header-drapeau-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Accueil 1920x750

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5116 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 5066 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

munsbach16 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9958 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

schetter 9931 RGB

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Gemeng

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-ZI-1920x600 opt

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

header-creche-stade-1920x600

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Commune
de Schuttrange

Wëllkomm op der Gemeng Schëtter, mat den Uertschaften Schëtter, Minsbech, Iwwersiren, Schraasseg an Neihaischen.

Bienvenue à l'Administration Communale de Schuttrange, qui se compose des localités de Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen.

Les actualités de Schuttrange

09.07.2024 | Aktuell

Invitatioun: Presentatiounsowend - Pakt vum Zesummeliewen

Heimat invitéiere mir Iech häerzlech op de Presentatiounsowend am Kader vun den Ëmfroe vum Pakt vum Zesummeliewen, Méindes, de 15. Juli 2024 um 19.00 Auer am Centre Culturel "An der Dällt" zu Minsbech. Presentatioun vun de Resultater vum Sondage 50+ deen am Kader vum Projet PINS vum Monsieur Gary DIDERICH erstallt goufPresentatioun vum CEFIS iwwert d’ soziodemographesch Realitéit vun der Bevëlkerung an der Schëtter GemengPresentatioun vum CEFIS vun de Resultater vum Sondage iwwert dat interkulturellt ZesummeliewenAus organisatoresche Grënn géinge mer Iech bieden eis Är Presenz bis Freides den 12. Juli 2024 iwwer Telefon ënnert der Nummer 35 01 13-227 oder per Mail op ranjit.neuman@schuttrange.lu ze confirméieren.--Nous vous invitons chaleureusement à une soirée de présentation des sondages réalisés dans le cadre du pacte du vivre-ensemble interculturel, lundi, le 15 juillet 2024 à 19.00 heures au Centre Culturel ‘An der Dällt’ à Munsbach.Présentation des résultats du sondage 50+ réalisé dans le cadre du projet PINS par Monsieur Gary DIDERICHPrésentation de la réalité socio-démographique de la population dans la commune de Schuttrange par le CEFISPrésentation des résultats du sondage sur le Vivre-ensemble interculturel par le CEFISPour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre présence jusqu’au vendredi 12 juillet 2024 par téléphone au 35 01 13-227 ou par courriel à l’adresse électronique ranjit.neuman@schuttrange.lu.--Hereby we kindly invite you to the presentation of the surveys carried out as part of the intercultural living together pact, on Monday, July 15th, 2024 at 7 p.m. at the Cultural Center "An der Dällt" in Munsbach.Presentation of the results of the 50+ survey carried out as part of the PINS project by Mr. Gary DIDERICHPresentation of the socio-demographic reality of the population in the commune of Schuttrange by CEFISPresentation of the results of the survey on intercultural living together by CEFISFor organizational reasons, we would be grateful if you could confirm your presence until Friday July 12, 2024 by telephone at 35 01 13-227 or by email at the address ranjit.neuman@schuttrange.lu.--Hiermit laden wir Sie herzlich ein zu einem Abend zur Vorstellung der Umfragen, die im Rahmen des Pakts für interkulturelles Zusammenleben durchgeführt wurden, am Montag, den 15. Juli 2024 um 19.00 Uhr im Kulturzentrum 'An der Dällt' in Munsbach.Präsentation der Ergebnisse der Umfrage 50+, die im Rahmen des PINS-Projekts durchgeführt wurde, durch Herrn Gary DIDERICHPräsentation der soziodemographischen Realität der Bevölkerung in der Gemeinde Schüttringen durch CEFISPräsentation der Ergebnisse der Umfrage zum interkulturellen Zusammenleben durch CEFISAus organisatorischen Gründen würden wir Sie bitten uns Ihre Teilnahme bis Freitag, den 12. Juli 2024, telefonisch unter der Nummer 35 01 13-227 oder per E-Mail an ranjit.neuman@schuttrange.lu zu bestätigen.

Lire la suite

04.07.2024 | Aktuell

Réunion du Conseil Communal

Gemengerot: Mëttwoch, den 10. Juli 2024 um 17h00 Auer Conseil Communal: Mercredi, le 10 juillet 2024 à 17h00  Council Meeting: Wednesday, 10th July 2024 at 7.00pm Live op Youtube Live op Apart TV (Um Kanal 82 vu PostTV an am TV-Reseau vun der ELTRONA) Schëtter Gemengerot, e Mëttwoch, den 10. Juli um 17.00h am Reuniounssall vum Gemengerot op der Kiercheplaz. Wéi gewinnt och am Livestream op apart TV an eisem Youtube Kanal.  Op der Dagesuerdnung stinn ë.a. : - Masterplan an der Schoul- PAP Rue de la Syre- Neie Stroossennumm beim Futtballsterrain- Digitale Reider - Zesummenaarbecht mam CIGR ... Conseil Communal, Mercredi, le 10 juillet en direct à partir de 17h00 dans la salle de réunion du conseil communal à Schuttrange, Place de l'Eglise Comme d'habitude, également en livestream sur la chaîne Apart TV et sur notre chaîne Youtube Voici les principaux points à l'ordre du jour:- Masterplan Campus an der Dällt - PAP Rue de la Syre - Dénomination d'une nouvelle rue au tarrain de football - E-Reider - Collaboration avec le CIGR ... Council Meeting, Wednesday, 10th July, live from 7.00 p.m. in the Conseil Communal meeting room in Schuttrange, Place de l'Eglise As usual also in the livestream on the Apart TV channel and on our YouTube channel Here are the main items on the agenda:- Masterplan Campus an der Dällt- PAP Rue de la Syre- Naming of a new street at the football field- E-Reider- Collaboration with the CIGR ...

Lire la suite

24.06.2024 | Schëtter Treff

Fitness am Schëtter Treff

[LU] D’Fitness Coach Gwendy Stiefer-Majerus wéisst Iech Turnübunge fir um Stull oder Canapé, déi een einfach fir Doheem nomaache kann. Dir kennt entweder nokucken oder matmaachen! Wann dir mat maacht, denkt drun Iech bequeem unzedoen an dir kennt gären Hantele matbréngen. Eng Kéier de Mount um 15 Auer am Schëtter Treff. (2, Place de l’Eglise - Schuttrange) D’Coure kaschte 5 € pro Persoun a ginn organiséiert vu Schëtter Hëlleft ënnert dem Patronage vun der Schëtter Familljekommissioun. [FR] La Fitness Coach Gwendy Stiefer-Majerus vous montrera des exercices à faire sur une chaise ou sur un canapé, que vous pourrez facilement réaliser à la maison. Vous pouvez soit regarder, soit participer ! Si vous participez, pensez à vous habiller confortablement et à apporter des haltères.Une fois par mois à 15 heures au Schëtter Treff. (2, Place de l’eglise - Schuttrange) Le cours coûte 5 € par personne et est organisé par Schëtter Hëlleft sous le patronage de la Commission de la famille, du 3e âge et des affaires sociales de Schuttrange. [EN] The fitness coach Gwendy Stiefer-Majerus will showcase exercises you can do on a chair or a couch, which you can easily do at home. You can either watch or participate! If you participate, remember to dress comfortably and bring dumbbells.Once a month at 3 p.m. in the Schëtter Treff. (2, Place de l’eglise - Schuttrange) The class costs 5 € per person and is organised by Schëtter Hëlleft under the patronage of the Family Commission of Schuttrange.

Lire la suite

19.06.2024

Nationalfeierdag - Green Event

[LU] Eisen Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert.Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem:Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht.D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn an saisonal; Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden.Den Offall gëtt getrennt a konform entsuergt.Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt. All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt.Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht.Et gi keng Eewee-Tute verdeelt.D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen.Et ginn LED’s amplaz vu konventionelle Luuchte benotzt.Et gëtt ekologescht Botzmaterial benotzt.Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatiounen fannt Dir op www.greenevents.lu .Wuel wëssend datt eng Rei vun deene Punkten schonn op anere Fester vun der Gemeng ëmgesat a respektéiert ginn, engagéiere mär eis am Kader vum Logo “Green Events” fir eise Bierger, Partner an eisem Personal d’ Wichtegkeet dovunner ze rappeléieren[FR] Notre fête nationale est organisée cette année sous la forme d'un "Green Event".Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres :Pour boire et manger, on renonce à la vaisselle en plastique et jetable.Les boissons et les produits alimentaires proviennent autant que possible de la région, de l'agriculture biologique et produits d’une manière sociale, fair et de la saison; des plats végétariens sont offerts.Les déchets sont triés et éliminés de manière appropriée.La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum. La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé.On renonce les articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc.Aucun sac jetable n'est distribué.Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour se rendre à l'évènement.De lampes LED sont utilisées au lieu de lampes conventionnelles.Des produits de nettoyage écologiques sont utilisés.Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu .Sachant qu'un certain nombre de ces points sont déjà implantés et respectés lors d'autres fêtes de la commune, nous nous engageons à en rappeler l'importance à nos citoyens, partenaires et notre personnel dans le cadre du logo "Green Events".[EN] Our national holiday is organized this year in the form of a "Green Event".In order to obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others:No plastic or disposable dishes will be used for drinking and eating.Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian dishes will be offered.The waste will be separated and disposed of properly.Paper advertising is produced at the minimum needs. Paper advertising is printed on recycled paper.No non-reusable articles for marketing and gifts will be distributed.No disposable bags will be distributed nor used.Visitors are asked to ensure environmentally friendly mobility to come to the event.LEDs will be used instead of conventional lamps.Ecological cleaning agents will be used. Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu.Knowing that a certain number of these points are already established and respected during other festivals of the commune, we are committed to remind our citizens, partners and our staff of their importance in the context of the "Green Events" logo.

Lire la suite

La commune de Schuttrange se présente

La commune de Schuttrange se situe aux abords de la capitale du Luxembourg et est composée de 5 localités (Schuttrange, Munsbach, Uebersyren, Schrassig et Neuhaeusgen). Elle présente un caractère villageois entouré de champs et de forêts, mais aussi d’importantes axes routières et ferroviaires avec au Nord l’autoroute A1 vers Trèves et une ligne ferroviaire qui dessert la commune.

Schëtter start2

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

City App Schuttrange pour Android ou IOS !

L’application de la Commune de Schuttrange vous offre un accès confortable à une multitude d’informations pratiques. Elle permet à ses résidents et visiteurs de s'informer sur le départ des bus, actualités, Agenda…

Agenda de la commune

LOGO_KP_LU_Certification_Ecocirc_75 %
Logo_ZL_GP_cmyk_black_colour
klimabundnis
Logo_FairtradeGemeng_neg_cmyk
Naturpakt
MYE  Stroum beweegt  Label  Labels Organisation  Voiture  Noir
logo gl
Meng Loft
2018-08-30 14 56 18-LOGO INFOGREEN QUADRI.pdf - Foxit PhantomPDF Express for HP (3)
LOGO_Pacte-Logement_rvb