D'Schëtter Gemeng stellt an

Opruff fir eist Serviceteam ze verstäerken

Fir eise Service bei de Manifestatiounen an Evenementer an der Gemeng, wéi zum Beispill Nationalfeierdag, ze verstäerke siche mir engagéiert a motivéiert Personal (m/w).

Dir schwätzt Lëtzebuergesch a sidd flexibel an disponibel besonnesch de Weekend an owes, oder mol op engem Feierdag?

Dir hutt Loscht op soziale Kontakt mat den Awunner aus Ärer Gemeng?

Dir fillt Iech ugesprach, Dir sidd zouverlässeg, pénktlech a bereet am Team ze schaffen a mengt dat wär en Job dee wéi fir Iech gemaach ass?

Da mellt Iech bei eis per Mail op annick.gut@schuttrange.lu a schéck eis Är Motivatioun wisou Dir déi richteg Persoun fir déi Aarbecht sidd.

 

Merci am Viraus

De Schäfferot

 

Aufruf zur Verstärkung unseres Serviceteams

Zur Verstärkung unseres Serviceteams für Feierlichkeiten und Veranstaltungen in der Gemeinde, wie zum Beispiel am Nationalfeiertag, suchen wir einsatzbereites und motiviertes Personal (m/w).

Sie sprechen Luxemburgisch und sind flexibel und haben Zeit, vor allem am Wochenende oder auch mal an einem Feiertag?

Sie haben Lust auf sozialen Kontakt mi den Einwohnern Ihrer Gemeinde?

Sie fühlen sich angesprochen, sind zuverlässig, pünktlich und bereit Teamgeist zu zeigen und denken, dass dieser Job wie für Sie gemacht ist?

Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an annick.gut@schuttrange.lu und senden Sie uns Ihre Motivation, warum wir uns für Sie entscheiden sollen.

 

Vielen Dank im Voraus

Der Schöffenrat

 

Appel à candidatures

Afin de renforcer son équipe des dames de service lors de manifestations et d’événements dans la commune, par exemple, la Fête Nationale, nous sommes à la recherche de personnel engagé et motivé.

Vous parlez luxembourgeois, êtes flexible et disponible, d’avantage les week-ends, les soirs et jours fériés ?

Vous aimez le contact social avec les habitants de votre commune?

Vous vous sentez interpellé, êtes fiable, ponctuel et prêt à travailler en équipe et vous pensez que vous êtes “la” candidate pour ce job ?

Alors contactez-nous par email à annick.gut@schuttrange.lu et envoyez-nous votre motivation pourquoi notre choix devrait tomber sur vous.

 

Merci d’avance

Le collège des bourgmestre et échevins

 

Call for new waitresses

In order to strengthen its team of service women during events and festivities in the commune, for example, the National Holiday, we are looking for committed and motivated staff.

Do you speak Luxembourgish; are flexible, and available, especially on weekends, evenings and public holidays?

Do you like social contact with the inhabitants of your commune?

Do you feel challenged are reliable, punctual and ready to work in a team and think that you are “the” candidate for this job?

Then contact us by email at annick.gut@schuttrange.lu and send us your motivation why our choice should fall on you

 

Thanks in advance

The College of Mayor and Aldermen

APPEL A CANDIDATURES

NÉANT

NÉANT

Demande dʼembauche Vacances d'été

NÉANT

Dépliant Studenten Jobs_Seite_1
jobs2_logo