Gemeng Schëtter
campus dällt RGB 13

Organisation scolaire 2018/19

Léif Elteren, léif Kanner,

No enger wuelverdéngte Vakanz fänkt de 17. September nees d ‘Schoul un. Nët nëmme fir iech Kanner an Elteren ass d ‘Schoulrentrée e wichtege Moment. Och fir d‘Schoulpersonal, d ‘Personal aus der Maison Relais an d ‘Gemengepersonal ass et e wichtege Datum op dee si an de leschte Méint hi geschafft hunn. Scho laang virun der Summervakanz  fänke se all Joer mat de Preparativen un fir dat Mëtt-September alles prett ass fir de Start an en neit, erfollegräicht Schouljoer.
An dësem Schoulbuet, fannt dir all wichteg Informatiounen déi der braucht fir de Schoulufank. Donieft erënnert en mat e puer flotten Texter a Biller un déi schoulesch an ausser-schoulesch Aktivitéiten iwwer dat läscht Schouljoer .

 

Wei ëmmer sinn d ‘Personal vu Schoul a Maison Relais sou wéi d’Elterevertrieder an d ‘Membere vun der Elterevereenegung och erëm d ‘ganz Joer iwwer fir iech do, falls der Froen hutt wat Schoul, d’Kannerbetreiung  an all aneren Aktivitéiten um Schoulcampus uginn.

Eis Schoul ass permanent am Wandel a muss sech ëmmer erëm der Entwécklung vun eiser Gesellschaft upassen. Iwwer déi läscht Joren huet eist Personal et fäerdeg bruet all Ännerungen op pedagogeschem an organisatoreschem Plang am Interessi vun eise Schoulkanner an zur Zefriddenheet vun den Elteren ëmzesetzen. Dësen Erfolleg ass zum groussen Deel der kollegialer Zesummenaarbecht tëscht Léierpersonal, Personal vun der Maison Relais, an de Vetrieder vun den Elteren ze verdanken. Hinnen Alleguer, e ganz décke Merci fir hire permanenten Engagement.

Och d ‘Infrastrukturen am Schoulkomplex an der Dällt musse regelméisseg den neien Ufuerderungen ugepasst ginn. Iwwer déi läscht Joren hu mer d’ Maison Relais an d’ Crèche ausgebaut an déi éischt Phasen vum Konzept fir d ‘Neigestaltung vun de Schoulhäff sinn ëmgesat ginn. Fir d ‘nächst Schouljoer ass geplangt de leschten Deel vun den Alentouren an Ugrëff ze huelen. Donieft analyséiere mer zesumme mat eisem Personal, wat déi zukënfteg Besoin ‘en u Raimlechkeete um Schoulcampus sinn an fänke mat der Planung vun den néidegen Ausbauaarbechten un.

No der Rentrée hu mir geplangt, zesumme mat den Elteren, de “Séchere Schoulwee” ze iwwerschaffen an e Projet “Pédibus” auszeschaffen an ëmsetzen. Mir sinn eis bewosst dat eis Familljen an eis Kanner de Garant vun eiser Zukunft sinn. Eis Ziel ass a bleift et den Elteren ze erlaben Famill an Aarbecht ënnert een Hutt ze kréien, an de Kanner e flotte Kader ze bidden an deem se a modernsten Infrastrukturen an an aller Sécherheet hier éischt Schouljoere verbrénge kënnen. Mir wënschen Iech Alleguer eng schéi Rentrée an e flott, spannend an erfollegräicht Schouljoer 2018/2019.

De Schäfferot
Jean-Paul Jost, Claude Marson, Vic Back