Gemeng Schëtter
grandducjean 2019

Am Numm vum Schäffen – a Gemengerot, dem Gemengepersonal an all eise Bierger drécke mir der groussherzoglecher Famill eis déifsten Matgefill aus.
Mir soen dem Groussherzog Jean Merci fir all dat wat hie fir eist Land a seng Bierger gemaach huet.