header-drapeau-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Accueil 1920x750

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5116 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5066 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

munsbach16 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9958 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9931 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Gemeng

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-ZI-1920x600 opt

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-creche-stade-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Les actualités de Schuttrange

18.01.2024 | Aktuell

Eng nei, innovativ Wiederstatioun fir eise Wanterdéngscht!

[LU] Eng nei, innovativ Wiederstatioun fir eise Wanterdéngscht Fir d’Sécherheet op eise Stroossen ze garantéieren, sinn eis Gemengenaarbechter de ganze Wanter iwwer ëmmer erëm op eise Stroossen ënnerwee fir se vun Äis a Schnéi ze befreien. Nieft ville ganz kuerzen Nuechte vun eisen Aarbechter bedeit dat ausserdeem datt all Joer eng grouss Quantitéit u Salz op eis Stroosse verdeelt gëtt, wat och eng Belaaschtung fir d’Planze laanscht d’Stroossen ass. Dofir probéiere mir vun elo un, méi gezielt just nach streeën ze goen, wann et wierklech noutwendeg ass. Bis elo huet Ponts et Chaussées eis geruff, baséierend op de Konditiounen an der Muselgéigend. Vun elo un hu mir eis eege Wiederstatioun um Neihaischen. Nieft der Lofttemperatur an der Loftfiichtegkeet miesst si de Reen oder Schnéi an se berechent den Taupunkt. Dat ass d’Temperatur bei där Fiichtegkeet aus der Loft kondenséiert an d’Strooss naass mécht. Nieft enger weiderer Sonde déi d’Temperatur vun der Strooss selwer miesst, gëtt et ausserdeem e Mieskapp, deen sech selwer esou wäit erof killt, bis Äis entsteet. Esou ka genau bestëmmt ginn, bei wéi enger Temperatur d’Strooss fréiert, ënner Berécksiichtegung vum Salz, dat nach op der Strooss ass. Wann dann d’Temperature weider falen an no un dëse Gefréierpunkt kommen, gëtt en Alarm generéiert an eis Equippe ginn erausgeschéckt. Dës nei Installatioun ass e weidert Beispill, wéi d’Digitaliséierung eis hëlleft déi richteg Entscheedungen ze treffen an esou Guddes fir d’Ëmwelt ze maachen an d’ Käschte vun der Gemeng ze reduzéieren. [FR] Une nouvelle station météorologique innovante pour notre service hivernal Pour garantir la sécurité tout au long de l’hiver, nos employés sont constamment en déplacement pour débarrasser les routes de la glace et de la neige. Outre de nombreuses nuits très courtes pour nos employés, cela signifie également que chaque année une quantité significative de sel est répandue sur nos routes, ce qui représente également une charge importante pour la végétation le long des routes. C'est pourquoi, nous allons essayer d'adopter désormais une approche plus ciblée et de ne répandre du sel que lorsque cela est vraiment nécessaire. Jusqu'à présent, l'Administration des ponts et chaussées nous a toujours informé en fonction des conditions météorologiques dans la région de la Moselle. Désormais, nous disposons de notre propre station météorologique à Neuhaeusgen. En plus de la température et de l'humidité de l'air, celle-ci mesure les précipitations (quantité, pluie ou neige) et calcule le point de rosée. Il s'agit de la température à laquelle l'humidité de l'air se condense et rend la route humide. En plus d'une sonde qui mesure la température de la route elle-même, il y a également un capteur qui se refroidit automatiquement jusqu'à ce que la glace se forme. De cette manière, en tenant compte du sel encore présent sur la route, il est possible de déterminer précisément à quelle température la route gèle. Si les températures continuent de baisser et se rapprochent de ce point de congélation, une alarme est déclenchée et notre service hivernal sort pour épandre du sel. Cette nouvelle station météorologique est un autre exemple de la manière dont la numérisation nous aide à prendre les bonnes décisions, contribuant ainsi de manière bénéfique à notre environnement tout en allégeant les charges financières de la commune. [EN] A new, innovative weather station for our winter service To ensure the safety on our roads, our employees are constantly on the move throughout the winter to clear them of ice and snow. In addition to many very short nights for our employees, this also means that a significant amount of salt is spread on our roads every year, which also poses a significant burden on the vegetation along the roads. Therefore, we will now attempt to adopt a more targeted approach and only spread salt when it is truly necessary. Until now, the National Roads Administration (Ponts et Chaussées) informed us, based on the weather conditions in the Mosel-Region. From now on, we have our own weather station in Neuhaeusgen. In addition to measuring air temperature and humidity, it measures precipitation (quantity, rain, or snow) and calculates the dew point. This is the temperature at which air humidity condenses and makes the road wet. In addition to a probe measuring the temperature of the road itself, there is also a measuring head that cools itself automatically down until ice forms. This way, taking into account the salt still present on the road, it is possible to precisely determine at what temperature the road freezes. If temperatures continue to drop and approach this freezing point, an alarm is triggered, and our winter service goes out to spread salt. This new weather station is another example of how digitalisation helps us make the right decisions, contributing positively to the environment while alleviating the financial burden on the commune.

Lire la suite

09.01.2024 | Aktuell

Äischall Alphornbléiser

Heimat invitéiere mir Iech ganz häerzlech op de Schëtter Maart, Samschdes, den 13. Januar 2024 vun 09:00 Auer un. Zousätzlech zu eise Stänn suergen des Kéier, vun 10 bis 12 Auer, d'Äischdall Alphornbléiser fir e musikalescht Encadrement. Aus dem Intressi eraus emol op engem Alphorn ze blosen hunn e puer Musikanten 2011 d’Äischdall Alphornbléiser gegrënnt. Mëttlerweil ass de Repertoire vu Melodien, déi just op Naturtéin baséieren, gewuess a bei all Geleeënheet sinn d’Musikanten do. Bis de Samschden. Nous vous invitons cordialement au « Schëtter Maart », samedi le 13 janvier 2024 à partir de 09h00. En plus de nos stands, les Äischdall Alphornbléiser assureront l'encadrement musical ce samedi de 10 à 12 heures. En 2011, quelques musiciens ont fondé les Äischdall Alphornbléiser par intérêt pour le cor des Alpes. Entre temps, le répertoire de mélodies basées uniquement sur des sonorités naturelles s'est enrichi et les musiciens sont là à chaque occasion. Jusqu'à samedi. We warmly invite you to the “Schëtter Maart ”, Saturday, January 13th, 2024 from 09:00 a.m. In addition to our stands, the Äischdall Alphornbléiser will provide a musical accompaniment from 10 a.m. till 12 p.m. In 2011, a few musicians founded the Äischdall Alphornbléiser out of an interest in playing an alphorn. Meanwhile, their repertoire of melodies, which is only based on natural tones, has grown and the musicians are there for every opportunity. See you on Saturday.

Lire la suite

La commune de Schuttrange se présente

La commune de Schuttrange se situe aux abords de la capitale du Luxembourg et est composée de 5 localités (Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen). Elle présente un caractère villageois entouré de champs et de forêts, mais aussi d’importantes axes routières et ferroviaires avec au Nord l’autoroute A1 vers Trèves et une ligne ferroviaire qui dessert la commune.

Schëtter start2

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

Agenda de la commune

klimabundnis
logo ar
MYE  Stroum beweegt  Label  Labels Organisation  Voiture  Noir
logo gl
Meng Loft
2018-08-30 14 56 18-LOGO INFOGREEN QUADRI.pdf - Foxit PhantomPDF Express for HP (3)
klimapakt