Gemeng Schëtter
Calendrier déchets

Hei fann Dir all Datummer vun der Offallentsuergung vum 1. Semester 2019.

Finden Sie alle Termine der Abfallentsorgung im neuen Abfallkalender.

Vous trouvez toutes les collectes dans le nouveau calendrier.