Gemeng Schëtter
GemengLaurent

A senger Sëtzung vum 22. Mee krut de Gemengerot de Rapport vum Aarbechtsgrupp “Kircheplatz” virgeluegt mat den “Orientatiounen “ fir d ‘Entwécklung vum Zentrum vu Schëtter.

 

De Schäfferot huet  annoncéiert dass nach virum Summercongé, an enger Arbechtssëtzung vum Gemengerot, zesumme mat alle Conseilleren déi nächst Schrëtt an dësem Dossier solle konkretiséiert ginn, an ënnert anerem definéiert gëtt wéi déi berodend Kommissiounen, d ‘Veräiner an d ‘Bierger mat and deen Entwécklungsprozess kënnen agebonne ginn. A voller Transparenz, a fachlech encadréiert, soll de  “Cahier des Charges” ausgeschafft ginn, deen dann d ‘Basis ass fir en Urbaniste Concours fir d ‘Neigestaltung vum Zentrum vu Schëtter ass.