Gemeng Schëtter
mediation2

Médiation

Service de médiation

Kaméidi, Planzen di stéieren, Schiedegungen, Aarbechten, Déieren, Besëtz…

Waart net méi, a frot eisen Service vun der Mediatioun.

 

Et ass fräiwëlleg,

Verbessert eventuell den Dialog mam Noper,

Kann eng Léisung fir all Parteien fannen,

Et ass confidentiel!

 

De Service ass dofir ausgebilt, probéiert d’Kommunikatioun ze vereinfachen, begleet di 2 Parteien bis datt dat Bescht Resultat fonnt ginn ass, onparteiesch, ënnerläit der Schweigeflicht.

 

Är Virdeeler

Et ass gratis fir all Awunner aus eiser Gemeng Schëtter

Et ass eng alternativ Léisung amplaz direkt iwwer d’Police mussen ze fueren,

Dësen Service kann Iech hëllefen, nees eng besser Liewensqualitéit erëm ze fannen,

 

Dir hutt näischt ze verléieren, mee kënnt alles gewannen!

 

Wéi muss ech da elo vir goen?

All Persoun di sech un eisen Service wennt, gëtt vertraulech nogelauschtert. Hannerloosst eng Noriicht mat ären Personalien op dem Anrufbeantworter um

Tel. 621 673 648, oder schreift eng Mail un: mediation@schuttrange.lu

Eisen Service wäert sech dann sou schnell wéi méiglech mat Iech a Verbindung setzen.

Bruits, plantations, dégradations, travaux, animaux, droit de propriété…
N’attendez plus ! Venez rencontrer un(e) médiateur (trice) à la commune !
La médiation est une démarche volontaire ;

favorise un climat de dialogue et de coopération lors d’un conflit de voisinage ;
permet de trouver une solution satisfaisante pour chacun ;
est confidentielle.

Les médiateur (trice) sont des professionnel(le)s formé(e)s à la médiation ;
interviennent pour faciliter la communication dans une situation de conflit ;
accompagnent la réflexion des parties en leur permettant de trouver leur accord ;
ne prennent pas parti ;
sont soumis(es) au secret professionnel.

 

Vos avantages

Un service gratuit réservé aux habitants de la Commune de Schuttrange.
C’est une solution alternative à la justice traditionnelle.
La médiation peut vous aider à retrouver une meilleure qualité de vie.
Vous n’avez rien à perdre, mais peut-être tout à gagner !

Comment ça marche ?

Chaque personne reçue dans le Service de Médiation bénéficiera d’une écoute individuelle et attentive. En fonction de vos besoins, le service mettra en place les démarches nécessaires à la gestion de votre conflit.


Le Service de Médiation de la commune de Schuttrange est à votre écoute.

Comment contacter le Service de Médiation! Laissez un message ainsi que vos coordonnées sur le répondeur 621 673 648 ou envoyer un mail à mediation@schuttrange.lu.

Un(e) médiateur (trice) vous contactera dans les plus brefs délais.

Lärmbelästigung, störende Bepflanzung, Schädigungen, Arbeiten, Tiere, Besitzanspruch...

Die Vermittlung Ist ein freiwilliger Prozess
Fördert das Gesprächsklima und die Zusammenarbeit während eines Nachbarschaftsstreits
Erlaubt eine zufriedenstellende Lösung für alle Parteien zu finden
Ist vertraulich

Die Schlichter sind zur Schlichtung ausgebildete Spezialisten
Treten ein um die Kommunikation in einer Streitsituation zu vereinfachen
Begleiten die der Parteien mit dem Ziel eine Einigung zu finden
Sind unparteiisch
Unterliegen der beruflichen Schweigepflicht

 

Ihre Vorteile

Eine kostenlose Diesntleistung nur für die Bewohner der Gemeinde Schüttringen
Ist eine alternative Lösung zum tradionnellen Gerichtswesen
Die Schlichtung kann Ihnen helfen eine bessere Lebensqualität wiederzufinden
Sie haben nichts zu verlieren doch vielleicht alles zu gewinnen!

Wie funktionniert es?

Jeder der von den Dienstleistern empfangen wird, erhält ein aufmerksames Einzelgespräch. Je nach Bedarf werden die Dienstleister alle nötigen Schritte in die Wege leiten um Ihren Konflikt zu lösen.

 

Der Vermittlungsservice der Gemeinde Schüttringen hat ein offenes Ohr für Sie. Wie Sie den Service erreichen! Hinterlassen Sie eine Nachricht sowie Ihre Daten auf dem Anrufbeantworter der Nummer 621 673 648 oder schreiben Sie eine Mail an folgende Adresse: mediation@schuttrange.lu.

Ein Schlichter(in) wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

mediation