Gemeng Schëtter

Informations

Chantier Rue du Village - 29.06. - Wéinst Aarbechten an der rue du Village zu Schëtter (Al-Schëtter), gëtt op der Héicht vun den Haiser mat de Nummeren 1 bis 22 d’ Strooss komplett gespaart.

Wéinst Aarbechten an der rue du Village zu Schëtter (Al-Schëtter), gëtt op der Héicht vun den Haiser mat de Nummeren 1 bis 22 d’ Strooss komplett gespaart.

Dës éischt Phase vum Chantier fänkt Méindes, den 29. Juni 2020 un an dauert bis Donneschdes, den 30. Juli 2020.

Folgend Busarrêten ginn wärend dëser Zäit net vun den RGTR Busser ugefuer:

Munsbach – Op der Gare

Uebersyren – Kraizgaass

Schuttrange – Al Schëtter Mëtt

Schuttrange – Kanecherstrooss

D’ Busser ginn also iwwer d’ rue Principale (C.R. 132) vu Minsbech op Schëtter a vice-versa geleet.

Deementspriechend ginn zwee temporär Busarrêten ugefuer:

Munsbach – Kulturzentrum

Schuttrange - Kiercheplaz

Bei weidere Froe sti mer iech gär zu Verfügung.

 

Avis aux riverains Rue du Village

CBE Modification urgente du règlement de circulation communal Rue du Village Schuttrange

Plan Rue du Village

Schuttrange - Uebersyren Télégramme RGTR


L'administration communale vous informe que les travaux de réaménagement de la rue du Village à
Schuttrange débuteront le lundi 29 juin 2020. La durée prévisible sera de 300 jours ouvrables.

 


Die Gemeindeverwaltung teilt Ihnen mit, dass die Arbeiten zur Neugestaltung der rue du Village in Schüttringen
am folgenden Montag, den 29. Juni 2020 beginnen werden. Die voraussichtliche Dauer der Bauarbeiten beträgt
300 Arbeitstage.