Schoul an der Dällt

 

185, rue Principale      L-5366 MUNSBACH

           Site Internet:  Ecole de Munsbach

Oskar - Sëchere Schoulwee


 
Enseignement

 

Le Service de l'Enseignement constitue l'administration centrale des écoles préscolaires et primaires de Schuttrange.

Il exécute les décisions prises tant par l'autorité supérieure que par le Collège des bourgmestre et échevins ou la
Commission
scolaire.

          

Contactez le Service de l'Enseignement si vous voulez des
renseignements sur un des sujets énumérés ci - dessous:

 

                 

Absences des élèves.

Absences et remplacement du personnel enseignant.

Accidents scolaires.

Admission anticipée dans une classe préscolaire.

Après-midi de loisirs.

Cartes Jumbo.

Certificats de fréquentation scolaire.

Conveniats - remise de listes de classes.

Congés à accorder aux élèves.

Cours du soir pour adultes.

Dispenses de fréquentation scolaire.

Excursions scolaires.

Exécution des mesures prises par l'autorité supérieure.

Facturations diverses.

Horaires.

Inscription des élèves dans les classes préscolaires et primaires.

Organisation de spectacles pour les élèves.

Organisation des classes préscolaires et primaires.

Répartition des élèves sur les classes.

Services d'accueil (cantines scolaires).

Soumission des articles de papeterie pour les écoles préscolaires et primaires.

Statistiques.

Suivi des élèves soumis à l'obligation scolaire.

Transports scolaires

 
Absences et dispenses
Lorsqu’un élève manque momentanément les cours, les parents doivent sans délai informer le titulaire et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les seuls motifs légitimes sont la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeure.

Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sur demande motivée écrite des parents.

Des prolongations des vacances scolaires ne sauront être autorisées.

Les dispenses sont accordées:
1) par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant
pas une journée;
2) par le responsable d’école pour une durée dépassant une journée.
Sauf autorisation du ministre compétent, l’ensemble des dispenses
accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours
consécutifs par année scolaire.
 
Schoulregelen - Campus an der Dällt - Minsbech
1. Regele fir d’Kanner

1.1 Allgemeng Regelen

• Mir respektéiren een deen aneren, di kengem wéi a sinn héiflech
(keng Kläppereien, moien, äddi, merci, wann ech gelifft, ...)
• Mir befoll egen d’Uweisunge vu sämtleche Léierpersounen
• Mir respektéiren d’Propretéit, d’Natur, eist eegent an deenen
aneren hiert Material
• Mir brénge keng geféierlech Saache mat (Täschemesser, Knupperten,
...)
• Mir si pénktlech
• Mir stellen eis Gefierer (Velo, Kick-Board, Skateboard, ...) bei der
Entrée vum Schoulhaff of a fueren net domadder um Campus
• Mir maache während der Schoulzäit (och an der Paus) eis elektronesch
Geräter aus (Handy, Mp3-Player, ...) Wien trotzdem
während der Schoulzäit esou en Apparat unhuet, kritt en ofgeholl
an d’Eltere mussen en an d’Schoul siche kommen
• Mir geheien den Dreck an d’Dreckskëscht an halen eis Schoul
an de Schoulhaff propper

1.2 Regelen am Gebai an an der Sportshal

• Mir lafe, jäizen a spillen net mam Ball am Schoulgebai
• Mir rutschen d’Glänner net erof
• Mir ginn op der richteger Säit d’Trapen erop an erof
• D’Sortie de secours ass nëmmen am Noutfall ze benotzen
• Mir verloossen d’Gebai oder d’Sportshal net ouni Erlabnis
• Wa mir mat der Klass an en anere Sall ginn (Bastelsall, Museksall,
…), hannerloosse mir alles propper an op senger Plaz

1.3 Regele fir an der Paus an am Schoulhaff

• Mir verloossen de Schoulhaff net
• Mir ginn op d’Toilette ier mir an d’Paus ginn
• Mir zirkuléieren net während der Paus am Schoulgebai
• Wann et no der Paus schellt, gi mir ouni ze träntelen zréck an
onse Klassesall
• Mir huele kee Prabbeli mat an de Schoulhaff
• Mir geheie weder mat Schnéi, nach mat Äis, nach mat soss
eppes
• Mir lafen net duerch d’Planzen, déi ronderëm de Schoulhaff
stinn
• Mir halen eis un d’Pause-Pläng: Ministade, Spillplaz, Trottinetten,
Klunschel, ...
• D’Dëscher sinn do fir sech derbäi ze sëtzen, net fir drop ze
klammen, ze sprangen oder driwwer ze lafen

1.4 Regelen an a beim Bus

• Mir lafen net op de Bus a stoussen net
• Mir sëtzen eis am Bus a strécken eis un
• Mir befollegen d’Uweisunge vum Buschauffeur an dem Begleeder
• Mir lafen net hannert a virum Bus iwwer d’Strooss
• Mir spillen net um Busarrêt
• Mir bleiwe sëtzen sou laang wéi de Bus fiert
• Mir jäizen net am Bus
• Mir drécken net fir an de Bus oder aus dem Bus eraus

1.5. Wann ech mech net un d’Regelen halen

• Verbuede Géigestänn gi konfiskéiert an d’Eltere ginn informéiert
• All Verstouss géint eng vun de Regele gëtt vun enger Léierpersoun
bestrooft
Mir halen eis niewent dësen allgemenge Regelen och un eis klassenintern
opgestallte Regelen

 

2. Regele fir d’Léierpersonal

• Mir sinn héiflech a respektéiren een deen aneren
• Mir leeën an all Gebai e Surveillanceplang fest
• Mir sinn an eiser Klass responsabel
• Wa mir Surveillance hunn, si mer och responsabel fir aner Klassen
• Mir kontrolléiren ob d’Material an all Sall richteg geraumt gouf
• Mir sinn all verantwortlech fir dat gemeinsamt Material (Kopismaschinn,
Bastelmaterial, Pabeier, ...)
• Wa mir just zäitweis an engem Sall ënnerriichten, hannerloosse
mir eng propper Tafel an e proppere Sall
• Wa mir eppes aus dem Bureau mat an onse Schoulsall huelen,
da brénge mir et zréck soubal mir et net méi brauchen
• Mir kontaktéieren d‘Elteren soubal e Problem mat hierem Kand
besteet

3. Regele fir d’Elteren

• Mir sinn héiflech a respektéiren een deen aneren
• Mir suergen derfir, datt eis Kanner pénktlech an der Schoul sinn
• Mir suergen derfir, datt eise Kanner hiert Material vollstänneg
a ganz ass
• Mir mellen eis Kanner moies (perséinlech) oder per Telefon an
der Schoul of wa se krank sinn
• Mir kontaktéiren d’Léierpersoun soubal e Problem mat eisem
Kand besteet.
• Mir benotzen de Parking an de Kiss & Go virun der Schoul a
fueren net mam Auto op de Campus vun der Schoul eran
• Um Kiss & Go bleiwe mir nëmme ganz kuerz halen fir d’Kanner
erauszeloossen. Wa mir mam Kand an d’Klass goe mussen, siche
mir eis eng Parkplaz
• Eist Kand benotzt wa méiglech de Schoultransport
• Mir hëllefen, datt eis Kanner d‘Regele vun der Schoul respektéiren
 
Elterevereenegung

 

 

Adresse postale:
Nadine Zeitz-Mousel
c/o Elterevereenegung Schëtter
51, Schlassgewan
L-5364 Schrassig
Adresse email: 

ape@ecoles-schuttrange.lu


Becker  Jessica
Calmes
Magali
Da Silva
Gilbert
Hoffmann-Seil
Diane (caissière)
Kaell Julia (secrétaire)
Ludovicy Patricia
Matias
Ana
Radu
Silvia
Schwarmes-Schuller
Tessy
Valentiny

Myriam

Watgen-Olinger Conny
Zeitz-Mousel Nadine (présidente)
Sauber Elli

 
Organigramme
macommune.lu

Contacts

PETERS Pascal

Activité(s) : Responsable de l'école
pascal.peters@ecoles-schuttrange.lu
Tél. : 359889 - 321
Fax : 359889 - 398

Prendre contact
© Administration Communale de Schuttrange