Gemeng Schëtter

Les actualités de Schuttrange

  BusWait

  Buslinn 742: Ännerunge vum 2.2.2020 un!

  Opgepasst, Changementer Buslinn 742 ab dem 2.2.2020! Changements sur le réseau bus à partir du 2 février : ligne 742! Änderungen der Buslinie 742 ab dem 2. Ferbruar! Changes to public transport, Bus line 745 as of 2nd February 2020!   Mobilitéit.lu: https://www.mobiliteit.lu/fr/ligne/bus-742-rgtr/ Transport public Schuttrange

  Lire la suite

  Cover 4-2019

  De neie Schëtter Buet ass do...

  Schëtter Gemengebuet 4-2019

  Lire la suite

  BusZuch2020

  Neien Zuchplang 2020

  Neie Bus an Zuchplang 2020 vum 15.12.2019. Nouveaux horaires valables à partir du 15/12/2019   All eis Horairen vum Bus an Zuch fann Dir wéi gewinnt op eisem Site an der Rubrik Mobilitéit

  Lire la suite

  MINT mateneen banner

  Gemengereform - Mateneen fir eng modern Gemeng

  Är Meenung zielt! Gitt och dir elo Acteur vun der Gemengereform, di ënnert dem Motto vun der Participatioun steet. Dofir wëll den Innenministère net nëmmen d'GemengevertriederInnen opruffen hir Solutiounen an Ideeë mat anzebréngen, mee Iech all! D'Inneministesch Taina Bofferding invitéiert dofir all d'BiergerInnen un hirer Onlineconsultatioun Deel ze huelen. Maacht mat iwwer den Online Froebou ! Presentatiounsvideo op Facebook vun der Inneministesch Taina Bofferding

  Lire la suite

  Gemengerotssall

  Réunion du Conseil Communal

  Réunion du Conseil Communal 

  Gemengerot

  Lire la suite

  AnnA4 SIAS AKW 02122019 (1)

  Aktiounswoch / Semaine myenergy at home

  Ihr Haus nachhaltig dämmen und weniger heizen! Buchen Sie Ihre Grundberatung bei Ihnen zuhause. Aktionswoche: 2. bis den 6. Dezember + Infos unter myenergy.lu


  Isoler durablement et chauffer votre maison ! Sur demande, un conseiller myenergy se rend à votre domicile. myenergy at home du 2 au 6/12 + infos sur myenergy.lu

  Lire la suite

  DSC 0314

  Aweiung vum Schëtter Treff

  [LU] Aweiung vum Schëtter Treff D‘ Kommissioun vun der Famill, dem Drëtten Alter an den Sozialen Uleies huet an Zesummenaarbecht mat der Integratiouns- an Chancëgläichheetskommissioun de Projet Schëtter Treff bei der Place de l´église (ënner der aler Schoul ) ob d‘Bee gesat. Den 20. November huet de Buergermeeschter, den Här Jean- Paul Jost, zesumme mat de Schäffe Claude Marson an Serge Thein, de Membere vum Gemengerot a villen Awunner aus der Gemeng de neienTreff ageweit. De Sall ass gemittlech ageriicht ginn, mat bequeme Fotellen , enger schéiner Bibliothéik gefëllt mat intressante Bicher, engem Computer mat Printer a ville Gesellschaftsspiller . Den Treff ass all mëttwochs (ausser Feierdeeg) vun 15.00 bis 18.00 ob. Jiddereen ass wëllkomm fir bei bei enger Taass Kaffi oder Téi e gemittlechen Nomëtteg ze verbréngen. Häerzlech wëllkomm um Schëtter Treff.     [FR] Inauguration du Schëtter Treff La commission consultative de la Famille, du 3ième Âge et des Affaires sociales, en coopération avec la commission consultative de l’Intégration et de l’Égalité des Chances, a mis sur pied le projet « Schëtter Treff ». L’inauguration a eu lieu le 20 novembre en compagnie de Monsieur le bourgmestre Jean-Paul Jost, des échevins Monsieur Claude Marson et Monsieur Serge Thein ainsi que de membres du conseil communal et des citoyens. La salle du « Schëtter Treff » est équipée de fauteuils confortables, d’une bibliothèque, d’un ordinateur avec imprimante et de jeux de société. « Schëtter Treff » est ouvert chaque mercredi (sauf jours fériés) de 15h00 à 18h00. Tout citoyen est la bienvenue pour venir boire un café ou thé et de passer un après-midi agréable. Soyez la bienvenue au Schëtter Treff     [EN] Inauguration of Schëtter Treff The Consultative Commission on Family, Senior Citizens and Social Affairs, in cooperation with the Consultative Commission on Integration and Equal Opportunities, has set up the "Schëtter Treff" project. The inauguration took place on November 20 with the Mayor Jean-Paul Jost, the Aldermen Claude Marson and Serge Thein, as well as members of the Municipal Council and citizens. The "Schëtter Treff" room is equipped with comfortable chairs, a library, a computer with printer and board games. "Schëtter Treff" is open every Wednesday (except on public holidays) from 3pm to 6pm. Every citizen is welcome to come, have a cup of coffee or tea, and spend a pleasant afternoon. Welcome to Schëtter Treff

  Lire la suite

  Scheckiwwereechung Nationalfeierdag 2019

  Scheckiwwerreeschung Nationalfeierdag 2019

  De Schäfferot vun der Schëtter Gemeng huet Freides, den 18 Oktober 2019 op eng Scheckiwwerreechung vu jeeweils 1200€ fir «Darkness Into Light asbl», «Wäertvollt Liewen asbl», «Trisomie 21 Lëtzebuerg asbl», «Child Welfare Fund-Fondation Het Kleine Verschil» an «ROJ Lux asbl» invitéiert. Dësen Don ass vum Erléis vun Nationalfeierdag 2019 wou d’ Bierger aus der Gemeng aus 9 verschidden Länner mat engem kulinareschen Stand vertruede waren a mat hiren Landesspezialitéiten verwinnt hunn. Duerch den Verkaf vun Iessen a Gedrénks fir 1 € ass eng stattlech d’ Zomm gesammelt ginn. Bei dëser Geleeënheet huet de Buergermeeschter Jean-Paul Jost alle Participanteë Merci gesot fir hir aktiv Mataarbecht bei dësen Evenement, dat erëm e groussen Erfolleg war.

  Lire la suite

  e-scooter

  En neien elektreschen Streetscooter fir d’Schëtter Gemeng

  Nodeems d’ Gemeng Schëtter am Joer 2017 mam VW e-Golf hiren éischten Elektro-Auto kaf huet, ass de Fuerpark an Teschenzäit em 2 VW e-UP!, engem Nissan e-NV200 an engem Streetscooter vergréissert ginn, vun deem de Schäfferot vun der Schëtter Gemeng en Donneschdeg, den 31. Oktober d’Schlësselen iwwerrrescht kritt huet.   Als engagéiert Klimapakt- a Klimabündnisgemeng, well Schëtter och an Zukunft weiderhin op elektresch Mobilitéit setzen a soumat d’Ëmwelt an d’ Natur schützen.

  Lire la suite

  DSC 0070

  Recensement des chiens

  Le présent formulaire sert à fixer la taxe annuelle sur les chiens dont les propriétaires doivent s’acquitter auprès de l’administration communale. Il est à remplir et à remettre à l’administration communale dans les meilleurs délais, faute de quoi la commune se réserve le droit de facturer le nombre de chiens selon les indications, respectivement sur base des déclarations faites par les détenteurs de chien en vertu des dispositions de l’article 3(1) et 13(1) de la loi du 9 mai 2008 sur les chiens. La présente est à remplir seulement au cas où vous avez un ou plusieurs chiens. Das Formular dient der Erhebung der jährlichen Hundesteuer seitens der Gemeindeverwaltung. Es ist auszufüllen und unterschrieben bei der Gemeindeverwaltung abzugeben. Die Gemeindeverwaltung behält sich andernfalls das Recht vor, die Hundesteuer laut den uns vorliegenden Unterlagen und Anmeldungen, welche die Hundebesitzer laut den Bestimmungen von Artikel 3(1) und 13 (1) des Hundegesetzes vom 9. Mai 2008 gemacht haben, in Rechnung zu stellen. Sie brauchen diesen Vordruck nur auszufüllen wenn sie einen oder mehrere Hunde besitzen

  Lire la suite