header-drapeau-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Accueil 1920x750

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5116 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5066 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

munsbach16 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9958 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9931 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Gemeng

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-ZI-1920x600 opt

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-creche-stade-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Les actualités de Schuttrange

24.06.2024 | Schëtter Treff

Fitness am Schëtter Treff

[LU] D’Fitness Coach Gwendy Stiefer-Majerus wéisst Iech Turnübunge fir um Stull oder Canapé, déi een einfach fir Doheem nomaache kann. Dir kennt entweder nokucken oder matmaachen! Wann dir mat maacht, denkt drun Iech bequeem unzedoen an dir kennt gären Hantele matbréngen. Eng Kéier de Mount um 15 Auer am Schëtter Treff. (2, Place de l’Eglise - Schuttrange) D’Coure kaschte 5 € pro Persoun a ginn organiséiert vu Schëtter Hëlleft ënnert dem Patronage vun der Schëtter Familljekommissioun. [FR] La Fitness Coach Gwendy Stiefer-Majerus vous montrera des exercices à faire sur une chaise ou sur un canapé, que vous pourrez facilement réaliser à la maison. Vous pouvez soit regarder, soit participer ! Si vous participez, pensez à vous habiller confortablement et à apporter des haltères.Une fois par mois à 15 heures au Schëtter Treff. (2, Place de l’eglise - Schuttrange) Le cours coûte 5 € par personne et est organisé par Schëtter Hëlleft sous le patronage de la Commission de la famille, du 3e âge et des affaires sociales de Schuttrange. [EN] The fitness coach Gwendy Stiefer-Majerus will showcase exercises you can do on a chair or a couch, which you can easily do at home. You can either watch or participate! If you participate, remember to dress comfortably and bring dumbbells.Once a month at 3 p.m. in the Schëtter Treff. (2, Place de l’eglise - Schuttrange) The class costs 5 € per person and is organised by Schëtter Hëlleft under the patronage of the Family Commission of Schuttrange.

Lire la suite

20.06.2024 | Aktuell

Réunion du Conseil Communal

Gemengerot: Mëttwoch, den 26. Juni 2024 um 17h00 AuerConseil Communal: Mercredi, le 26 juin 2024 à 17h00 Council Meeting: Wednesday, 26th June 2024 at 7.00pmLive op YoutubeLive op Apart TV (Um Kanal 82 vu PostTV an am TV-Reseau vun der ELTRONA)Schëtter Gemengerot, e Mëttwoch, den 26. Juni um 17.00h am Reuniounssall vum Gemengerot op der Kiercheplaz.Wéi gewinnt och am Livestream op apart TV an eisem Youtube Kanal. Op der Dagesuerdnung stinn ë.a. :- Geneemegungen vu verschiddenen Akten, a Compromisen zu Minsbech- Nei Konventiounmat Valorlux- Museksschoul 2024/2025- Konventioun mam Office social "Ieweschte Syrdall"- Restanten Etat 2023- Nei Posten am Service technique, a Relations Publiques ...Conseil Communal, Mercredi, le 26 juin en direct à partir de 17h00 dans la salle de réunion du conseil communal à Schuttrange, Place de l'EgliseComme d'habitude, également en livestream sur la chaîne Apart TV et sur notre chaîne YoutubeVoici les principaux points à l'ordre du jour:Approbation de divers actes et compromis à MunsbachNouvelle convention avec ValorluxÉcole de musique 2024/2025Convention avec l'Office social "Ieweschte Syrdall"Etat des recettes restant à recouvrer 2023Nouveaux postes au service technique et relations publiques...Council Meeting, Wednesday, 26th June, live from 7.00 p.m. in the Conseil Communal meeting room in Schuttrange, Place de l'EgliseAs usual also in the livestream on the Apart TV channel and on our YouTube channelHere are the main items on the agenda:Approval of various acts and compromises in MunsbachNew convention with ValorluxMusic school 2024/2025Convention with the Social Office "Ieweschte Syrdall"State of remaining revenues to be collected 2023New jobs in the technical service and public relations...

Lire la suite

19.06.2024

Nationalfeierdag - Green Event

[LU] Eisen Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert.Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem:Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht.D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn an saisonal; Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden.Den Offall gëtt getrennt a konform entsuergt.Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt. All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt.Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht.Et gi keng Eewee-Tute verdeelt.D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen.Et ginn LED’s amplaz vu konventionelle Luuchte benotzt.Et gëtt ekologescht Botzmaterial benotzt.Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatiounen fannt Dir op www.greenevents.lu .Wuel wëssend datt eng Rei vun deene Punkten schonn op anere Fester vun der Gemeng ëmgesat a respektéiert ginn, engagéiere mär eis am Kader vum Logo “Green Events” fir eise Bierger, Partner an eisem Personal d’ Wichtegkeet dovunner ze rappeléieren[FR] Notre fête nationale est organisée cette année sous la forme d'un "Green Event".Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres :Pour boire et manger, on renonce à la vaisselle en plastique et jetable.Les boissons et les produits alimentaires proviennent autant que possible de la région, de l'agriculture biologique et produits d’une manière sociale, fair et de la saison; des plats végétariens sont offerts.Les déchets sont triés et éliminés de manière appropriée.La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum. La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé.On renonce les articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc.Aucun sac jetable n'est distribué.Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour se rendre à l'évènement.De lampes LED sont utilisées au lieu de lampes conventionnelles.Des produits de nettoyage écologiques sont utilisés.Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu .Sachant qu'un certain nombre de ces points sont déjà implantés et respectés lors d'autres fêtes de la commune, nous nous engageons à en rappeler l'importance à nos citoyens, partenaires et notre personnel dans le cadre du logo "Green Events".[EN] Our national holiday is organized this year in the form of a "Green Event".In order to obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others:No plastic or disposable dishes will be used for drinking and eating.Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian dishes will be offered.The waste will be separated and disposed of properly.Paper advertising is produced at the minimum needs. Paper advertising is printed on recycled paper.No non-reusable articles for marketing and gifts will be distributed.No disposable bags will be distributed nor used.Visitors are asked to ensure environmentally friendly mobility to come to the event.LEDs will be used instead of conventional lamps.Ecological cleaning agents will be used. Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu.Knowing that a certain number of these points are already established and respected during other festivals of the commune, we are committed to remind our citizens, partners and our staff of their importance in the context of the "Green Events" logo.

Lire la suite

06.06.2024 | Aktuell

Location logement abordable à Schuttrange

Locatioun vu bezuelbare Wunnengen - Appartement 107, rue Principale Schëtter Trotz villen Ustrengunge vum Stat an de Gemengen, fir den Zougang zu bezuelbare Wunnechten ze erméiglechen feelt et weiderhin u bezuelbarem Wunnraum.Och hei zu Schëtter kënne vill Familljen a Jugendlecher sech mat den aktuelle Maartpräisser kee Logement lounen oder kafen an hei wunne bleiwen. Duerfir ass et weiderhin eng vun de Prioritéite vum Schäffen- a Gemengerot erschwénglech Wunnengen zur Verfügung ze stellen, mam prioritären Ziel eise Matbierger déi an eiser Gemeng opgewuess sinn ze erlaben hei wunnen ze bleiwen. An dësem Depliant fannt der déi néideg Informatioune betreffend d’Wunneng, d’Berechnung vum Loyer an d’Prioritéiten no deenen de Logement zougestane gëtt.Mir sinn als Schäffen- a Gemengerot frou weidere Familljen d’Geleeënheet ze ginn hei an eiser Gemeng kënne wunnen ze bleiwen.De SchäfferotClaude MarsonSerge EicherAndrew Kiser [FR] PréfaceMalgré de nombreux efforts entrepris par l’État et les communes pour faciliter l’accès au logementà coût modéré, le manque de logements abordables persiste toujours.Au sein de la commune de Schuttrange également, un grand nombre de familles et de jeunes ne peuvent plus louer ou acheter un logement aux prix actuels du marché pour continuer à rester à vivre dans la commune. C’est pourquoi, l’une des priorités du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal restera de mettre à disposition des logements abordables, avec pour objectif prioritaire de permettre à nos concitoyens ayant grandi dans notre commune de continuer à y rester.Ce dépliant vous informera sur le logement en question, le calcul du loyer et les priorités selon lequel il sera accordé.En tant que collège échevinal et conseil communal, nous sommes heureux d’offrir à ces familles la possibilité de continuer à vivre ici, dans notre commune.Le collège des bourgmestre et échevinsClaude MarsonSerge EicherAndrew Kiser

Lire la suite

29.05.2024

Instructions pour l'électeur - Anweisungen für den Wähler

Der Wähler kann nicht mehr Stimmen abgeben, als Mandate zu vergeben sind. Er kann also nicht mehrals 6 Stimmen abgeben. Er kann jedem Kandidaten eine oder zwei Stimmen bis zum Total von 6 Stimmenzuteilen.Der Wähler stimmt– Entweder, indem er den Kreis in dem am Kopf einer Liste angebrachten Feld ausfüllt oder indem erdort ein Kreuz (+ oder x) einzeichnet, wodurch er jedem Kandidaten dieser Liste eine Stimme zuteilt;– oder, indem er ein Kreuz (+ oder x) in eines oder in die beiden hinter dem Namen eines oder mehrererKandidaten angebrachten Felder einzeichnet und dies bis zum Total der 6 Stimmen über die erverfügt;– oder, indem er gleichzeitig gemäß den vorerwähnten Verfahren vorgeht, falls die Liste, deren Kreiser in dem am Kopf angebrachten Feld schwärzt, weniger Kandidaten zählt als Abgeordnete im Bezirkzu wählen sind, oder indem er ein Kreuz (+ oder x) im Kreis über einer solchen Liste einträgt, unddie verbleibenden Stimmen an einen oder mehrere Kandidaten zuteilt:• Wenn der Wähler seine verbleibenden Stimmen einem oder mehreren Kandidaten zuteilt die sichauf der Liste befinden welcher er seine gesamte Zustimmung gegeben hat, kann er jedem Kandidatennur eine Stimme bis zur Ausschöpfung aller verbleibenden Stimmen zuteilen;• Wenn der Wähler seine verbleibenden Stimmen einem oder mehreren Kandidaten zuteilt die sichsowohl auf der Liste befinden welcher er seine Zustimmung gegeben hat als auch auf anderenListen, oder wenn er den Rest seiner Stimmen ausschließlich einem oder mehreren Kandidatenzuteilt die sich auf anderen Listen befinden, dann kann er jedem Kandidaten welcher sich auf denanderen Listen befinden, eine oder mehrere Stimmen zuteilen bis zur Ausschöpfung seiner verbleibendenStimmen;• Der Wähler kann auch den Rest seiner Stimmen dazu gebrauchen den am Kopf einer oder mehrerenListen angebrachten weißen Kreis zu schwärzen oder ein Kreuz (+ oder x) in diesem weißenKreis einzutragen, unter der Bedingung, dass die Zahl seiner verbleibenden Stimmen gleich odergrösser ist als die Zahl der Kandidaten welche sich auf dieser oder diesen Listen befinden._________________________________________________________________________________________________________________________ L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettreplus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de6 suffrages.L’électeur vote– soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix(+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;– soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’unou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ;– soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’uneliste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscritune croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de sesvoix à un ou plusieurs candidats :• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemblede laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’àépuisement du reste de voix ;• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle ila donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ouplusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur lesautres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ousupérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

Lire la suite

La commune de Schuttrange se présente

La commune de Schuttrange se situe aux abords de la capitale du Luxembourg et est composée de 5 localités (Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen). Elle présente un caractère villageois entouré de champs et de forêts, mais aussi d’importantes axes routières et ferroviaires avec au Nord l’autoroute A1 vers Trèves et une ligne ferroviaire qui dessert la commune.

Schëtter start2

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

Agenda de la commune

LOGO_KP_LU_Certification_Ecocirc_75 %
Logo_ZL_GP_cmyk_black_colour
klimabundnis
Logo_FairtradeGemeng_neg_cmyk
Naturpakt
MYE  Stroum beweegt  Label  Labels Organisation  Voiture  Noir
logo gl
Meng Loft
2018-08-30 14 56 18-LOGO INFOGREEN QUADRI.pdf - Foxit PhantomPDF Express for HP (3)
LOGO_Pacte-Logement_rvb