De Schäfferot

Collège échevinal

LU
De Schäfferot besteet aus dem Buergermeeschter souwéi zwee Schäffen, déi d’ Vertrieder vun der kommunaler Regierung sinn. D’ Sëtzunge vum Schäfferot gi vum Buergermeeschter presidéiert a ginn net ëffentlech ofgehalen - a Präsenz vum Gemengesekretär.

FR
Le collège des bourgmestre et échevins se compose du bourgmestre ainsi que de deux échevins qui sont les représentants du Gouvernement de la Commune. Les séances du collège des bourgmestre et échevins sont présidées par le bourgmestre et se tiennent à huit clos - en présence du secrétaire communal.


Bourgmestre

Buergermeeschter ass de Claude Marson, LSAP

Missiounen:

 • Personal a Gemengeverwaltung
 • Sécherheet a Rettungsdéngschter
 • Nohalteg Entwécklung
  • Ëmwelt an Energie
  • Klimapakt
  • Naturpakt
 • Ëffentlechen Transport a Mobilitéit
 • Waasser- an Offallwirtschaft
 • Bauten
 • Soziales, Chancëgläichheet an Integratioun

Echevin

Éischte Schäffen ass de Serge Eicher, DP.

Missiounen:

 • Finanzen an Investissementer
 • Veräinsliewen,Sport a Benevolat
 • Kommunikatioun a Biergerbedeelegung
 • Infrastrukturen an Gemengenentwécklung
 • Museksschoul
 • Wunnengsbau
 • Jumelage
 • Digitalisatioun

Echevin

Zweete Schäffen ass den Andy Kiser, DP.

Missiounen:

 • Schoul- a Kannerbetreiung
 • Jugend, Senioren an Famill
 • Intergenerationell Projeten
 • Kultur
 • Landwirtschaft a Forstwirtschaft
 • Gemengegebaier
 • Entwécklungshëllef

Les contacts