Umänderungen im Schultransport

Modification du Transport scolaire

Leif Elteren,

Wie schonn am November ugekënnegt, deele mir Iech heimat den neien Plang vum Schoultransport mat.

Dësen neien Horaire trëtt no der Chrëschtvakanz den 4.1.2016 a Kraaft.

Bus Plang 01-2016.pdf

Mir soen Iech Merci fir  äert Versteesdemech.


Liebe Eltern,

Wie im November bereits angekündigt teilen wir Ihnen hiermit den neuen Fahrplan des Schultransportes mit.

Dieser tritt nach den Weihnachtsferien ab 4.1.2016 in Kraft.

Fahrplan 01-2016.pdf 

Wir danken Ihnen für  Ihr Verständnis.


Chers parents,

Comme annoncé au mois de novembre nous vous communiquons en annexe le nouvel horaire du transport scolaire.

Cet horaire entre en vigueur après les vacances de noël à partir du 4.1.2016.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Lettre modification transp-scol 01-2016.pdf

L’administration communale

Non
Non