Gemeng Schëtter
Conseil communal

Alie Altmeisch-Broekman

Schëtter Bierger