Gemeng Schëtter

07 juin/2019

Nopeschfest 2019

Date :

07.06.2019

Fête des voisins

De 7. Juni 2019 fënnt dat traditionellt Nopeschfest statt. 
Wéi lo schonn e puer Joer mécht d’Gemeng Schëtter och dëst Joer  rëm bei dësem Projet mat dee geduecht ass e bessere Kontakt ënner Noperen ze kréien. 
Bei engem Glieschen an engem Häppchen bitt sech d’Geleegenheet sech als Nopere besser  kennenzeléieren oder nei Bekanntschaften ze man.