Gemeng Schëtter

De Schäfferot

Collège échevinal

Le collège des bourgmestre et échevins se compose du bourgmestre ainsi que de deux échevins qui sont les représentants du Gouvernement dans la commune. Les séance du collège des bourgmestre et échevins sont présidées par le bourgmestre et se tiennent à huit clos - en présence du secrétaire communal.

Bourgmestre

Buergermeeschter ass de Jean-Paul Jost, Schëtter Bierger.


Missiounen:
 

 • D ‘Verwaltung vun der Gemeng
 • Soziales
 • Finanzen a Budget
 • Schoul an d’Opfankstrukturen
 • Bebauungsplang
 • Infrastruktur a Gebaier 

Echevin

Éischt Schäffin ass d'Nora Forgiarini, déi Gréng.


Missiounen:
 

 • Ëmwelt an Energie
 • Soziales a Chancëgläichheet
 • Landwirtschaft a Forstwirtschaft
 • Verkéier
 • Transport

Echevin

Zweete Schäffen ass de Serge Thein, Schëtter Bierger.


Missiounen:
 

 • Jugend
 • 3. Alter
 • Veräiner
 • Sport
 • Ënnerhalt vun de Gemengegebaier
 • Sécherheetsdéngschter
Nora
Nora Forgiarini

échevin

2019-05-18 Jean-Paul (8)
Jean-Paul Jost

bourgmestre

bourgmestre@schuttrange.lu
T. +352 35 01 13 220

Schëtter Bierger

 

SB Serge 174
Serge Thein

échevin

serge.thein@schuttrange.lu

Schëtter Bierger