header-drapeau-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Accueil 1920x750

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5116 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5066 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

munsbach16 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9958 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9931 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Gemeng

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-ZI-1920x600 opt

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-creche-stade-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Les actualités de Schuttrange

20.05.2024 | Aktuell

Réunion du Conseil Communal

Gemengerot: Mëttwoch, den 22. Mee 2024 um 17h00 AuerConseil Communal: Mercredi, le 22 mai 2024 à 17h00 Council Meeting: Wednesday, 22th May 2024 at 7.00pmLive op YoutubeLive op Apart TV (Um Kanal 82 vu PostTV an am TV-Reseau vun der ELTRONA)Schëtter Gemengerot, e Mëttwoch, den 22. Mee um 17.00h am Reuniounssall vum Gemengerot op der Kiercheplaz.Wéi gewinnt och am Livestream op apart TV an eisem Youtube Kanal. Op der Dagesuerdnung stinn ë.a. :- Schoulorganisatioun 2024/2025- Konzept vun eise Feldweeër am Kader vum Naturpakt- Checklëscht bei engem neie PAP- Neien Elektroauto fir de Service technique- 4 Bailen fir bezuelbare Wunnengsbau an der Gemeng- Neie Poste fir de Service Regie...Conseil Communal, mercredi 22 mai en direct à partir de 17h00 dans la salle de réunion du conseil communal à Schuttrange, Place de l'EgliseComme d'habitude, également en livestream sur la chaîne Apart TV et sur notre chaîne YoutubeVoici les principaux points à l'ordre du jour:- Organisation scolaire 2024/2025- Concept concernant les chemins ruraux dans le cadre du pacte nature- Liste de contrôle pour un nouveau PAP (Plan d'Aménagement Particulier)- Nouvelle voiture électrique pour le service technique- 4 contrats de bail concernant des logements abordables dans la commune de Schuttrange- Nouveau poste pour le service de régie ...Council Meeting, Wednesday, May 22th, live from 7.00 p.m. in the Conseil Communal meeting room in Schuttrange, Place de l'EgliseAs usual also in the livestream on the Apart TV channel and on our YouTube channelHere are the main items on the agenda:School Organization 2024/2025Concept of our nature trails within the framework of the Nature PactChecklist for a new PAP (Particular Aménagement Plan)New electric car for the technical service4 rental leases for affordable housing construction in the municipalityNew job offer for the management service...

Lire la suite

16.05.2024

Nopeschtfest 2024

Léif Noperen,  Geschwënn ass et erëm sou wäit. Dëst Joer de 24. Mee fënnt dat traditionellt Nopeschfest statt. Wéi lo schonn e puer Joer mécht d’Gemeng Schëtter och dëst Joer rëm bei dësem Projet mat dee geduecht ass e bessere Kontakt ënner Noperen ze kréien.  Bei engem Glieschen an engem Häppchen bitt sech d’Geleegenheet sech als Nopere besser  kennenzeléieren oder nei Bekanntschaften ze man. Wann Dir interesséiert sidd an Ärer Strooss oder an Ärem Quartier e klengt Festchen ze organiséieren, da mellt Iech bei der Madame Annick GUT am Gemengesekretariat (Tel. 35 01 13 222 oder E-Mail: annick.gut@schuttrange.lu) bis den 19. Mee 2024. D’Gemeng hëlleft Iech Är Strooss ofzesëcheren fir an enger relaxer Atmosphär kënnen zesummen ze sëtzen. Dir kritt  wéi déi Joere virdrun och erëm Dreckskëschten bereet gestallt.  Mir soen Iech am Viraus Merci fir Är Mathëllef am Interessi vun enger gudder Noperschaft. -- Chers voisins,  Nous y sommes à nouveau. La traditionnelle Fête des voisins aura lieu le 24 mai cette année. Comme les années précédentes, notre commune participera à ce projet aussi en 2024, qui a comme but de renforcer les solidarités de proximité. Prendre un verre ou partager un repas entre voisins permet de mieux se connaître, de créer de nouvelles solidarités et de mieux vivre ensemble. Si vous voulez participer à cette action de solidarité entre voisins et organiser une petite fête de rencontre dans votre quartier ou votre rue, nous vous prions  de bien vouloir contacter Madame Annick GUT au secrétariat communal (tél. 35 01 13 222 ou courriel: annick.gut@schuttrange.lu) jusqu’au 19 mai 2024. La commune vous aidera à sécuriser le cas échéant un emplacement dans votre rue. Des poubelles seront déposées comme les années précédentes. Nous vous remercions dès à présent de votre participation à cette initiative dans l’intérêt de la bonne entente entre voisins. -- Liebe Nachbarn,  Gleich ist es wieder soweit. Dieses Jahr findet das traditionelle Nachbarsfest am 24.Mai statt. Wie schon seit einigen Jahren macht die Gemeinde Schüttringen auch dieses Jahr bei dem Projekt mit, welches den gemeinsamen Kontakt unter Nachbarn verbessern soll. Ein Gläschen zusammen trinken oder ein Häppchen zusammen essen bietet die Gelegenheit sich besser kennen zu lernen und neue Bekanntschaften zu schließen.  Wenn Sie Interesse haben in Ihrer Straße ein kleines Fest zu organisieren bitten wir Sie sich bei Frau Annick GUT im Gemeindesekretariat bis zum 19. Mai 2024 zu melden. (Tel. 35 01 13 222 oder Mailadresse: annick.gut@schuttrange.lu) Die Gemeinde hilft Ihnen Ihre Straße abzusichern um gelassen beisammen zu sein. Mülltonnen werden wie in den Vorjahren bereitgestellt.  Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe im Interesse einer guten Nachbarschaft.  -- Dear neighbours,  Soon it’s time again. The traditional Neighbourhood Day takes place this year on May 24th. As the past years, the commune of Schuttrange will also participate in this project this year too. The aim is to improve the better contact between neighbours. Having a drink together or sharing a meal helps to make new acquaintances and to get to know each other better.  If you are interested in organizing a little party in your street, please feel free to contact Miss Annick GUT in the secretariat of the commune. (Tel. 35 01 13 222 or E-mail: annick.gut@schuttrange.lu ) until 19th May 2024. If necessary, the commune will help to secure your street to permit a relaxed atmosphere. The commune will deposit garbage bins as in previous years. We thank you in advance for your collaboration in the interest of a good cohabitation.

Lire la suite

La commune de Schuttrange se présente

La commune de Schuttrange se situe aux abords de la capitale du Luxembourg et est composée de 5 localités (Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen). Elle présente un caractère villageois entouré de champs et de forêts, mais aussi d’importantes axes routières et ferroviaires avec au Nord l’autoroute A1 vers Trèves et une ligne ferroviaire qui dessert la commune.

Schëtter start2

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

Agenda de la commune

LOGO_KP_LU_Certification_Ecocirc_75 %
klimabundnis
logo ar
MYE  Stroum beweegt  Label  Labels Organisation  Voiture  Noir
logo gl
Meng Loft
2018-08-30 14 56 18-LOGO INFOGREEN QUADRI.pdf - Foxit PhantomPDF Express for HP (3)
Logo_FairtradeGemeng_neg_cmyk
Naturpakt
LOGO_Pacte-Logement_rvb