousefrënn an d'Schëtter Jugendhaus presentéieren: DEN 1. SCHËTTER CHRËSCHTMAART vum 15.12.2017 - 17.12.2017 zu Schëtter bei der Kierch.
17 déc.
Fêtes
De Club des Jeunes Schëtter, d'Amicale Neihaischen, den FC Minsbech, d'Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, d'Schëtter Musék, de Schëtter Gesank, Fraen an Mammen Schëtter, d'Lëtzebuerger Rousefrënn an d'Schëtter Jugendhaus presentéieren: DEN 1. SCHËTTER CHRËSCHTMAART vum 15.12.2017 - 17.12.2017 zu Schëtter bei der Kierch.
Concerts, Cabarets & Théâtre
Concert
macommune.lu
© Administration Communale de Schuttrange