Gemeng Schëtter
1 20190620 foto scheckiwwereeschung grand

[LU] Eng gutt Aktioun fir S.O.S. Villages d’enfants Monde a.s.b.l., ALAN-Maladies Rares Luxembourg an Sea Shepherd Luxembourg a.s.b.l.

 

Den 20. Juni 2019 huet de Schäfferot a Präsenz vum Personal vun der Schëtter Gemeng e Scheck vu 1.500 € un S.O.S. Villages d’enfants Monde a.s.b.l., ALAN-Maladies Rares Luxembourg, Sea Shepherd Luxembourg a.s.b.l. iwwerreecht.

 

Säit Jore verzichte si op hire Neijoerschdagskado, zu Gonschte vun enger karitativer Associatioun zu Lëtzebuerg.


[FR] Une bonne action pour S.O.S. Villages d’enfants Monde a.s.b.l., ALAN-Maladies Rares Luxembourg et Sea Shepherd Luxembourg a.s.b.l.

 

Le 20 juin dernier, le collège des bourgmestre et échevins, en présence du personnel communal, a remis un chèque de 1.500 € à S.O.S. Villages d’enfants Monde a.s.b.l., ALAN-Maladies Rares Luxembourg et Sea Shepherd Luxembourg a.s.b.l..

 

Depuis des années, le personnel communal renonce à son cadeau de fin d’année, au profit d’une association caritative luxembourgeoise.


[EN] A good campaign for S.O.S. Villages d’enfants Monde a.s.b.l., ALAN-Maladies Rares Luxembourg and Sea Shepherd Luxembourg a.s.b.l.

 

On June 20, the College of Mayor and Aldermen, in the presence of the municipal staff, presented a check for € 1,500 to S.O.S. Villages d’enfants Monde a.s.b.l., ALAN-Maladies Rares Luxembourg and Sea Shepherd Luxembourg a.s.b.l..

 

For years, the communal staff has given up its end-of-year gift to a Luxembourg charity.