Gemeng Schëtter
En dag am CIPA Grengewald 67835 Page 1

D’Gemeng Schëtter, d’Kommissioun vun der Famill, vum drëtten Alter an de sozialen Uleies an Zesummenaarbecht mat der Amiperas Schëtter freeë sech, Iech op

 

EN DAG AM CIPA GRÉNGEWALD

e Freideg de 15. Februar 2019 vun 11.30 Auer un

 

ze invitéieren dee fir all eeler Awunner (vu 65 Joer un), aus der Gemeng Schëtter, an de Raimlechkeete vum „Centre Intégré pour Personnes Âgées de Niederanven“ (CIPA GRÉNGEWALD) organiséiert gëtt.
Wann Dir bei dësem gemittleche Mëttegiessen an der Visitt wëllt dobäi sinn, mellt Iech telefonesch op der Gemeng iwwer
d‘Telefonsnummer 35.01.13-226 un.
Wëllt Dir vun eisem Gratistransport profitéieren, da komme mir Iech sichen a bréngen Iech och erëm heem. Den Depart vu Schëtter duerch d‘Duerf ass ab 11.00 Auer, op de gewinnte Busstatiounen a mir kommen zréck géint 15.30 Auer.
Umeldung bis den 11. Februar 2019 spéitstens wegl.
Mir freeën eis elo schonn op e schéinen Dag mat Iech.

 

Jean-Paul JOST
Buergermeeschter

Claude MARSON
Schäffen
Victor BACK
Schäffen