Gemeng Schëtter

15 juin/2019

Mammendagsfeier 2019

Date :

15.06.2019

Début de l'événement :

19:00

Mammendag mam Gaart an Heem vun der Gemeng Schëtter

19.00 Auer Formatioun vum Cortège vun all eisen Duerfveräiner an der rue du Verger
19.15 Auer Départ vum Cortège an d’Poorkierch
19.30 Auer HOUMASS fir all liewend a verstuerwe Mammen aus der Gemeng célébréiert vum Abbé Nico Schartz mat musikalesch Interprétatiounen vun der Schëtter Chorale

 

no der Mass ginn d’Griewer geseent an eng Gerbe um Katafalk vun der Morgue niddergeluegt, fir all déi Mammen déi op eisem Kierfech oder sosswou hier éiweg Rou fonnt hunn, ze éieren.
Sonnerie – Lidder vun der Harmonie an der Chorale

 

duerno offréiert de GAART AN HEEM all deene Leit déi un den Zérémonien deelgeholl hunn, de verre de l’amitié virun onsem Sëtzungssall niewent der Kierch
All Member vum Veräin kritt säi Mammendagskado.

 

Mir wënschen alle Mammen aus der Gemeng e schéinen Dag mat vill Freed a Gléck, a virun allem eng gudd Gesondheet.