Gemeng Schëtter
gewan entdecken 1920x350

Gewan entdecken

Eng Aktioun vun der Kommissioun fir Landwirtschaft, Forstwirtschaft a ländlech Entwécklung vun der Schëtter Gemeng, zesumme mat 'Fro de Bauer'

Wou fënnt een d’Pannoen? / Où puis-je trouver les panneaux ? / Where can I find the panels?

Entdeckt all eis Pannoen iwwert Variatioune vu Recolten an iwwert d’Notze vun de Felder op folgende Plazen op der Kaart.

 

Découvrez tous nos panneaux sur les différents types de culture et d'utilisation des champs aux endroits suivants sur la carte.

 

Discover all our panels about the various crop types and field uses in the following places on the map.