SCHETTER SPILLSTUFF

                    

Spillstuff Asbl:

 

All Kanner tëschent 0 a 4 Joër kënnen Dënschdes an Donneschdes vun 9.00-11.30 Auer bei eis an d'Spillstuff spillen.

D' Unmeldung as op der Plaaz oder während der Generalversammlung. D' Spillstuff fänkt den 15 September un.

 

De Joresbeitrag as 10 € an 1 Moien kascht 3.- €.

 

Fir all weider Informatiounen:        Mme Anne ELVINGER:        35 73 23

 

 

Tous les enfants entre 0 et 4 ans peuvent jouer à la " Spillstuff " tous les mardi et jeudi de 9.00 a 11.30 heures.

 

L'inscription se fera sur place ou lors de I' Assemblée Générale. Début de la " Spillstuff ": le 15 septembre.

 

La cotisation annuelle est de 10 € et 1 matinée de jeux coûte 3.- €

 

Pour toute information:      Mme Anne ELVINGER:        35 73 23

 

 

Alle Kinder zwischen 0 und 4 Jahren können dienstags und donnerstags von 9.00 bis 11.30 Uhr zu uns in die " Spillstuff " zum Spielen kommen.

 

Anmeldung vor Ort oder während der Generalversammlung am. Anfang der " Spillstuff ": 15 September.

 

Der Jahresbeitrag beträgt 10 € und 1 Spielmorgen kostet 3.- €.

 

Für weitere Informationen:             Mme Anne ELVINGER:        35 73 23

 

 

Kids between 0 and 4 years may join us for playing at the " Spillstuff " Tuesday and Thursday mornings from 9.00 a.m. until 11.30 a.m..

Registration can be made at the " Spillstuff " or during the General Assembly. " Spillstuff " starts on September 15th.

 

The annual membership costs 10 €  and 1 session costs 3.- €.

 

For further information:      Mme Anne ELVINGER:        35 73 23

Non
Non