Schetter Jugendhaus

 

D‘Jugendhaus gëtt vun enger Vereenegung ouni Gewënnzweck, enger sougenannten A.s.b.l. (Association sans but lucratif) verwalt. D‘Schëtter Jugendhaus A.s.b.l besteet aus eirenamtlechen Memberen.

Personnel éducatif:

Tina Boesen (éducatrice diplômée)

Steve Differding (éducateur diplômé)

  199, rue Principale    L-5366 Munsbach
Tél. : 26 35 07 90   Fax : 26 35 07 91                               

 
Conseil d’Administration
 

Hutmacher Robert

(Président)

Hutmacher Philippe

(Vice-Président et Trésorier)

Ley Brigitte

(Vice-Présidente et Membre Bureau Exécutif  EGMJ a.s.b.l)

Havenith Nadine

(Secrétaire)

Theisen Alain (Ressources Humaines)

Deister-Hurt Jo

Fridriks Berglind

Kauffmann Jean-Pierre

Ledant Jacqueline

Meyrath Alex

Pauly Yves

Ries Liliane

Schmit Guy

 

Réviseurs de caisse :

Serge Eicher

Raach Jeff

 

tina@schetterjugendhaus.org

steve@schetterjugendhaus.org

jil@schetterjugendhaus.org


mail@schetterjugendhaus.orgmacommune.lu
© Administration Communale de Schuttrange