Gemeng Schëtter
campus dällt RGB 13

Organisation scolaire 2019/20

Léif Elteren, léif Kanner,

D’Vakanz geet lues awer sécher zu Enn. Déi Eng sinn e bëssen traureg, dass déi flott an erhuelsam Deeg eriwwer sinn, déi Aner freeë sech endlech nees hir Klassekomeroden erëm ze gesinn an zesumme mat hinnen, a mat neier Energie un d’Léieren ze goen. Fir verschidde Schüler an hir Elteren fänkt mam éischten Dag am Cycle 1 en neie wichtege Liewensofschnëtt un.

Fir dass dir Alleguerten en optimale Start an dat neit Schouljoer hutt, sinn déi Responsabel vun der Schoul an der Maison Relais schonn zënter Wochen mat den néidege Preparativen amgaang.

An dësem Schoulbuet probéiere mer Iech déi wichtegst Informatiounen iwwer eis Schoul- an Versuergungsstrukturen ze ginn, déi der fir e gelongene Schoulufank braucht. Sollt der trotzdem nach Froen hunn, dann zéckt net eis Personal, eis Elterevertrieder oder d’Membere vun der Elterevereenegung ëm Rot ze froen. An der Grondschoul gëtt eng wichteg Basis geluecht, souwuel fir weider Studien, wéi och fir dat spéider Beruffsliewen.

Mir probéiere weiderhin, a kollegialer Zesummenaarbecht, hei zu Schëtter eise Kanner all Dat mat op de Wee ze ginn, wat se fir eng erfollegräich Zukunft brauchen. Eis Gesellschaft, a mat hir och d’Schoul, ännere sech permanent an et ass eng vun eisen Erausfuerderunge fir d’Schoul dësem Wandel unzepassen. Wann eis als Gemeng iwwer déi lescht Joren och ëmmer manner Responsabilitéiten op pedagogeschem Niveau zoufält, sou ass et awer un eis derfir ze suergen en optimaalt Ëmfeld ze stellen an deem eis Schüler hiert Wësse vermëttelt kréien.

An deem Sënn sinn d’Aarbechte vun der Neigestaltung vun de Schoulhäff an den Alentouren amgaang an d’Planunge fir e laangfristegen Ausbau vun de Räimlechkeeten um Schoulcampus lafen.

Fir d’Rentrée hu mir, zesumme mat de Schüler an den Elteren de „Séchere Schoulwee“ iwwerschafft an et ass och virgesinn am Laf vum Joer de Projet „Pedibus“ an enger Testphas auszeprobéieren.

All zesumme probéiere mer Iech souwäit wéi méiglech z’ënnerstëtzen an iech e Kader z’offréieren, deen et erméiglecht, dass Schoul, Famill, Aarbecht a Fräizäit déi néideg Plaz an ärem Alldag kënne fannen.

E grousse Merci un d’ganz Equipe, déi sech iwwer d’Joer, Dag fir Dag fir eis Kanner asetzt.

Mir wënschen Iech alleguer e flotte Schoulufank an en erfollegräicht Schouljoer 2019/2020.

De Schäfferot

Jean-Paul Jost, Claude Marson, Serge Thein