1. Regele fir d’Kanner

1.1 Allgemeng Regelen

• Mir respektéiren een deen aneren, di kengem wéi a sinn héiflech
(keng Kläppereien, moien, äddi, merci, wann ech gelifft, ...)
• Mir befoll egen d’Uweisunge vu sämtleche Léierpersounen
• Mir respektéiren d’Propretéit, d’Natur, eist eegent an deenen
aneren hiert Material
• Mir brénge keng geféierlech Saache mat (Täschemesser, Knupperten,
...)
• Mir si pénktlech
• Mir stellen eis Gefierer (Velo, Kick-Board, Skateboard, ...) bei der
Entrée vum Schoulhaff of a fueren net domadder um Campus
• Mir maache während der Schoulzäit (och an der Paus) eis elektronesch
Geräter aus (Handy, Mp3-Player, ...) Wien trotzdem
während der Schoulzäit esou en Apparat unhuet, kritt en ofgeholl
an d’Eltere mussen en an d’Schoul siche kommen
• Mir geheien den Dreck an d’Dreckskëscht an halen eis Schoul
an de Schoulhaff propper

1.2 Regelen am Gebai an an der Sportshal

• Mir lafe, jäizen a spillen net mam Ball am Schoulgebai
• Mir rutschen d’Glänner net erof
• Mir ginn op der richteger Säit d’Trapen erop an erof
• D’Sortie de secours ass nëmmen am Noutfall ze benotzen
• Mir verloossen d’Gebai oder d’Sportshal net ouni Erlabnis
• Wa mir mat der Klass an en anere Sall ginn (Bastelsall, Museksall,
…), hannerloosse mir alles propper an op senger Plaz

1.3 Regele fir an der Paus an am Schoulhaff

• Mir verloossen de Schoulhaff net
• Mir ginn op d’Toilette ier mir an d’Paus ginn
• Mir zirkuléieren net während der Paus am Schoulgebai
• Wann et no der Paus schellt, gi mir ouni ze träntelen zréck an
onse Klassesall
• Mir huele kee Prabbeli mat an de Schoulhaff
• Mir geheie weder mat Schnéi, nach mat Äis, nach mat soss
eppes
• Mir lafen net duerch d’Planzen, déi ronderëm de Schoulhaff
stinn
• Mir halen eis un d’Pause-Pläng: Ministade, Spillplaz, Trottinetten,
Klunschel, ...
• D’Dëscher sinn do fir sech derbäi ze sëtzen, net fir drop ze
klammen, ze sprangen oder driwwer ze lafen

1.4 Regelen an a beim Bus

• Mir lafen net op de Bus a stoussen net
• Mir sëtzen eis am Bus a strécken eis un
• Mir befollegen d’Uweisunge vum Buschauffeur an dem Begleeder
• Mir lafen net hannert a virum Bus iwwer d’Strooss
• Mir spillen net um Busarrêt
• Mir bleiwe sëtzen sou laang wéi de Bus fiert
• Mir jäizen net am Bus
• Mir drécken net fir an de Bus oder aus dem Bus eraus

1.5. Wann ech mech net un d’Regelen halen

• Verbuede Géigestänn gi konfiskéiert an d’Eltere ginn informéiert
• All Verstouss géint eng vun de Regele gëtt vun enger Léierpersoun
bestrooft
Mir halen eis niewent dësen allgemenge Regelen och un eis klassenintern
opgestallte Regelen

 

2. Regele fir d’Léierpersonal

• Mir sinn héiflech a respektéiren een deen aneren
• Mir leeën an all Gebai e Surveillanceplang fest
• Mir sinn an eiser Klass responsabel
• Wa mir Surveillance hunn, si mer och responsabel fir aner Klassen
• Mir kontrolléiren ob d’Material an all Sall richteg geraumt gouf
• Mir sinn all verantwortlech fir dat gemeinsamt Material (Kopismaschinn,
Bastelmaterial, Pabeier, ...)
• Wa mir just zäitweis an engem Sall ënnerriichten, hannerloosse
mir eng propper Tafel an e proppere Sall
• Wa mir eppes aus dem Bureau mat an onse Schoulsall huelen,
da brénge mir et zréck soubal mir et net méi brauchen
• Mir kontaktéieren d‘Elteren soubal e Problem mat hierem Kand
besteet

3. Regele fir d’Elteren

• Mir sinn héiflech a respektéiren een deen aneren
• Mir suergen derfir, datt eis Kanner pénktlech an der Schoul sinn
• Mir suergen derfir, datt eise Kanner hiert Material vollstänneg
a ganz ass
• Mir mellen eis Kanner moies (perséinlech) oder per Telefon an
der Schoul of wa se krank sinn
• Mir kontaktéiren d’Léierpersoun soubal e Problem mat eisem
Kand besteet.
• Mir benotzen de Parking an de Kiss & Go virun der Schoul a
fueren net mam Auto op de Campus vun der Schoul eran
• Um Kiss & Go bleiwe mir nëmme ganz kuerz halen fir d’Kanner
erauszeloossen. Wa mir mam Kand an d’Klass goe mussen, siche
mir eis eng Parkplaz
• Eist Kand benotzt wa méiglech de Schoultransport
• Mir hëllefen, datt eis Kanner d‘Regele vun der Schoul respektéiren
Non
Non