Gemeng Schëtter
2019-06-27 Diplomiwwerrechung 060

Wei all Joer haten déi Gemengeverantwortlech op déi offiziell Diplomiwwerreechung vum Cours “Lëtzebuergesch verstoen a schwätzen léieren” agelueden.
An dëse Sproochecoursen ënnert der Leedung vum Pierrette Engel-Wolff waren dëst Joer 92 Leit ageschriwwen. 
48 Leit kruten als Unerkennung fir hiert Engagement, hir Ausdauer, an hir Präsenz vun iwwer 70%, en Diplom vum Buergermeeschter, zesumme mat Memberen aus dem Schäffen a Gemengerot iwwerreecht.
Merci och der Actioun Lëtzebuergesch fir hir Präsenz an di flott Bicher, déi si de Leit verdeelt hunn.