Gemeng Schëtter

2019 stoung ganz am Zeeche vu Gebuurtsdag-feieren: de Verband vun de Lëtzebuërger Guiden a Scouten
zielt 100 Joërsréng, dselwecht wéi d’Woodbadgeformatioun dei och hiren Honnertse feiert; de Chalet
Nicolas Rollinger huet séng Plaz schon zënter 1959 an der lëtzebuerger Guiden- a Scoutslandschaft an
kritt demno seng 60 Joër. D’Ranger a Rover schaffen zënter 1969 zesummen an d’Equipe Native Village
huet am September zjoërt 10 Joër Engagement gefeiert … ! Wann dat kee Grond war fir ze feieren…?

No enger offizieller Ried vun eisem Schäffen Serge Thein, huet d'Gemeng Schëtter en Éirewäin zum Beschte ginn.

Video Reportage um RTL