Gemeng Schëtter
Conseil communal

Jean-Pierre Kauffmann

DP