D'Wuert vum Buergermeeschter

 

Léif Matbierger an Awunner vun der Gemeng Schëtter

Virun 3 Joer no de leschte Gemengewahlen ass ofgemaacht ginn de Buergermeeschter- an e Scheffeposten no 3 Joer opzedeelen. Den 11. November 2014 sinn ech vum Inneminister Dan Kersch als neie Buergermeeschter vereedegt gi fir an eiser schéiner dynamescher Gemeng mat groussem Enthusiasmus an Engagement ze wierken.

Ech sinn zënter 33 Joer schonn aktiv an der Schëtter Gemengepolitik täteg a kennen dohier d’Leit an hir Problemer zimlech gutt . Mir ass a war et ëmmer wichteg direkt op all Leit , jonk oder eeler, zouzegoen a mat hinnen iwwer hir Uleies ze diskutéieren. Esou soll och an Zukunft ëmmer de Kontakt bleiwen : ganz wichteg  eng oppen Dir, een oppent Ouer fir jiddereen, nolauschteren an och mat Kritik ëmgoen , Vertrauen opbauen a sech këmmeren zum Gudde vun alle Generatiounen. Integratioun an dat Soziaalt souwéi d’Biergerbedeelegung sollen den néidege Stellewäert behalen.

Schëtter huet sech verännert , a wéi vill Gemenge ronderëm d’Stad si mir eng gutt Adress fir hei ze wunnen a gutt ze liewen. Duerfir ass et enorm wichteg déi néideg Infrastrukture gutt ze geréieren an auszebaue fir dass all eis Awunner sech hei wuel fillen.

Ech wärt mech parteiiwwergräifend dofir asetzen dat mir eis aktuell Liewensqualitéit erhalen an net duerch ze vill Verkéier an eng massiv Vergréisserung vun de Bau- an Aktivitéitszonen op d’Spill setzen.

Op eng gutt Zesummenaarbecht mat Iech all.


Äre Buergermeeschter,
Jean-Pierre KAUFFMANN

macommune.lu
© Administration Communale de Schuttrange