Gemeng Schëtter

Op Aluedung vum Schäfferot war gëscht den éischte ganz gutt besichte Workshop fir d ‘Erneierung vum Duerfkär

A senger Begréissung huet de Buergermeeschter Jean-Paul Jost betount dat dëst de Startschoss ass fir ee vun de wichtegste Projet ‘en deen iwwer déi nächst Joren an der Gemeng Schëtter realiséiert gëtt.

Wéi an der Schäfferotserklärung festgehale sollen d ‘Bierger aus der Gemeng iwwer dëse Wee kënne matbestëmmen wéi den Zentrum vun hirer Gemeng soll ausgesinn. Bei dëser Geleeënheet soll all Bierger seng Iddien a Virschléi kënne mat abréngen.

Hien huet all deenen e grousse Merci gesot déi sech fir dës Workshoppen ageschriwwen hunn.

An engem éischten Atelier koumen esou vill konstruktiv Iddien op den Dësch déi an engem zweete Workshop konkretiséiert ginn.

https://www.schuttrange.lu/actualites/actualite?article_id=62