Gemeng Schëtter
Schäfferot 2019 3

De Schäfferot

Collège échevinal

Le collège des bourgmestre et échevins se compose du bourgmestre ainsi que de deux échevins qui sont les représentants du Gouvernement dans la commune. Les séance du collège des bourgmestre et échevins sont présidées par le bourgmestre et se tiennent à huit clos - en présence du secrétaire communal.

Bourgmestre

Buergermeeschter ass de Jean-Paul Jost, Schëtter Bierger.


Missiounen:
 

 • D ‘Verwaltung vun der Gemeng
 • Soziales a Chancëgläichheet
 • Finanzen a Budget
 • Schoul an d’Opfankstrukturen
 • Bebauungsplang
 • Infrastruktur a Gebaier 

Echevin

Éischte Schäffen ass de Claude Marson, LSAP, fir 3 Joer, duerno iwwerhëlt d ‘Nora Forgiarini, déi Gréng, dëse Posten.


Missiounen:
 

 • Ëmwelt an Energie
 • Landwirtschaft a Forstwirtschaft
 • Verkéier
 • Transport
 • Sécherheetsdéngschter

Echevin

Zweete Schäffen ass de Serge Thein, Schëtter Bierger.


Missiounen:
 

 • Jugend
 • 3. Alter
 • Veräiner
 • Sport
 • Ënnerhalt vun de Gemengegebaier
2019-05-18 Jean-Paul (8)
Jean-Paul Jost

bourgmestre


T. +352 35 01 13 220

Schëtter Bierger

 

Marson1
Claude Marson

échevin

T. +352 35 01 13 220

LSAP

SB Serge 174
Serge Thein

Schëtter Bierger