Gewan entdecken

Eng Aktioun vun der Kommissioun fir Landwirtschaft, Forstwirtschaft a ländlech Entwécklung vun der Schëtter Gemeng, zesumme mat 'Fro de Bauer'

Gewan entdecken - Entdeckt déi landwirtschaftlech genotzte Landschaft

Trotz der Noperschaft zu der Stad Lëtzebuerg ass d’Gemeng Schëtter haaptsächlech ländlech. A fir déi meescht vun eis, déi hei wunnen, ass et dëse ländleche Kader deen eis Heemechtsgemeng sou attraktiv mécht. Awer wéi vill Leit wësse wierklech wat um Land geschitt, dat se esou schätzen? Am Bësch an op de Felder ginn d'Leit hirer Aarbecht no an heiansdo kënne mir se beim Spazéieren an der Géigend gesinn. Wat maache se genee? A wat wiisst op de Felder op béide Säiten vun de Feldweeër?

“Gewan entdecken” ass e Projet, dee vun der Kommissioun fir Landwirtschaft, Forstwirtschaft a ländlech Entwécklung, mat der Ënnerstëtzung vun der Schëtter Gemeng an der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l. "Fro de Bauer" initiéiert gouf. Dat ganzt landwiertschaftlecht Joer wäerten Informatiounspannoen op ausgewielte Plazen vun eiser Gemeng d’Landwirtschaft begleeden, wéi gepflanzt, gefleegt, geernt an de Buedem fir déi nächst Saison virbereet gëtt. Déi Informatioune ginn haaptsächlech a Form vun engem QR-Code zur Verfügung gestallt, deen Zougang zu Informatiounen iwwert déi verschidde Variatioune vu Recolten an iwwert d’Notze vun de Felder gëtt.

Et gi momentan Informatiounspannoen iwwert dräizéng vun dëse Kulturen a Landschaftsmerkmaler. De Pilotprojet ëmfaasst d'Gebitt ëstlech vun Al-Schëtter a südlech vun Iwwersiren. D'Pannoe wäerte mat de Kulture réckelen, an d’ Bauere selwer halen dësen Informatiounssystem um neiste Stand. Si hunn en Interessi drun datt hir Matbiergerinnen a Matbierger wësse wat se maache fir eis Landschaft ze formen an ze gestalten. Mir hoffen, datt och Dir Iech fir d'Wëssen, dat eis Bauere weiderginn, interesséiert.

Gewan entdecken - A la découverte de la campagne cultivée

Malgré sa proximité avec la ville de Luxembourg, la Commune de Schuttrange est essentiellement rurale. Et pour la plupart d'entre nous qui vivons ici, c'est ce cadre rural qui rend notre commune si attrayante. Mais combien de personnes savent réellement ce qui se passe dans cette campagne qu'elles apprécient tant ? Des gens travaillent dans les bois et les fermes, et nous les observons parfois lors de nos promenades. Que font-ils exactement ? Et qu'est-ce qui pousse dans les champs de part et d'autre des chemins ruraux?

« Gewan entdecken » - Découvrir le paysage agricole est un projet initié par la Commission de l’Agriculture, de la Sylviculture et du Développement rural, avec le soutien de la commune de Schuttrange et de l'association de jeunes agriculteurs « Fro de Bauer » (Demandez à l'agriculteur). Tout au long de l'année agricole, des panneaux d'information accompagneront, dans certaines parties de la commune, les cultures agricoles pendant qu'elles sont semées, soignées, récoltées et que le sol est préparé pour la saison suivante. Les informations se présentent principalement sous la forme d'un code QR, qui permet d'accéder à des informations sur les différents types de culture et d'utilisation des champs.

À l'heure actuelle, il existe des panneaux d'information couvrant treize de ces cultures et éléments de campagne. Le projet pilote couvre la zone située à l'est de Schuttrange-Village et au sud d'Uebersyren. Les panneaux se déplaceront avec les cultures, et ce seront les agriculteurs eux-mêmes qui tiendront à jour ce système d'information. Ils ont intérêt à ce que leurs concitoyennes et concitoyens sachent ce qu'ils font pour façonner et former notre paysage local. Nous espérons que vous vous intéresserez à votre tour aux connaissances qu'ils transmettent.

Gewan entdecken – Discovering the farmed countryside

Despite its proximity to the city of Luxembourg, the Commune of Schuttrange is essentially rural. And for most of us who live here, it is this rural setting that makes our home Commune so attractive. But how many people really know what is going on in the countryside that they appreciate so much? People are going about their work in the woodland and the farmland, and sometimes we watch them at work as we go for our local walks. What exactly are they doing, and what is growing in the fields on either side of the field tracks?

“Gewan entdecken” – Discovering the farmed countryside is an initiative of the Commission for agriculture, forestry and rural development with the support of the Commune of Schuttrange and the young farmers’ association “Fro de Bauer” (‘Ask the farmer’). Throughout the farming year, information panels will, in selected parts of the Commune, accompany the farm crops as they are sown, tended, harvested, and the soil prepared for the next growing season. The information is mainly presented in the form of a QR code, which accesses information on the various crop types and field uses.

At the moment, there are information panels covering thirteen such crops and countryside elements. The pilot project covers the area to the east of Schuttrange-Village and to the south of Uebersyren. The panels will move with the crops, and it will be the farmers themselves who keep this information system up to date. They have an interest in their fellow citizens knowing what they are doing to shape and form our local countryside. We hope that you too will have an interest in the knowledge they are passing on.

Gewan entdecken - Die landwirtschaftlich genutzte Landschaft entdecken

Trotz ihrer Nähe zur Stadt Luxemburg ist die Gemeinde Schüttringen im Wesentlichen ländlich geprägt. Und für die meisten von uns, die hier leben, ist es diese ländliche Umgebung, die unsere Heimatgemeinde so attraktiv macht. Aber wie viele Menschen wissen wirklich, was auf dem Lande geschieht, das sie so sehr schätzen? In den Wäldern und auf den Feldern gehen die Menschen ihrer Arbeit nach, und manchmal können wir sie bei unseren Spaziergängen in der Umgebung beobachten. Was genau tun sie? Und was wächst auf den Feldern zu beiden Seiten der Feldwege?

„Gewann entdecken“ ist ein Projekt, das vom örtlichen Beratungsausschuss für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und ländliche Entwicklung mit Unterstützung der Gemeinde Schüttringen und der Junglandwirtevereinigung „Fro de Bauer“ initiiert wurde. Während des gesamten landwirtschaftlichen Jahres werden in ausgewählten Teilen der Gemeinde Informationstafeln die landwirtschaftlichen Kulturen bei der Aussaat, der Pflege, der Ernte und der Vorbereitung des Bodens für die nächste Vegetationsperiode begleiten. Die Informationen werden hauptsächlich in Form eines QR-Codes bereitgestellt, der Zugang zu Informationen über die verschiedenen Kulturarten und Feldnutzungen bietet.

Gegenwärtig gibt es Informationstafeln zu dreizehn dieser Kulturen und Landschaftselemente. Das Pilotprojekt erstreckt sich auf das Gebiet östlich von Alt-Schüttringen und südlich von Übersyren. Die Tafeln werden mit den Kulturen umziehen, und die Landwirte selbst werden dieses Informationssystem auf dem neuesten Stand halten. Die Landwirte haben ein Interesse daran, dass ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger wissen, was sie tun, um unsere Landschaft zu formen und zu gestalten. Wir hoffen, dass auch Sie ein Interesse an dem Wissen haben, das sie weitergeben.


Wou fënnt een d’Pannoen? / Où puis-je trouver les panneaux ? / Where can I find the panels?

Gewan-Entdecken-Kaart

LU
Entdeckt all eis Pannoen iwwert Variatioune vu Recolten an iwwert d’Notze vun de Felder op folgende Plazen op der Kaart.

FR
Découvrez tous nos panneaux sur les différents types de culture et d'utilisation des champs aux endroits suivants sur la carte.

EN
Discover all our panels about the various crop types and field uses in the following places on the map.