Gemeng Schëtter

Commune de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Les actualités de Schuttrange

Schueberfouerbus 2022 800x600-01

Mat Bus an Zuch op d'Schueberfouer

Wëll Dir op d'Fouer, awer gemittlech? Da loosst Iech féieren! Fannt hei drënner déi wichtegst Verbindungen. Eng Initiative vun der Gemeng Schëtter.   Vous voulez arriver détendu à la Schueberfouer ? Alors, laissez-vous conduire ! Veuillez trouver ci-dessous les connections les plus importante Une Initiative de la Commune de Schuttrange.   Wollen Sie auf die Schueberfouer, aber entspannt? Dann lassen Sie sich fahren! Finden Sie hier anbei, die wichtigsten Verbindungen. Eine Initiative der Gemeinde Schuttrange.   Do you want to attend stressless the Schueberfouer ? Then take a ride ! Find the most important connetions here below. An initiative by the commune of Schuttrange.   All normal Verbindunge fann Dir op Mobilitéit.lu

Lire la suite

FB1

TRAFIC INFO - Travaux à Uebersyren (CR 185, rue de Beyren / Am Waasserfeld)

Aarbechten zu Iwwersiren - Rue de Beyren (CR 185) / Am Waasserfeld

Lire la suite

small1

Parkraumkonzept / concept de stationnement

[FR] Un nouveau concept de stationnement dans la commune de Schuttrange Afin de mieux gérer le stationnement dans la commune de Schuttrange, le Conseil  communal, dans sa séance du 29 septembre 2021, a voté l’adaptation du règlement de circulation qui prévoit la limitation de la durée de stationne-ment sur quelques emplacements centraux à Schuttrange. L’objectif est de faciliter la recherche d’un emplacement aux visiteurs des commerces et services administratifs. De plus, il est prévu d’introduire le stationnement payant et limité dans le temps sur la voie publique du Parc d’activités Syrdall et de favoriser ainsi l’utilisation des transports en commun et la mobilité douce (marche à pied, vélos). Les responsables communaux ont par ailleurs décidé d’analyser régulièrement l’évolution du stationnement afin de réagir convenablement à des éventuels effets d’éviction.   [DE] Ein neues Parkraumkonzept in der Gemeinde Schüttringen   Im Sinne eines besseren Parkraummanage-ments in der Gemeinde Schüttringen ent-schied der Gemeinderat, in seiner Sitzung vom 29. September 2021, die Parkdauer auf einigen öffentlichen Parkplätzen in zentraler Lage von Schüttringen zu begrenzen. Ziel des Parkraumkonzeptes ist es, die Parkplatzsuche für Besucher der Geschäfte und Verwaltungen zu vereinfachen. Außerdem wird im Parc  d’activités Syrdall das Parken im öffentlichen Straßenraum kostenpflichtig und zeitlich begrenzt, um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und die aktive Mobilität (zu Fuß gehen, Fahrrad fahren) zu fördern. Die Verantwortlichen der Gemeinde werden regelmäßig die Entwicklung des ruhenden Verkehrs analysieren, um bei Bedarf auf etwaige Verdrängungseffekte angemessen reagieren zu können.

Lire la suite

Referendum

Avis - Mitteilung

Matdeelung vun der Gemeng Schëtter   am Kader vun den Artikelen 8 an 9 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwert den nationale Referendum   De Schäfferot Vu d’Demande vum Comité d’initiative vum 26. Juli 2022, déi de Premier- a Staatsminister de 27. Juli 2022 kritt huet, fir e Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel IV an Vbis vun der Verfassung ze organiséieren; Vu d’Décisioun vum Premier- a Staatsminister vum 29. Juli 2022 iwwert d’Recevabilitéit vun där Demande; Vu d’Kommunikatioun vum Premier- a Staatsminister am Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial A  vum 5. August 2022, an Ausféierung vum Artikel 5 vum ofgeännerten Gesetz vum 4. Februar 2005 iwwer den nationale Referendum;   informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel II vun der Verfassung, déi an éischter Liesung de 9. Mäerz 2022 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 20. August 2022 bis den 13. September 2022 abegraff, opleien. Wärend dëser Period sinn d’Lëschten op folgende Plazen an zu folgenden Zäiten zougänglech:   Gemeng 2, place de l’Église L – 5367 Schuttrange   Méindes: 8.00-14.00 Dënschdes bis Freides: 8.00-11.30 & 13.00 – 16.00 Samschdes: 11.00-12.00   Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel IV an Vbis vun der Verfassung kann op den uewe genannte Plaatzen an zu den uewe genannten Zaiten agesi gin. Fir d’Demande iwwert de Referendum z’ënnerstëtzen muss de Wieler sech perséinlech op senger Gemeng presentéieren. De Wieler muss säin Numm, seng Virnimm a seng Adress dem zoustännegen Agent matdeelen an eng gülteg Pièce d’identité virweise kënnen.   Nodeems den Agent kontrolléiert huet ob de Wieler op de Wielerlëschten agedroen ass, leet den Agent dem Wieler d’Aschreiwungslëschte vir an dréit dem Wieler säin Numm, seng Virnimm a säi Gebuertsdatum an.   Nodeems de Wieler dës Aschreiwunge kontrolléiert huet, ënnerschreift hien d’Lëscht.   De Wieler deen duerch e physeschen Handicap net ënnerschreiwe kann, däerf sech vun enger Persoun begleede loossen, déi a sengem Numm ënnerschreiwen däerf. Dës begleedend Persoun däerf kee kommunaalt, nationaalt oder europäescht Mandat bekleeden, si muss liesen a schreiwe kënnen an däerf net gemäß de Bestëmmungen vum Artikel 6 vum ofgeännerten Walgesetz vum 18. Februar 2003, vum d’Walrecht ausgeschloss sinn.   Et däerfen déi Wieler ënnerschreiwen déi den Dag virum Ufank vun der Ënnerschrëfte Sammlung op de Wielerlëschte fir d’Chamberwalen agedroe sinn.   Déi Wieler déi net op der Wielerlëscht vun der Gemeng stinn, mussen eng Décisioun vum Buergermeeschter vun hirem Wunnuert respektiv vun enger Geriichtsinstanz virweise kënnen déi bezeit datt si d’Walrecht an där Gemeng hunn.   Déi Wieler déi zwar op dëse Wielerlëschten agedroe sinn, mee déi hiert Walrecht duerch eng gesetzlech Bestëmmung oder duerch e Geriichtsbescheed oferkannt kritt hunn, däerfe sech net un der Ënnerschrëfte Sammlung bedeelegen.   All Wieler däerf nëmmen eemol d’Lëscht ënnerschreiwen. D’Ënnerschreiwen am Numm vun enger drëtter Persoun ass verbueden ausser am Fall wou eng Persoun eng handicapéiert Persoun begleet.   D’Ënnerschrëft vum Wieler op der Lëscht bedeit datt dëse Wieler d’Demande fir d’Ofhale vun engem Referendum ënnerstëtzt.   Dës Demande ass nëmmen dann ugeholl, wa 25.000 Wieler se ënnerstëtzen. (s.) De Schäfferot   Communication de la Commune de Schuttrange   sur base des articles 8 et 9 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national   Le collège des bourgmestre et échevins Vu la demande du comité d’initiative du 26 juillet 2022, reçue par le Premier Ministre, Ministre d’État le 27 juillet 2022, visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du Chapitre IV et Vbis de la Constitution ; Vu la décision de recevabilité de ladite demande du Premier Ministre, Ministre d’État du 29 juillet 2022 ;  Vu la communication du Premier Ministre, Ministre d’État, en exécution de l’article 5 de la loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A du 5 août 2022 ;   informe   les électeurs qui ont le droit de vote aux les élections législatives et domiciliés dans la commune, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du Chapitre II de la Constitution, adoptée le 9 mars 2022 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 20 août au 13 septembre 2022.   Pendant cette période, les lieux, jours et heures d’ouverture sont fixés comme suit :   Administration Communale de Schuttrange 2, place de l’Église L – 5367 Schuttrange Lundi: 8.00 - 14.00 Mardi à vendredi: 8.00 - 11.30 & 13.00 - 16.00 Samedi: 11.00 - 12.00   Le texte de la proposition de la révision du Chapitre IV et Vbis de la Constitution est consultable aux lieu(x) et horaires indiqués ci-dessus.   Pour soutenir la demande d’organisation d’un référendum, l’électeur doit se rendre en personne auprès de la commune et déclarer ses nom, prénoms et adresse à l’agent communal en charge des listes d’inscription.    Sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité valable, l’agent communal est tenu de vérifier l’identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu’elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.   Dans le cas où il constate la qualité d’électeur du requérant, il lui présente la liste d’inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d’y apposer sa signature manuscrite.   Les personnes qui en raison d’un handicap se trouvent dans l’incapacité physique d’apposer leur signature manuscrite pourront se faire accompagner d’une personne qui signera en leur nom la liste. Cette dernière ne doit pas être titulaire d’un mandat électif national, communal ou européen, doit savoir lire et écrire et ne pas être exclue de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.   À défaut d’inscription sur la liste électorale, nul n’est admis à signer s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.    Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Chaque électeur ne peut signer qu’une seule fois la même demande d’organisation d’un référendum. Une signature au nom d’un tiers est interdite sauf en cas d’accompagnement d’une personne handicapée.   La signature de l’électeur vaut soutien de la demande d’organisation d’un référendum.   La demande n’aura abouti que lorsqu’elle aura recueilli 25.000 signatures.   (s.) Le collège des bourgmestre et échevins   Mitteilung der Gemeinde Schüttringen   gemäß Artikel 8 und 9 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum   Der Schöffenrat In Anbetracht des Antrags des Initiativkomitees vom 26. Juli 2022, eingegangen am 27. Juli 2022 beim Premier- und Staatsminister, betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf des Kapitel IV und Vbis der Verfassung; In Anbetracht der Entscheidung des Premier- und Staatsministers vom 29. Juli über die Zulässigkeit des Antrags; In Anbetracht der Mitteilung des Premier- und Staatsministers, in Erfüllung von Artikel 5 des geänderten Gesetzes vom 4. Februar 2005 betreffend das nationale Referendum, die im Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Memorial vom 5. August 2022 veröffentlicht wurde;   informiert   die für die Legislativwahlen wahlberechtigten Personen, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, dass sie den Antrag betreffend die Organisation eines Referendums über den Änderungsentwurf des Kapitel II der Verfassung, der am 9. März 2022 in erster Lesung von der Abgeordnetenkammer angenommen wurde, unterstützen können, indem sie sich auf die Listen einschreiben, die dazu in der Gemeinde vom 20. August 2022 bis 13. September 2022 an den unten angegebenen Orten und Zeiten ausliegen.   Gemeindeverwaltung 2, place de l’Église L – 5367 Schuttrange   Montags: 8.00 - 14.00 Dienstags-Freitags: 8.00 - 11.30 & 13.00 - 16.00 Samstags: 11.00 - 12.00   Der Text des Änderungsentwurfs des Kapitel IV und Vbis der Verfassung kann an den oben genannten Orten und zu den oben angegebenen Zeiten eingesehen werden.   Zur Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums, muss der Wähler persönlich auf der Gemeinde vorstellig werden. Er muss seinen Namen, seine Vornamen und seine Adresse dem zuständigen Gemeindebediensteten mitteilen. Aufgrund des obligatorischen Vorlegens eines gültigen Personalausweises oder Passes muss der Gemeindebedienstete die Identität der Person feststellen, zwecks Überprüfung des Eintrags dieser Person in den Wählerlisten.    Wenn die betreffende Person als Wähler identifiziert wurde, legt der Gemeindebedienstete dieser die Listen vor und trägt die Namen, Vornamen und das Geburtsdatum des Wählers ein. Der Wähler muss diese Eintragungen überprüfen bevor er unterschreibt.    Falls ein Wähler auf Grund einer Behinderung nicht selbst unterschreiben kann, darf er sich von einer Person begleiten lassen, die an seiner Stelle unterschreibt. Die Begleitperson darf kein politisches Amt auf kommunaler, nationaler oder europäischer Ebene bekleiden, sie muss lesen und schreiben können und nicht, gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 des geänderten Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003, vom Wahlrecht ausgeschlossen sein..   Nur die Wähler, die am Vortag des Beginns der Unterschriftensammlung auf den Wählerlisten für die Legislativwahlen eingeschriebenen waren, sind berechtigt auf den Listen zu unterschreiben.   Im Falle eines Nichteintrages auf den Wählerlisten, darf nur unterschreiben, wer eine Entscheidung des Bürgermeisters seines Wohnortes, oder einer seiner Stellvertreter, oder einer Justizautorität vorzeigen kann, die besagt, dass man im Besitz des Wahlrechts in der betreffenden Gemeinde ist. Selbst bei Einschreibung auf den Wählerlisten, dürfen diejenigen nicht unterschreiben, denen aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils das Wahlrecht entzogen wurde.   Jeder Wähler darf nur einmal denselben Antrag betreffend die Organisation eines Referendums unterschreiben. Die Unterschrift im Namen eines Dritten ist, außer im oben beschriebenen Fall des Unterschreibens anstelle einer behinderten Person, verboten.   Die Unterschrift eines Wahlberechtigten gilt als Unterstützung des Antrags betreffend die Organisation eines Referendums.   Dem Antrag wird nur dann stattgegeben, wenn 25.000 Wähler ihn unterstützen.   (gez.) Der Schöffenrat

Lire la suite

Info Travaux

TRAFIC INFO - Temporär Fermeturë vun de Barrièren

LU Wéinst engem Retard vun den Aarbechten vun der CFL op der Zuchstreck tëscht Tréier an Éiter, muss de Chantier ëm een Dag verlängert ginn. Deemno ass d’ Barrière zu Minsbech nach Dënschdes, den 26. Juli 2022, tëscht 17h00 an 20h00 an d’ Barrière  zu Schëtter, Mëttwochs, den 27. Juli 2022, tëscht 10h00 an 18h00 gespaart. D’ Buslinn 325 wäert dann och eréischt ab e Donneschdeg, dem 28. Juli 2022 hir gewinnte Streck duerch d’ Rue du Village fueren.   FR En raison d’un retard dans les travaux des CFL sur le réseau ferroviaire entre Trèves et Oetrange, la date d’achèvement des travaux est prolongée d’un jour. Par conséquent, le passage à niveau de Munsbach sera encore fermé le mardi 26 juillet 2022 entre 17h00 et 20h00 et le passage à niveau de Schuttrange le mercredi 27 juillet 2022 de 10h00 à 18h00. Ainsi, la ligne de bus 325 ne reprendra son itinéraire habituel par la rue du Village qu'à partir du jeudi 28 juillet 2022. EN Due to a delay in the CFL works on the railway network between Trier and Oetrange, the completion date of the works is extended by one day. As a result, the Munsbach level crossing will still be closed on Tuesday 26 July 2022 between 5 p.m. and 8 p.m. and the Schuttrange level crossing on Wednesday 27 July 2022 between 10 a.m. and 6 p.m.. Thus, the 325 bus line will only resume its usual route via Rue du Village from Thursday 28 July 2022.

Lire la suite

televie 800x600

Organisatiounscomité Télévie 2023

De Schäfferot deelt Iech mat dass d'Gemeng Schëtter fir d'Joer 2023 ee vun den “Télévie Centres de Promesses” wäert sinn.

Lire la suite

GEMENGEBUET 03 2022 800x600

Gemengebuet 03-2022

Den neie Schëtter Gemengebuet ass online!

Lire la suite

2022 Prime d'encouragement 800x600

Prime d’encouragement pour l’année d’études 2021/2022

Förderprämie für das Studienjahr 2021/2022

Lire la suite

IMG-20220718-WA0000

Opruff : Vandalismus a Beschiedegungen u Gemengeninstallatiounen

Vandalisme et dommages aux installations communales - Vandalism and damage to communal installations

Lire la suite

Flyer 1. Säit

Schëtter Maart 13.8.2022 9h00 - 13h00

Kommt an entdeckt de Schëtter Maart, deen all 2. Samschdeg vum Mount op der Kiercheplaz am Zenter vu Schëtter stattfënnt.

Lire la suite

Voir toutes les actualités

La commune de Schuttrange se présente

La commune de Schuttrange se situe aux abords de la capitale du Luxembourg et est composée de 5 localités (Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen). Elle présente un caractère villageois entouré de champs et de forêts, mais aussi d’importantes axes routières et ferroviaires avec au Nord l’autoroute A1 vers Trèves et une ligne ferroviaire qui dessert la commune.

 

En savoir plus

Schëtter start2

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

Disponible dansL'APP STORE Disponible surGOOGLE PLAY

Agenda de la commune