Les actualités de Schuttrange

09.07.2024 | Aktuell

Invitatioun: Presentatiounsowend - Pakt vum Zesummeliewen

Heimat invitéiere mir Iech häerzlech op de Presentatiounsowend am Kader vun den Ëmfroe vum Pakt vum Zesummeliewen, Méindes, de 15. Juli 2024 um 19.00 Auer am Centre Culturel "An der Dällt" zu Minsbech. Presentatioun vun de Resultater vum Sondage 50+ deen am Kader vum Projet PINS vum Monsieur Gary DIDERICH erstallt goufPresentatioun vum CEFIS iwwert d’ soziodemographesch Realitéit vun der Bevëlkerung an der Schëtter GemengPresentatioun vum CEFIS vun de Resultater vum Sondage iwwert dat interkulturellt ZesummeliewenAus organisatoresche Grënn géinge mer Iech bieden eis Är Presenz bis Freides den 12. Juli 2024 iwwer Telefon ënnert der Nummer 35 01 13-227 oder per Mail op ranjit.neuman@schuttrange.lu ze confirméieren.--Nous vous invitons chaleureusement à une soirée de présentation des sondages réalisés dans le cadre du pacte du vivre-ensemble interculturel, lundi, le 15 juillet 2024 à 19.00 heures au Centre Culturel ‘An der Dällt’ à Munsbach.Présentation des résultats du sondage 50+ réalisé dans le cadre du projet PINS par Monsieur Gary DIDERICHPrésentation de la réalité socio-démographique de la population dans la commune de Schuttrange par le CEFISPrésentation des résultats du sondage sur le Vivre-ensemble interculturel par le CEFISPour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre présence jusqu’au vendredi 12 juillet 2024 par téléphone au 35 01 13-227 ou par courriel à l’adresse électronique ranjit.neuman@schuttrange.lu.--Hereby we kindly invite you to the presentation of the surveys carried out as part of the intercultural living together pact, on Monday, July 15th, 2024 at 7 p.m. at the Cultural Center "An der Dällt" in Munsbach.Presentation of the results of the 50+ survey carried out as part of the PINS project by Mr. Gary DIDERICHPresentation of the socio-demographic reality of the population in the commune of Schuttrange by CEFISPresentation of the results of the survey on intercultural living together by CEFISFor organizational reasons, we would be grateful if you could confirm your presence until Friday July 12, 2024 by telephone at 35 01 13-227 or by email at the address ranjit.neuman@schuttrange.lu.--Hiermit laden wir Sie herzlich ein zu einem Abend zur Vorstellung der Umfragen, die im Rahmen des Pakts für interkulturelles Zusammenleben durchgeführt wurden, am Montag, den 15. Juli 2024 um 19.00 Uhr im Kulturzentrum 'An der Dällt' in Munsbach.Präsentation der Ergebnisse der Umfrage 50+, die im Rahmen des PINS-Projekts durchgeführt wurde, durch Herrn Gary DIDERICHPräsentation der soziodemographischen Realität der Bevölkerung in der Gemeinde Schüttringen durch CEFISPräsentation der Ergebnisse der Umfrage zum interkulturellen Zusammenleben durch CEFISAus organisatorischen Gründen würden wir Sie bitten uns Ihre Teilnahme bis Freitag, den 12. Juli 2024, telefonisch unter der Nummer 35 01 13-227 oder per E-Mail an ranjit.neuman@schuttrange.lu zu bestätigen.

Lire la suite

04.07.2024 | Aktuell

Réunion du Conseil Communal

Gemengerot: Mëttwoch, den 10. Juli 2024 um 17h00 Auer Conseil Communal: Mercredi, le 10 juillet 2024 à 17h00  Council Meeting: Wednesday, 10th July 2024 at 7.00pm Live op Youtube Live op Apart TV (Um Kanal 82 vu PostTV an am TV-Reseau vun der ELTRONA) Schëtter Gemengerot, e Mëttwoch, den 10. Juli um 17.00h am Reuniounssall vum Gemengerot op der Kiercheplaz. Wéi gewinnt och am Livestream op apart TV an eisem Youtube Kanal.  Op der Dagesuerdnung stinn ë.a. : - Masterplan an der Schoul- PAP Rue de la Syre- Neie Stroossennumm beim Futtballsterrain- Digitale Reider - Zesummenaarbecht mam CIGR ... Conseil Communal, Mercredi, le 10 juillet en direct à partir de 17h00 dans la salle de réunion du conseil communal à Schuttrange, Place de l'Eglise Comme d'habitude, également en livestream sur la chaîne Apart TV et sur notre chaîne Youtube Voici les principaux points à l'ordre du jour:- Masterplan Campus an der Dällt - PAP Rue de la Syre - Dénomination d'une nouvelle rue au tarrain de football - E-Reider - Collaboration avec le CIGR ... Council Meeting, Wednesday, 10th July, live from 7.00 p.m. in the Conseil Communal meeting room in Schuttrange, Place de l'Eglise As usual also in the livestream on the Apart TV channel and on our YouTube channel Here are the main items on the agenda:- Masterplan Campus an der Dällt- PAP Rue de la Syre- Naming of a new street at the football field- E-Reider- Collaboration with the CIGR ...

Lire la suite

24.06.2024 | Schëtter Treff

Fitness am Schëtter Treff

[LU] D’Fitness Coach Gwendy Stiefer-Majerus wéisst Iech Turnübunge fir um Stull oder Canapé, déi een einfach fir Doheem nomaache kann. Dir kennt entweder nokucken oder matmaachen! Wann dir mat maacht, denkt drun Iech bequeem unzedoen an dir kennt gären Hantele matbréngen. Eng Kéier de Mount um 15 Auer am Schëtter Treff. (2, Place de l’Eglise - Schuttrange) D’Coure kaschte 5 € pro Persoun a ginn organiséiert vu Schëtter Hëlleft ënnert dem Patronage vun der Schëtter Familljekommissioun. [FR] La Fitness Coach Gwendy Stiefer-Majerus vous montrera des exercices à faire sur une chaise ou sur un canapé, que vous pourrez facilement réaliser à la maison. Vous pouvez soit regarder, soit participer ! Si vous participez, pensez à vous habiller confortablement et à apporter des haltères.Une fois par mois à 15 heures au Schëtter Treff. (2, Place de l’eglise - Schuttrange) Le cours coûte 5 € par personne et est organisé par Schëtter Hëlleft sous le patronage de la Commission de la famille, du 3e âge et des affaires sociales de Schuttrange. [EN] The fitness coach Gwendy Stiefer-Majerus will showcase exercises you can do on a chair or a couch, which you can easily do at home. You can either watch or participate! If you participate, remember to dress comfortably and bring dumbbells.Once a month at 3 p.m. in the Schëtter Treff. (2, Place de l’eglise - Schuttrange) The class costs 5 € per person and is organised by Schëtter Hëlleft under the patronage of the Family Commission of Schuttrange.

Lire la suite

19.06.2024

Nationalfeierdag - Green Event

[LU] Eisen Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert.Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem:Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht.D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn an saisonal; Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden.Den Offall gëtt getrennt a konform entsuergt.Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt. All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt.Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht.Et gi keng Eewee-Tute verdeelt.D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen.Et ginn LED’s amplaz vu konventionelle Luuchte benotzt.Et gëtt ekologescht Botzmaterial benotzt.Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatiounen fannt Dir op www.greenevents.lu .Wuel wëssend datt eng Rei vun deene Punkten schonn op anere Fester vun der Gemeng ëmgesat a respektéiert ginn, engagéiere mär eis am Kader vum Logo “Green Events” fir eise Bierger, Partner an eisem Personal d’ Wichtegkeet dovunner ze rappeléieren[FR] Notre fête nationale est organisée cette année sous la forme d'un "Green Event".Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres :Pour boire et manger, on renonce à la vaisselle en plastique et jetable.Les boissons et les produits alimentaires proviennent autant que possible de la région, de l'agriculture biologique et produits d’une manière sociale, fair et de la saison; des plats végétariens sont offerts.Les déchets sont triés et éliminés de manière appropriée.La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum. La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé.On renonce les articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc.Aucun sac jetable n'est distribué.Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour se rendre à l'évènement.De lampes LED sont utilisées au lieu de lampes conventionnelles.Des produits de nettoyage écologiques sont utilisés.Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu .Sachant qu'un certain nombre de ces points sont déjà implantés et respectés lors d'autres fêtes de la commune, nous nous engageons à en rappeler l'importance à nos citoyens, partenaires et notre personnel dans le cadre du logo "Green Events".[EN] Our national holiday is organized this year in the form of a "Green Event".In order to obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others:No plastic or disposable dishes will be used for drinking and eating.Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian dishes will be offered.The waste will be separated and disposed of properly.Paper advertising is produced at the minimum needs. Paper advertising is printed on recycled paper.No non-reusable articles for marketing and gifts will be distributed.No disposable bags will be distributed nor used.Visitors are asked to ensure environmentally friendly mobility to come to the event.LEDs will be used instead of conventional lamps.Ecological cleaning agents will be used. Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu.Knowing that a certain number of these points are already established and respected during other festivals of the commune, we are committed to remind our citizens, partners and our staff of their importance in the context of the "Green Events" logo.

Lire la suite

06.06.2024 | Aktuell

Location logement abordable à Schuttrange

Locatioun vu bezuelbare Wunnengen - Appartement 107, rue Principale Schëtter Trotz villen Ustrengunge vum Stat an de Gemengen, fir den Zougang zu bezuelbare Wunnechten ze erméiglechen feelt et weiderhin u bezuelbarem Wunnraum.Och hei zu Schëtter kënne vill Familljen a Jugendlecher sech mat den aktuelle Maartpräisser kee Logement lounen oder kafen an hei wunne bleiwen. Duerfir ass et weiderhin eng vun de Prioritéite vum Schäffen- a Gemengerot erschwénglech Wunnengen zur Verfügung ze stellen, mam prioritären Ziel eise Matbierger déi an eiser Gemeng opgewuess sinn ze erlaben hei wunnen ze bleiwen. An dësem Depliant fannt der déi néideg Informatioune betreffend d’Wunneng, d’Berechnung vum Loyer an d’Prioritéiten no deenen de Logement zougestane gëtt.Mir sinn als Schäffen- a Gemengerot frou weidere Familljen d’Geleeënheet ze ginn hei an eiser Gemeng kënne wunnen ze bleiwen.De SchäfferotClaude MarsonSerge EicherAndrew Kiser [FR] PréfaceMalgré de nombreux efforts entrepris par l’État et les communes pour faciliter l’accès au logementà coût modéré, le manque de logements abordables persiste toujours.Au sein de la commune de Schuttrange également, un grand nombre de familles et de jeunes ne peuvent plus louer ou acheter un logement aux prix actuels du marché pour continuer à rester à vivre dans la commune. C’est pourquoi, l’une des priorités du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal restera de mettre à disposition des logements abordables, avec pour objectif prioritaire de permettre à nos concitoyens ayant grandi dans notre commune de continuer à y rester.Ce dépliant vous informera sur le logement en question, le calcul du loyer et les priorités selon lequel il sera accordé.En tant que collège échevinal et conseil communal, nous sommes heureux d’offrir à ces familles la possibilité de continuer à vivre ici, dans notre commune.Le collège des bourgmestre et échevinsClaude MarsonSerge EicherAndrew Kiser

Lire la suite

29.05.2024

Instructions pour l'électeur - Anweisungen für den Wähler

Der Wähler kann nicht mehr Stimmen abgeben, als Mandate zu vergeben sind. Er kann also nicht mehrals 6 Stimmen abgeben. Er kann jedem Kandidaten eine oder zwei Stimmen bis zum Total von 6 Stimmenzuteilen.Der Wähler stimmt– Entweder, indem er den Kreis in dem am Kopf einer Liste angebrachten Feld ausfüllt oder indem erdort ein Kreuz (+ oder x) einzeichnet, wodurch er jedem Kandidaten dieser Liste eine Stimme zuteilt;– oder, indem er ein Kreuz (+ oder x) in eines oder in die beiden hinter dem Namen eines oder mehrererKandidaten angebrachten Felder einzeichnet und dies bis zum Total der 6 Stimmen über die erverfügt;– oder, indem er gleichzeitig gemäß den vorerwähnten Verfahren vorgeht, falls die Liste, deren Kreiser in dem am Kopf angebrachten Feld schwärzt, weniger Kandidaten zählt als Abgeordnete im Bezirkzu wählen sind, oder indem er ein Kreuz (+ oder x) im Kreis über einer solchen Liste einträgt, unddie verbleibenden Stimmen an einen oder mehrere Kandidaten zuteilt:• Wenn der Wähler seine verbleibenden Stimmen einem oder mehreren Kandidaten zuteilt die sichauf der Liste befinden welcher er seine gesamte Zustimmung gegeben hat, kann er jedem Kandidatennur eine Stimme bis zur Ausschöpfung aller verbleibenden Stimmen zuteilen;• Wenn der Wähler seine verbleibenden Stimmen einem oder mehreren Kandidaten zuteilt die sichsowohl auf der Liste befinden welcher er seine Zustimmung gegeben hat als auch auf anderenListen, oder wenn er den Rest seiner Stimmen ausschließlich einem oder mehreren Kandidatenzuteilt die sich auf anderen Listen befinden, dann kann er jedem Kandidaten welcher sich auf denanderen Listen befinden, eine oder mehrere Stimmen zuteilen bis zur Ausschöpfung seiner verbleibendenStimmen;• Der Wähler kann auch den Rest seiner Stimmen dazu gebrauchen den am Kopf einer oder mehrerenListen angebrachten weißen Kreis zu schwärzen oder ein Kreuz (+ oder x) in diesem weißenKreis einzutragen, unter der Bedingung, dass die Zahl seiner verbleibenden Stimmen gleich odergrösser ist als die Zahl der Kandidaten welche sich auf dieser oder diesen Listen befinden._________________________________________________________________________________________________________________________

L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettreplus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de6 suffrages.L’électeur vote– soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix(+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;– soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’unou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ;– soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’uneliste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscritune croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de sesvoix à un ou plusieurs candidats :• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemblede laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’àépuisement du reste de voix ;• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle ila donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ouplusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur lesautres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix(+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ousupérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.

Lire la suite

16.05.2024

Nopeschtfest 2024

Léif Noperen,  Geschwënn ass et erëm sou wäit. Dëst Joer de 24. Mee fënnt dat traditionellt Nopeschfest statt. Wéi lo schonn e puer Joer mécht d’Gemeng Schëtter och dëst Joer rëm bei dësem Projet mat dee geduecht ass e bessere Kontakt ënner Noperen ze kréien.  Bei engem Glieschen an engem Häppchen bitt sech d’Geleegenheet sech als Nopere besser  kennenzeléieren oder nei Bekanntschaften ze man. Wann Dir interesséiert sidd an Ärer Strooss oder an Ärem Quartier e klengt Festchen ze organiséieren, da mellt Iech bei der Madame Annick GUT am Gemengesekretariat (Tel. 35 01 13 222 oder E-Mail: annick.gut@schuttrange.lu) bis den 19. Mee 2024. D’Gemeng hëlleft Iech Är Strooss ofzesëcheren fir an enger relaxer Atmosphär kënnen zesummen ze sëtzen. Dir kritt  wéi déi Joere virdrun och erëm Dreckskëschten bereet gestallt.  Mir soen Iech am Viraus Merci fir Är Mathëllef am Interessi vun enger gudder Noperschaft. -- Chers voisins,  Nous y sommes à nouveau. La traditionnelle Fête des voisins aura lieu le 24 mai cette année. Comme les années précédentes, notre commune participera à ce projet aussi en 2024, qui a comme but de renforcer les solidarités de proximité. Prendre un verre ou partager un repas entre voisins permet de mieux se connaître, de créer de nouvelles solidarités et de mieux vivre ensemble. Si vous voulez participer à cette action de solidarité entre voisins et organiser une petite fête de rencontre dans votre quartier ou votre rue, nous vous prions  de bien vouloir contacter Madame Annick GUT au secrétariat communal (tél. 35 01 13 222 ou courriel: annick.gut@schuttrange.lu) jusqu’au 19 mai 2024. La commune vous aidera à sécuriser le cas échéant un emplacement dans votre rue. Des poubelles seront déposées comme les années précédentes. Nous vous remercions dès à présent de votre participation à cette initiative dans l’intérêt de la bonne entente entre voisins. -- Liebe Nachbarn,  Gleich ist es wieder soweit. Dieses Jahr findet das traditionelle Nachbarsfest am 24.Mai statt. Wie schon seit einigen Jahren macht die Gemeinde Schüttringen auch dieses Jahr bei dem Projekt mit, welches den gemeinsamen Kontakt unter Nachbarn verbessern soll. Ein Gläschen zusammen trinken oder ein Häppchen zusammen essen bietet die Gelegenheit sich besser kennen zu lernen und neue Bekanntschaften zu schließen.  Wenn Sie Interesse haben in Ihrer Straße ein kleines Fest zu organisieren bitten wir Sie sich bei Frau Annick GUT im Gemeindesekretariat bis zum 19. Mai 2024 zu melden. (Tel. 35 01 13 222 oder Mailadresse: annick.gut@schuttrange.lu) Die Gemeinde hilft Ihnen Ihre Straße abzusichern um gelassen beisammen zu sein. Mülltonnen werden wie in den Vorjahren bereitgestellt.  Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe im Interesse einer guten Nachbarschaft.  -- Dear neighbours,  Soon it’s time again. The traditional Neighbourhood Day takes place this year on May 24th. As the past years, the commune of Schuttrange will also participate in this project this year too. The aim is to improve the better contact between neighbours. Having a drink together or sharing a meal helps to make new acquaintances and to get to know each other better.  If you are interested in organizing a little party in your street, please feel free to contact Miss Annick GUT in the secretariat of the commune. (Tel. 35 01 13 222 or E-mail: annick.gut@schuttrange.lu ) until 19th May 2024. If necessary, the commune will help to secure your street to permit a relaxed atmosphere. The commune will deposit garbage bins as in previous years. We thank you in advance for your collaboration in the interest of a good cohabitation.

Lire la suite

15.04.2024 | Aktuell

Drénkwaasser - Entwarnung vun der Waasserverwaltung

🚰💧 Entwarnung vun der Waasserverwaltung 🚰💧 Heimat informéiere mir Iech, dass Dir d’Krunnewaasser erëm ouni Bedenke kënnt consomméieren. D’Analysen zur Waasserqualitéit sinn an der Rei.En Donneschdeg am Laf vum Moie war opgefall, dass d’Waasser liicht dréif war. Aus Precautioun an op Uweisung vun der Waasserverwaltung gouf den Awunner recommandéiert fir d’Krunnewaasser bis op Weideres net ze consomméieren. Éischt Analyse vum Laboratoire vun der Waasserverwaltung hunn elo erginn, dass keng bakteriell Kontaminatioun virläit a soumat d’Krunnewaasser erëm ouni Aschränkung ka consomméiert ginn. Eischten Erkenntnisser no hat d’Waasser vun enger vun eisen lokalen Quellen méi Sand a Buedem wéi üblech geléist. Dëst hat awer keng Auswierkung op déi gesetzlech Grenzwäerter zur Drénkwaasserqualitéit. D’Gemeng schafft aktuell drun fir dass dëst Phenomeen net méi virkënnt. 🚰💧 Levée de la restriction de consommation d’eau par l’administration de la gestion de l’eau 🚰💧 L’AGE informe que l’eau du robinet peut être consommée de nouveau en toute sécurité. Les analyses relatives à la qualité de l’eau sont bonnes. Jeudi dernier, en cours de matinée, une légère turbidité a été remarquée. Comme précaution et sur avis de l’AGE, une recommandation aux habitants a été lancée, de ne pas consommer l’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre. Les dernières analyses du laboratoire de l’AGE ont montré qu’aucune contamination bactérielle n’est présente et qu’ainsi l’eau du robinet puisse de nouveau être consommé sans contrainte.  Suivant les premiers résultats, l'eau d'une de nos sources locales contenait plus de sable et de boue que d'habitude. Ceci n'avait quand-même pas d'impact sur les valeurs légales concernant la qualité de l'eau potable. La commune fait de son mieux pour qu'un tel phénomène ne se reproduise plus. 🚰💧End of alert from the water management authority 🚰💧 The authorities inform that tap water is safe to drink again. Water quality analyses are good.Last Thursday morning, a slight turbidity was noticed. As a precaution and on the advice of the authorities, residents were advised not to drink the tap water until further instructions. The latest analyses by the AGE laboratory have shown that there is no bacterial contamination, so tap water can once again be consumed without constraint. Initial results showed that the water from one of our local springs contained more sand and mud than usual. However, this had no impact on the legal requirements for drinking water quality. The local authority is doing its best to ensure that this does not happen again.

Lire la suite

25.02.2024 | Aktuell

Location d’un studio abordable à Schuttrange, 107, rue Principale

DescriptionUn studio fut aménagé au grenier de la maison sise à Schuttrange, 107, rue Principale. La maison se situe en plein centre de Schuttrange et garantit un bon accès aux commerces et infrastructures de la commune.La surface habitable du studio est de± 60 m2et se compose des pièces suivantes :- hall ;- séjour/salle à manger/cuisine équipée ;- 1 chambre à coucher ;- 1 salle de bain.Déclaration des revenus concernés :- Les revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus de tout le ménage (patron et/ou Fonds national de solidarité et/ou Agence pour le développement de l’emploi ADEM/).- Certificat(s) attestant le montant des allocations familiales, établi par la « Caisse pour l'Avenir des enfants », 6, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, T(+352) 477153-1.- Certificat(s) attestant le montant de l’allocation de vie chère établi par le « Fonds national de solidarité » T (+352) 49 10 81 – 999 et, le cas échéant, par votre Administration communale.- Les rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 4, paragraphe (1), du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.- Les rentes alimentaires perçues.- Certificat attestant le montant des rentes accident établi par l’« Association d’assurance accident » 125, route d’Esch L-1471 Luxembourg T (+352) 26 19 15-1Autres pièces à fournir :- Copies des cartes d'identité des membres du ménage- Certificat d'affiliation établi par le « Centre commun de la sécurité sociale »- Certificat de non-propriété (www.guichet.lu)- Certificat d'éligibilité aux primes et aides du Ministère du Logement (Demande mail : guichet@ml.etat.lu /Tel. 8002-1010)Remarques :- Le studio est destiné à un 1 ou 2 adultes n'ayant pas d'enfants à charge.- Une candidature par ménage

Lire la suite

18.01.2024 | Aktuell

Eng nei, innovativ Wiederstatioun fir eise Wanterdéngscht!

[LU] Eng nei, innovativ Wiederstatioun fir eise Wanterdéngscht Fir d’Sécherheet op eise Stroossen ze garantéieren, sinn eis Gemengenaarbechter de ganze Wanter iwwer ëmmer erëm op eise Stroossen ënnerwee fir se vun Äis a Schnéi ze befreien. Nieft ville ganz kuerzen Nuechte vun eisen Aarbechter bedeit dat ausserdeem datt all Joer eng grouss Quantitéit u Salz op eis Stroosse verdeelt gëtt, wat och eng Belaaschtung fir d’Planze laanscht d’Stroossen ass. Dofir probéiere mir vun elo un, méi gezielt just nach streeën ze goen, wann et wierklech noutwendeg ass. Bis elo huet Ponts et Chaussées eis geruff, baséierend op de Konditiounen an der Muselgéigend. Vun elo un hu mir eis eege Wiederstatioun um Neihaischen. Nieft der Lofttemperatur an der Loftfiichtegkeet miesst si de Reen oder Schnéi an se berechent den Taupunkt. Dat ass d’Temperatur bei där Fiichtegkeet aus der Loft kondenséiert an d’Strooss naass mécht. Nieft enger weiderer Sonde déi d’Temperatur vun der Strooss selwer miesst, gëtt et ausserdeem e Mieskapp, deen sech selwer esou wäit erof killt, bis Äis entsteet. Esou ka genau bestëmmt ginn, bei wéi enger Temperatur d’Strooss fréiert, ënner Berécksiichtegung vum Salz, dat nach op der Strooss ass. Wann dann d’Temperature weider falen an no un dëse Gefréierpunkt kommen, gëtt en Alarm generéiert an eis Equippe ginn erausgeschéckt. Dës nei Installatioun ass e weidert Beispill, wéi d’Digitaliséierung eis hëlleft déi richteg Entscheedungen ze treffen an esou Guddes fir d’Ëmwelt ze maachen an d’ Käschte vun der Gemeng ze reduzéieren. [FR] Une nouvelle station météorologique innovante pour notre service hivernal Pour garantir la sécurité tout au long de l’hiver, nos employés sont constamment en déplacement pour débarrasser les routes de la glace et de la neige. Outre de nombreuses nuits très courtes pour nos employés, cela signifie également que chaque année une quantité significative de sel est répandue sur nos routes, ce qui représente également une charge importante pour la végétation le long des routes. C'est pourquoi, nous allons essayer d'adopter désormais une approche plus ciblée et de ne répandre du sel que lorsque cela est vraiment nécessaire. Jusqu'à présent, l'Administration des ponts et chaussées nous a toujours informé en fonction des conditions météorologiques dans la région de la Moselle. Désormais, nous disposons de notre propre station météorologique à Neuhaeusgen. En plus de la température et de l'humidité de l'air, celle-ci mesure les précipitations (quantité, pluie ou neige) et calcule le point de rosée. Il s'agit de la température à laquelle l'humidité de l'air se condense et rend la route humide. En plus d'une sonde qui mesure la température de la route elle-même, il y a également un capteur qui se refroidit automatiquement jusqu'à ce que la glace se forme. De cette manière, en tenant compte du sel encore présent sur la route, il est possible de déterminer précisément à quelle température la route gèle. Si les températures continuent de baisser et se rapprochent de ce point de congélation, une alarme est déclenchée et notre service hivernal sort pour épandre du sel. Cette nouvelle station météorologique est un autre exemple de la manière dont la numérisation nous aide à prendre les bonnes décisions, contribuant ainsi de manière bénéfique à notre environnement tout en allégeant les charges financières de la commune. [EN] A new, innovative weather station for our winter service To ensure the safety on our roads, our employees are constantly on the move throughout the winter to clear them of ice and snow. In addition to many very short nights for our employees, this also means that a significant amount of salt is spread on our roads every year, which also poses a significant burden on the vegetation along the roads. Therefore, we will now attempt to adopt a more targeted approach and only spread salt when it is truly necessary. Until now, the National Roads Administration (Ponts et Chaussées) informed us, based on the weather conditions in the Mosel-Region. From now on, we have our own weather station in Neuhaeusgen. In addition to measuring air temperature and humidity, it measures precipitation (quantity, rain, or snow) and calculates the dew point. This is the temperature at which air humidity condenses and makes the road wet. In addition to a probe measuring the temperature of the road itself, there is also a measuring head that cools itself automatically down until ice forms. This way, taking into account the salt still present on the road, it is possible to precisely determine at what temperature the road freezes. If temperatures continue to drop and approach this freezing point, an alarm is triggered, and our winter service goes out to spread salt. This new weather station is another example of how digitalisation helps us make the right decisions, contributing positively to the environment while alleviating the financial burden on the commune.

Lire la suite

09.01.2024 | Aktuell

Äischall Alphornbléiser

Heimat invitéiere mir Iech ganz häerzlech op de Schëtter Maart, Samschdes, den 13. Januar 2024 vun 09:00 Auer un. Zousätzlech zu eise Stänn suergen des Kéier, vun 10 bis 12 Auer, d'Äischdall Alphornbléiser fir e musikalescht Encadrement. Aus dem Intressi eraus emol op engem Alphorn ze blosen hunn e puer Musikanten 2011 d’Äischdall Alphornbléiser gegrënnt. Mëttlerweil ass de Repertoire vu Melodien, déi just op Naturtéin baséieren, gewuess a bei all Geleeënheet sinn d’Musikanten do. Bis de Samschden. Nous vous invitons cordialement au « Schëtter Maart », samedi le 13 janvier 2024 à partir de 09h00. En plus de nos stands, les Äischdall Alphornbléiser assureront l'encadrement musical ce samedi de 10 à 12 heures. En 2011, quelques musiciens ont fondé les Äischdall Alphornbléiser par intérêt pour le cor des Alpes. Entre temps, le répertoire de mélodies basées uniquement sur des sonorités naturelles s'est enrichi et les musiciens sont là à chaque occasion. Jusqu'à samedi. We warmly invite you to the “Schëtter Maart ”, Saturday, January 13th, 2024 from 09:00 a.m. In addition to our stands, the Äischdall Alphornbléiser will provide a musical accompaniment from 10 a.m. till 12 p.m. In 2011, a few musicians founded the Äischdall Alphornbléiser out of an interest in playing an alphorn. Meanwhile, their repertoire of melodies, which is only based on natural tones, has grown and the musicians are there for every opportunity. See you on Saturday.

Lire la suite

18.12.2023 | Aktuell

Neijoerschdag 2023-2024 – Freedefeier-Verbuet

Léif Matbiergerinnen, Léif Matbierger, Nom allgemenge Policereglement vun der Gemeng Schëtter si Freedefeier ouni Autorisatioun vum Buergermeeschter verbueden. Et gëtt drun erënnert, datt dëst Verbuet och fir d’Nuecht vum Neijoerschdag 2023-2024 gëllt (Silvester). Loosst eis solidaresch si mam Personal aus de Spideeler, duerch d’ Vermeide vun enger onnéideger zousätzlecher Belaaschtung duerch vermeidbar Accidenter, awer och solidaresch mat der Ëmwelt, eisen Awunner an eisen Déieren, andeems dëse Verbuet respektéiert gëtt. Merci fir Äert Versteesdemech. Mir wënschen Iech alleguerten e gudde Rutsch an e glécklecht neit Joer 2024. D'Gemengeverwaltung Schëtter Chers citoyens, Le règlement général de police de la commune de Schuttrange dispose que les feux d’artifice sont interdits sans autorisation du bourgmestre. Il est rappelé que cette interdiction s’applique également pour la nuit du Nouvel An 2023-2024 (Saint Sylvestre). Soyons solidaire avec le personnel des hôpitaux en évitant toute charge de travail supplémentaire inutile suite à des accidents évitables, avec l’environnement, nos habitants et nos animaux en respectant cette interdiction. Merci pour votre compréhension. Nous vous souhaitons une bonne année 2024. L’administration communale de Schuttrange Dear citizens, According to the general police regulations of the Schuttrange commune, fireworks of any kind are forbidden without the Mayor’s authorization. We kindly want to remind to you that this ban also applies to the night of New Year’s Eve 2023-2024. Let us be in solidarity with the hospital staff by avoiding unnecessary extra workload due to avoidable accidents, and also show solidarity with the environment, our inhabitants and our animals by respecting this ban. Thank you for your understanding. We wish you all the best for 2024. The communal administration of Schuttrange

Lire la suite

12.12.2023 | Aktuell

Schëtter Chrëschtmaart 2023

De Schëtter Chrëschtmaart gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert. Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem: Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht. D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn a saisonal. Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden. Den Offall gëtt virum an hannert dem Comptoir getrennt a konform zu de Reglementatiounen entsuergt. Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt! All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt! Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht. Et gi keng Eewee-Tute verdeelt. D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen. D’Benotze vun LED’s amplaz vun konventionelle Luuchten. Ekologescht Botzmaterial. Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatioune fannt Dir op www.greenevents.lu -- Cette année, le marché de noël de Schuttrange organisée sous la forme d'un ""Green Event”. Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres : Les boissons et aliments sont servis sans plastique et sans couverts non-réutilisables. Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une Agriculture biologique, produits d’une manière sociale et fair et de la saison. Des plats végétariens sont offerts. Les déchets sont triés à l’avant et à l’arrière du comptoir et sont éliminés conformément aux réglementations. La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum. La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé. Il est renoncé aux articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc. Il est renoncé aux sacs plastiques. Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour venir aux évènements. L'utilisation de lampes LED au lieu de lampes conventionnels. Matériel de nettoyage écologique. Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu -- This year, the Christmas Market in Schuttrange is organised as a "Green Event”. To obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others: Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes! Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian plates are offered! Waste is separated at the front and at the back of the counter and is eliminated in accordance with the regulations. Paper advertising is produced at the minimum needs ! Paper advertising is printed on recycled paper! It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts ! No more plastic bags! - Visitors are invited to think about soft mobility to come to the events! The use of LEDs instead of conventional lamps Ecological cleaning equipment Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu

Lire la suite

12.12.2023 | Aktuell

Schëtter Chrëschtmaart 2023

Heimat invitéieren mir Iech ganz häerzlech op de Schëtter Chrëschtmaart. Dëst Joer hu mir erëm villes unzebidden, hei fannt Dir e kléngen Iwwerbléck: Softdrinks, Béier a Glühwäin - Club des Jeunes Schëtter Straussenburger an Gegrills - FC Munsbach Paangecher - Schëtter Gesank Toast Champignons a gebootschte Gromperen - Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter Kniddelen, Schocki a Glühviz - Les Castors Schëtter Äppel am Schäffchen, Rieslingspaschtéitchen a Crémant - Lëtzebuerger Rousefrënn Dekoratiounen - Fraen a Mammen Schëtter Kebab, Fritten a Falafel - Schëtter Jugendhaus Sauerkraut mat Wirschtecher, Bûche a Kaffi - Schëtter Theaterfrënn Dekoratiounen - CIGR Kürbiszopp an Asian Bites - Gemeinschaftsgaart Schëtter Eisekuchen - Elterevereenegung Schëtter Ukrainesch Spezialitéiten (Borscht an Horischki) - Schëtter Hëlleft Samosa, Momos mat Poulet, Rajma Masala, Curry mat Poulet an Indesche Béier - Star Cricket Club D’Bongekeess gëtt vun der Amicale Neihaischen geréiert. Concerte um Chrëschtmaart Freides ab 17:30 - Schëtter Jongbléiser & Schëtter Strëpp Samschdes vun 19:00-22:00 - Simply 2 Sonndes um 16:30 - Concert Spirituel vun der Schëtter Musek Ëffnungszäiten vum Chrëschtmaart Freides: 17:00 - 22:00 Samschdes: 17:00 - 22:00 Sonndes: 15:00 - 20:00 Denkt weg un déi douce Mobilitéit fir op eis Evenementer ze kommen. Dir erreecht eis mam Bus 324 an 361 - Arrêt Schuttrange Kiercheplaz a mam gratis Ruffbus Syrdall T. 28 108-39. Detailer fannt Dir op www.schuttrange.lu Rubrik „Mobilitéit an Ëmwelt“ an op www.mobiliteit.lu. Zousätzlech kennt Dir vum ökologesche Parking beim Kierfecht profitéiert. -- Nous vous invitons cordialement au marché de noël à Schuttrange. Cette année nous avons de nouveau beaucoup à vous offrir, voici un aperçu de ce qui est proposé : Softdrinks, bière et vin chaud - Club des Jeunes Schëtter Burgers d'autruche, viandes grillées - FC Munsbach Crêpes - Schëtter Gesank Toast champignons et pommes de terre mijotées à la façon Luxembourgeoise - Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter Kniddelen, chocolat chaud et jus de pomme chaud - Les Castors Schëtter Pommes au four, Rieslingspaschtéitchen et Crémant - Lëtzebuerger Rousefrënn Décorations - Fraen a Mammen Schëtter Kebab, frites et falafel - Schëtter Jugendhaus Choucroute avec saucisses, Bûche et Café - Schëtter Theaterfrënn Décorations - CIGR Soupe et Asian Bites- Gemeinschaftsgaart Schëtter Gaufres - Elterevereenegung Schëtter Spécialités ukrainiennes (Borscht et Horischki) - Schëtter Hëlleft Samosa, Momos avec poulet, Rajma Masala, Curry avec poulet et bière indienne - Star Cricket Club La caisse des bons est géré par l'Amicale Neihaischen. Heures d'ouverture du marché Vendredi: 17:00 - 22:00 Samedi: 17:00 - 22:00 Dimanche: 15:00 - 20:00 Concerts sur le marché Vendredi à partir de 17:30 - Schëtter Jongbléiser & Schëtter Strëpp Samedi de 19:00-22:00 - Simply 2 Dimanche à 16:30 - Concert Spirituel de Schëtter Musek Veuillez penser à la mobilité douce pour vous rendre à nos évènements. Vous pouvez nous rejoindre avec les lignes de bus 324 et 361 - Arrêt Schuttrange Kiercheplaz et avec le service de navette gratuit "Ruffbus Syrdall" T. 28 108-39. Des détails se trouvent sur www.schuttrange.lu, rubrique « Mobilité et Environnement » et sur www.mobiliteit.lu. De plus, profitez du stationnement écologique près du cimetière. -- We warmly invite you to the Christmas Market in Schuttrange. This year we have a lot to offer again, here you will find a short overview: Soft drinks, beer, and mulled wine - Club des Jeunes Schëtter Ostrich burgers and grilled meats - FC Munsbach Pancakes - Schëtter Gesank Mushroom Toasts and Luxembourgish stewed potatoes - Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter Kniddelen, hot chocolate and hot apple jus - Les Castors Schëtter Baked apples, Rieslingspaschtéitchen and Crémant - Lëtzebuerger Rousefrënn Decorations - Fraen a Mammen Schëtter Kebab, Fries and Falafel - Schëtter Jugendhaus Sauerkraut with sausages, bûche and coffee - Schëtter Theaterfrënn Decorations - CIGR Pumpkin soup and Asian Bites - Gemeinschaftsgaart Schëtter Waffles - Elterevereenegung Schëtter Ukrainian Specialities (Borscht and Horischki) - Schëtter Hëlleft Samosa, Momos Chicken, Rajma Masala, Chicken Curry, and Indian Beer - Star Cricket Club The cash office is managed by the Amicale Neihaischen. Opening Hours of the market Friday: 17:00 - 22:00 Saturday: 17:00 - 22:00 Sunday: 15:00 - 20:00 Concerts at the market Friday from 17:30 - Schëtter Jongbléiser & Schëtter Strëpp Saturday from 19:00-22:00 - Simply 2 Sunday at 16:30 - Concert Spirituel by the Schëtter Musek Please think about soft mobility to go to our different events. You can reach us by Bus 324 and 361- Stop "Schuttrange Kiercheplaz" and with the free shuttle service "Ruffbus Syrdall" T. 28 108-39. Details can be found on www.schuttrange.lu, section "Mobility and Environment" and on www.mobiliteit.lu. Additionally, you can take advantage of the ecological parking near the cemetery.

Lire la suite

08.12.2023 | Aktuell

Opruff fir eist Serviceteam ze verstäerken

Opruff fir eist Serviceteam ze verstäerken Fir eise Service bei de Manifestatiounen an Evenementer an der Gemeng, wéi zum Beispill Nationalfeierdag, ze verstäerke siche mir engagéiert a motivéiert Personal (m/w). Dir schwätzt Lëtzebuergesch a sidd flexibel an disponibel besonnesch de Weekend an owes, oder mol op engem Feierdag? Dir hutt Loscht op soziale Kontakt mat den Awunner aus eiser Gemeng? Dir fillt Iech ugesprach, Dir sidd zouverlässeg, pénktlech a bereet am Team ze schaffen a mengt dat wär en Job dee wéi fir Iech gemaach ass? Da mellt Iech bei eis per Mail op annick.gut@schuttrange.lu a schéck eis Är Motivatioun wisou Dir déi richteg Persoun fir déi Aarbecht sidd. Appel à candidatures pour notre équipe de service Afin de renforcer notre équipe des serveurs, lors de manifestations et d’événements dans la commune, par exemple lors de la Fête Nationale, nous sommes à la recherche de personnel engagé et motivé. Vous parlez luxembourgeois, êtes flexible et disponible, d’avantage les week-ends, les soirs et jours fériés? Vous aimez le contact social avec les habitants de notre commune? Vous vous sentez interpellé, êtes fiable, ponctuel et prêt à travailler en équipe et vous pensez que vous êtes le/la candidat(e) pour ce job? Alors contactez-nous par email à annick.gut@schuttrange.lu et envoyez-nous votre motivation pourquoi notre choix devrait tomber sur vous. Call for applications for our service team To strengthen our service team during events and festivities in the commune, as on National Day, we are looking for committed and motivated staff. Do you speak Luxembourgish; are flexible, and available, especially on weekends, evenings, and public holidays? Do you like social contact with the inhabitants of our commune? Are you interested, reliable, punctual, a team player, and think that you are “the” candidate for this job? Then contact us by email at annick.gut@schuttrange.lu and send us a short motivation letter on why we should choose you.

Lire la suite

05.12.2023 | Aktuell

TRAFIC INFO - Route barrée Schlassgewan

WICHTEG MATDEELUNG Am Kader vun der Erneierung vun de Stroossen Schlassgewan, Huesepad, Äppelwee a Beim Fuussebur zu Schraasseg ass vu Samschdeg dem 09.12 – Méindeg dem 11.12. den Accès iwwert de Chantier nëmme fir d’Bewunner aus dëse Stroossen zougänglech. Vun Dënschdes dem 12.12 – Mëttwochs den 13.12, 20h00, ass guer keen Accès op de Chantier méiglech. Mir bieden d’Awunner déi hier Autoe brauchen, dës schonn virun Dënschdes dem 12.12 aus dem Chantier eraus ze huelen a bis d’Fäerdegstellung vum Macadam, Mëttwochs Owes 20h00, ausserhalb vum Chantier ze parken. Merci fir äert Verständnes. AVIS IMPORTANT Dans le cadre du réaménagement partiel des rues Schlassgewan, Huesepad, Äppelwee et Beim Fuussebur à Schrassig, lesdites rues ne sont qu’accessibles pour les riverains entre Samedi 09.12 à lundi 11.12 inclus. A partir du mardi 12.12 au mercredi 13.12, 20h00, aucun accès au Chantier ne sera possible. Nous prions les habitants desdites rues de bien vouloir sortir leurs voitures avant mardi 12.12 et de les garer à l’extérieur du Chantier, jusqu’à l’achèvement des travaux, mercredi soir 20h00. Merci pour votre compréhension. IMPORTANT MESSAGE Due to the partial renewal of the streets Schlassgewan, Huesepad, Äppelwee and Beim Fuussebur in the town of Schrassig, these roads will only be accessible for residents between Saturday 09.12 and Monday 11.12. inclusive. From Tuesday 12.12 to Wednesday 13.12, 8.00 p.m., no access to the Site will be possible. Therefore we invite the residents of the beforementioned streets to remove their cars before Tuesday 12.12. and to park them outside the construction site until the work is completed on Wednesday evening 13.12., 8.00 p.m. Thank you for your understanding.

Lire la suite

27.11.2023 | Aktuell

Opgepasst op d'Wëld op eise Stroossen

An den Hierscht- a Wanterméint ass de Risiko Wëld op der Strooss ze begéinen erhéicht. An deem Kontext huet d’Police e puer Rotschléi fir Iech: - Méi lues fueren - Een A op béid Säite vun der Strooss halen - Wann Dir en Déier gesitt, erwaart Iech dass der méi am Ëmkrees sinn - Bremsen an tuten, net mat de Luuchte blénken - Wann eng Kollisioun net evitéiert ka ginn; sou fest wéi méiglech bremsen an d’Stéierrad riicht halen Am Fall vun enger Kollisioun: - Wann néideg eng Ambulanz ruffen (Tel.: 112) - Fir Är eege Sécherheet suergen an eng Sécherheetsvest undoen - D’Warnluuchten umaachen an d’Plaz mam Warndräieck markéieren - Et der Police mellen (Tel.: 113) Durant les mois d'automne et d'hiver, le risque de rencontré des gibier sur la route est plus élevé. Dans ce contexte, la police a quelques conseils à vous donner : - Rouler plus lentement - Garder un œil sur les deux bords de la route - Toujours s’attendre à plusieurs animaux - Freiner, klaxonner, ne pas utiliser les phares - Si une collision semble inévitable ; freiner le plus fort possible et garder le volant en position droite En cas de collision : - Si nécessaire, appeler une ambulance (Tél. : 112) - Veiller à sa propre sécurité et mettre le gilet de sécurité - Allumer les feux de détresse et mettre en place un triangle de signalisation - Prévenir la police (Tél. : 113) The risk of encountering a wild animal on the road is higher during the autumn and winter months. In this context, the police have some advice to give you: - Drive slower - Keep an eye on both sides of the road - If you see an animal, there will be several more nearby - Brake and honk, do not use your lights - If a collision seems inevitable; brake as hard as possible and keep the steering wheel in a straight position In case of a collision: - If necessary, call an ambulance (Tel.: 112) - Take care of your own safety and put on the safety vest - Always turn on emergency lights and set up a warning triangle - Inform the police (Tel.: 113)

Lire la suite

17.11.2023 | Aktuell

Abroch Präventioun

An den Hierscht- a Wanterméint ass de Risiko vun engem Abroch duerch d'Däischtert erhéicht. An deem Kontext huet d’Police e puer Rotschléi fir Iech: - Haaptdier an Zougang zu Keller oder Garage ëmmer zou spären, och bei kuerzer Absence - D’Dier net ouni ze iwwerpréiwen opmaachen - Halt net wäertvoll Saachen am Keller a Garagen - Vëloen zousätzlech a Kelleren a Garagë sécheren - Opmierksam op Friemer reagéieren - Verdächteg Observatioune bei der Police mellen Fir weider Infomatiounen a Berodungen fannt Dir op www.police.lu En automne et en hiver, le risque de cambriolage augmente en raison de la tombée avancée de la nuit et de la visibilité plus réduite. Dans ce contexte, la police a quelques conseils à vous donner : - Fermez systématiquement à clé vos portes extérieures, vos fenêtres et porte du garage, même en cas de courte absence - N’ouvrez pas sans vérification la porte d’entrée principale de la résidence - Ne gardez aucun objet de valeur dans les garages et caves - Sécurisez les vélos de manière supplémentaire dans les caves et garages - Si vous rencontrez des personnes étrangères à la résidence, n’hésitez pas à les interpeller - Alertez immédiatement la Police en cas d’observations suspectes Plus d'informations et de conseils sur www.police.lu During the autumn and winter months, the risk of burglary increases due to earlier nightfall and reduced visibility. In this context, the police have some advice for you: - Systematically lock your doors, windows, and garage door, even in case of a short absence - Do not open the main entrance door of the building without checking - Make sure you do not leave any precious objects in your cellar or garage - Secure bicycles in cellars and garages additionally - If you notice strangers who do not live in the building, do not hesitate to ask them about their intentions - Suspicious observations should be reported immediately to the Police Further information and advice can be found on www.police.lu

Lire la suite

15.11.2023 | Aktuell

Sécher duerch den Hierscht

Hei fannt Dir e puer Rotschléi vun der Police fir sécher duerch den Hierscht ze kommen: - den Zoustand vun der Strooss a Wiederkonditioune berécksiichtegen - Sech un Geschwindegkeetsbegrenzung halen - Besonnesch oppasse bei Kéieren - Genuch Sécherheetsofstand vun anere Gefierer hale - D'Gefierbeliichtung soll funktionell sinn an de Bedéngungen no ugemaach ginn - Foussgänger a Vëlosfuerer sollen sech siichtbar maachen, z.B.: heller Kleedung oder enger Warnvest - Den techneschen Zoustand vum Gefier soll de Wiederbedingungen entspriechen, z.B.: Wanterpneuen bei ënnert 7°C Fannt méi Informatiounen um Flyer an op police.lu Ici quelques conseils de la police pour passer l'automne en toute sécurité: - Soyez conscient des conditions routières et météorologiques - Respecter la limite de vitesse - Portez une attention particulière dans les virages - Gardez une distance de sécurité suffisante avec les autres véhicules - L'éclairage du véhicule doit être fonctionnel et allumé - Les piétons et les cyclistes doivent se rendre visibles, par exemple : des vêtements clairs ou un gilet de signalisation - L'état technique du véhicule doit correspondre aux conditions météorologiques, par exemple : pneus hiver en dessous de 7°C Trouvez plus d'informations sur le flyer ou sur police.lu Here you can find some advice from the police to get through the autumn safely: - Be aware of the road and weather conditions - Staying within the speed limit - Pay particular attention to turns - Keep a sufficient safety distance from other vehicles - The vehicle lighting should be functional and turned on - Pedestrians and cyclists should make themselves visible, e.g.: bright clothing or a warning vest - The technical condition of the vehicle should correspond to the weather conditions, e.g.: winter tires at below 7°C Find more information on the attached flyer or on police.lu

Lire la suite

25.10.2023 | Aktuell

Nighlifebus Horaires 27.10.2023 & Halloween

Ab dem 27.10.23 ännert de Fuerplang vum Nightlifebus - Um Kirchbierg gëtt den Arrêt "Alphonse Weicker" durch den Arrêt "Kirchberg, Gare routière Luxexpo" ersat. Zousätzlech fannt dir hei och de Fuerplang fir d'Nuecht vum 28. op den 29.10.2023, wou d'Auer vun 3 op 2 Auer geréckelt gëtt. Fir keen duercherneen ze maachen, fiert eisen Nightlifebus déi al an déi nei Zäit. Och dëst Joer bidde mir erëm en zousätzleche Nightlifebus un fir Halloween. Vill Spaass beim Feieren! A partir du 27.10.23 les horaires du Nightlifebus changeront - Au Kirchbierg l'arrêt "Alphonse Weicker" sera remplacé par l'arrêt "Kirchberg, Gare routière Luxexpo". De plus, vous trouverez également ici le planning de la nuit du 28 au 29 octobre 2023, où les pendules passeront de 3 à 2 heures du matin. Pour éviter toute confusion, toutes les courses du Nightlifebus rouleront à la fois selon l'heure d'hiver et selon l'heure d'été. Cette année, nous proposons à nouveau un Nightlifebus supplémentaire pour Halloween. Amusez-vous bien! From 27.10.23 the Nightlifebus timetables will change - In Kirchbierg the "Alphonse Weicker" stop will be replaced by the "Kirchberg, Luxexpo Bus Station" stop. In addition, you will also find here the schedule for the night of October 28 to 29, 2023, where the clocks will change from 3 a.m. to 2 a.m. To avoid confusion, the Nightlife Bus will run in both winter and summer time. This year we are offering an additional Nightlifebus again for Halloween. Have fun!

Lire la suite

28.09.2023 | Aktuell

Invitatioun: Atelier fir Kanner organiséiert vum Fotoclub Schëtter

Invitatioun: Atelier fir Kanner organiséiert vum Fotoclub Schëtter --> FLYER Léif Kanner, léif Elteren, Heimat invitéiere mir Iech ganz häerzlech op de Schëtter Maart, Samschdes, de 14. Oktober 2023 vun 09:00 Auer un. Zousätzlech zu eise Stänn oréiere mir en Atelier fir Kanner am Schëtter Tre vun 10h00 bis 12h00 organiséiert vum Fotoclub Schëtter. 1. Foto Klick (Dalli-Klick) ass en Tippspill an där en Deel vun engem verstoppte Bild lues a lues opgedeckt gëtt. Wien d'Bild fir d'éischt réit gewënnt. 2. Solar Foto Pabeier : D'Kanner sammelen z.b. Blieder a Blummen déi op Stécker Kartong fixéiert ginn. Déi préparéiert Blieder ginn dann am Sonneliicht (oder eng staark Luucht) fir 3-7 Minutten ausgesat. De bloe Pabeier ännert d'Faarf bannent kuerzer Zäit a gëtt gielzeg. Nodeems +/- 7 Minutten eriwwer sinn, ginn déi beliichte Blieder direkt an en Teller mat Waasser geluecht. Um Enn gëtt de gedréchente Pabeier blo an de fotograféierten Objet gëtt wäiss oder hellblo. Invitation : Atelier pour enfants organisé par le Photoclub Schuttrange Chers enfants, chers parents, Nous vous invitons cordialement au « Schëtter Maart », le samedi 14 octobre 2023 à partir de 09h00. En complément de nos kiosques, nous proposons un atelier pour enfants au « Schëtter Tre » de 10h00 à 12h00 organisé par le Fotoclub Schuttrange. 1. Photo Click (Dalli-Klick) est un jeu de devinettes dans lequel une partie d'une image cachée est peu à peu révélée. Celui qui devine l'image en premier gagne. 2. Papier photo solaire : Les enfants collectent par ex. des feuilles et fleurs qui sont fixées sur des morceaux de carton. Les feuilles préparées sont ensuite exposées au soleil (ou à une lumière forte) pendant 3 à 7 minutes. Le papier bleu change de couleur en peu de temps et devient jaunâtre. Après +/- 7 minutes, les feuilles exposées sont immédiatement placées dans un plat d'eau. Au final, le papier séché devient bleu et l'objet photographié devient blanc ou bleu clair. Invitation: Children's Workshop organized by the Schuttrange Photo Club Dear children, dear parents, We warmly invite you to the "Schëtter Maart" on Saturday, October 14th, 2023, starting at 09:00 a.m. In addition to our stands, we are oering a children's workshop at the "Schëtter Tre" from 10:00 a.m. to 12:00 p.m., organized by the Fotoclub Schuttrange. 1. Photo Click (Dalli-Klick) is a guessing game in which a part of a hidden image is gradually revealed. The person who guesses the image first wins. 2. Solar Photo Paper : Children collect, for example, leaves and flowers, which are then attached to pieces of cardboard. The prepared leaves are then exposed to the sun (or strong light) for 3 to 7 minutes. The blue paper changes color quickly and becomes yellowish. After approximately 7 minutes, the exposed leaves are immediately placed in a dish of water. In the end, the dried paper becomes blue, and the photographed object becomes white or light blue.

Lire la suite

14.09.2023 | Aktuell

POLICE LËTZEBUERG : Der sichere Schulweg

Erhöhte Vorsicht zum Schulanfang Vor allem Kleinkinder kennen die Gefahren im Straßenverkehr nicht und sind aufgrund ihrer Größe weniger sichtbar für den Autofahrer. Zudem können sie zum Schulanfang aufgeregt sein und daher die wesentlichen Verkehrsregeln vergessen. Zusätzliche Vorsicht ist daher seitens aller Verkehrsteilnehmer gefragt: Seien Sie achtsam und passen Sie auf Kleinkinder auf. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit in der Nähe von Schulen an. POLICE LËTZEBUERG ZESUMME FIR IECH WWW.POLICE.LU Vigilance accrue lors de la rentrée des classes Surtout les enfants plus jeunes ne se rendent pas encore compte des dangers de la route et sont moins visibles à cause de leur petite taille. S’y ajoute une certaine agitation lors de la rentrée scolaire qui peut leur faire oublier les règles élémentaires de la circulation. Une attention particulière est donc requise de la part de tous les usagers de la route : Soyez attentif et faites attention aux enfants. Adaptez votre vitesse aux abords des écoles. Be especially careful during the first days or weeks of school Young children are not used to the dangers of traffic yet and can be easily overseen by drivers. Moreover, they might be nervous during the first days of school and therefore forget about essential traffic rules. All traffic members should therefore be especially careful : Take care and watch out. Slow down and reduce your speed, especially around schools.

Lire la suite

25.07.2023 | Aktuell

Les zones humides dans le bassin versant de la Syre

Les zones humides dans le bassin versant de la Syre Les zones humides ont en raison d’un niveau élevé d’une nappe phréatique, de couches de sols stagnantes ou par leur proximité avec des eaux de surface et des sources, des conditions humides. La majorité des zones humides du bassin versant de la Syre a été asséché au fil des décennies. Toutefois il existe encore quelques zones humides très intéressantes dans la région qui sont protégées et entretenues par une utilisation durable et adaptée. Les caractéristiques des zones humides Les zones humides sont des hotspots écologiques. La forte présence d’eau conditionne ces emplacements de façon à ce que ces surfaces sont colonisées par des spécialistes. De plus, ces emplacements ne sont que peu ou pas exploités, créant des situations faiblement perturbées et proches de l’état naturel et favorisant l’installation d’espèces de plantes et animaux correspondantes. Les conditions y sont idéales pour les organismes aquatiques, les insectes et les amphibiens. Les zones humides sont surtout les sites de reproduction et repos d’oiseux. Où sont les zones humides significatives du bassin versant de la Syre ? Certainement connues sont la Schlammwiss et le Mensder Brill situés dans la zone alluviale de la Syre entre Schuttrange et Roodt/Syre. S’y situent 41 ha de biotopes humides étant aussi bien sous le statut de protection national qu’européen. Une imbrication de prairies humides du Calthion, de prairies à molinie, de prairie à petites laîches et de surfaces d’eau ouvertes forme ici sur 24,4 ha la plus grande roselière continue du pays. Une autre zone humide importante se situe en dessous de Neihaisgen : La réserve naturelle du Birelergronn. En plus des roselières et des zones d’atterrissement d’anciens étangs le vallon du ruisseau est entouré de 6,6 ha de ripisylve de bois tendre. Une roselière continue de 11,5 ha se trouve le long du Beidlerbaach au-dessus de Brouch. La surface se situant dans le territoire protégé des antennes RTL elle est entièrement clôturée. En dessous de Hemstal, un mosaïque complexe de différents biotopes humides se situe le long du Jansbaach. L’ensemble des prairies humides du Calthion, des prairies de petites laîches et des roselières forment un territoire de 6,8 ha. Entre Bech et Berbourg s’écoule le Sauerbaach qui abrite sur 6,8 ha de plaines alluviales des prairies humides et des roselières. Lors de fortes précipitations cette plaine alluviale élongée bénéficie à la commune de Berbourg en protégeant la localité des inondations. Ces trois dernières zones humides sont également intégrées dans le réseau européen Natura 2000. Le réseau hydrographique du bassin versant de la Syre regroupe 280 km de cours d’eau. Les cours d’eau intactes et dans leur état naturel sont en lien étroit avec les parcelles longeant leur lit. Selon leur dynamique d’écoulement, les conditions météorologiques et la saison on y retrouve des situations humides, mouillées voir des inondations. De nombreuses petites et grandes mégaphorbiaies le long du réseau hydrographique complètent l’inventaire sur les stations humides. Protégez les zones humides ! L’état des zones humides et leur tendance de développement sont toujours très mauvais. Par conséquent c’est une urgence absolue de soigner les biotopes encore existants par des mesures d’entretien adaptées. Dans ce but il existe des mesures recommandées. Là où une exploitation extensive est possible on peut recourir aux programmes d’aides agricoles. En ce qui concerne les zones particulièrement sensibles, souvent détenues par le secteur public ou les organisations de protection de l’environnement, les zones humides doivent être maintenues par des travaux d’entretien. Un suivi professionnel accompagne alors les travaux de maintenance et garanti le développement positif des zones humides. Photo roselière (natur&ëmwelt) Photo Caltha palustris (natur&ëmwelt) Photo Rouserolle Effarvatte (Roland Felten) Vous trouvez de plus amples informations sur le bassin versant de la Syr et sur le partenariat de cours d’eau Syr sur : www.partenariatsyr.lu

Lire la suite

25.07.2023 | Aktuell

Feuchtgebiete im Einzugsgebiet der Syr

Feuchtgebiete im Einzugsgebiet der Syr Feuchtgebiete haben aufgrund hoher Grundwasserstände, durch stauende Bodenschichten oder auch durch die Nähe zu Oberflächengewässern oder Quellen nasse Bedingungen. Ein Großteil der nassen Standorte im Syr-Einzugsgebiet ist im Laufe der Jahrzehnte trocken gelegt worden. Dennoch gibt es noch einige sehr interessante Feuchtgebiete in dieser Region, die durch eine angepasste, nachhaltige Nutzung geschützt und erhalten werden. Was ist charakteristisch für Feuchtgebiete? Feuchtgebiete sind ökologische Hotspots. Hier herrschen durch den Faktor Wasser bedingt spezielle Verhältnisse, so daß diese Flächen von „Spezialisten“ besiedelt werden. Darüber hinaus werden solche Standorte gar nicht oder auch nur sehr begrenzt genutzt, was für ungestörte bzw. naturnahe Situationen führt, mit einer entsprechenden Ausstattung an Pflanzen- und Tierarten. Hier herrschen ideale Lebensbedingungen für Wasserorganismen, Insekten und Amphibien. Außerdem werden Feuchtgebiete vor allem von Vögeln als Rast- und Brutplatz besetzt. Wo liegen die bedeutenden Feuchtgebiete im Syr-Einzugsgebiet? Bekannt sind sicherlich die Schlammwiss und das Mensder Brill in der Syr-Aue zwischen Schuttrange und Roodt/Syr gelegen. Hier befinden sich über 41 ha Feuchtbiotope, die sowohl unter nationalem als auch europäischem Schutzstatus stehen. In enger Verzahnung mit Sumpfdotter-Blumenwiesen, Pfeifengraswiesen, Groß- und Kleinseggenrieden und offenen Wasserflächen liegt hier mit 24,4 ha das landesweit größte zusammenhängende Schilfgebiet. Ein weiteres bedeutendes Feuchtgebiet liegt unterhalb von Neihaisgen: das Naturschutzreservat Birelergronn. Neben Schilfröhricht und Verlandungsbereichen ehemaliger Weiher wird das Bachtal umrahmt von 6,6ha Weichholzaue. Ein großes, zusammenhängendes Schilfröhricht von 11,5ha befindet sich entlang des Beidlerbaach oberhalb von Brouch. Die Fläche ist komplett ausgezäunt, da sie im geschützten Territorium der RTL-Radiomasten liegt. Ein vielseitiges Mosaik mit verschiedenen nassen Biotopflächen liegt entlang des Jansbaach unterhalb der Ortschaft Hemstal. Insgesamt kommt das Gebiet auf rund 6,8ha Sumpfdotter-Blumenwiesen, Schilfröhricht und auch Kleinseggenparzellen. Zwischen Bech und Berbourg verläuft der Sauerbaach, wo sich im weiten Auetal 6,8ha Feuchtwiesen und Schilfbestände befinden. Von diesem weit gezogenen, intakten Retentionsraum profitiert die Gemeinde Berbourg bei Starkregenereignissen und wird vor Überschwemmungen in der Ortschaft geschützt. Die drei letztgenannten Feuchtgebiete sind im europäischen Netzwerk Natura 2000 integriert. Das Gewässernetz des Syr-Einzugsgebietes umfasst insgesamt 280km Fließgewässer. Intakte, naturnahe Fließgewässer haben eine Anbindung an die Parzellen im Gewässerumfeld. Je nach Fließdynamik, Wetterlage und Jahreszeit kommt es zu feuchten, nassen bis hin zu überflutenden Verhältnissen. Viele kleinere und größere Hochstaudensäume entlang des Gewässernetzes ergänzen das Gesamtinventar an Nassstandorten. Feuchtgebiete schützen! Noch immer ist der Zustand und auch der Entwicklungstrend von Feuchtgebieten sehr schlecht. Daher ist es absolut dringend, über ein angepasstes Nutzungskonzept die noch existierenden Biotope zu pflegen. Hierzu gibt es Handlungsempfehlungen. Dort, wo eine angepasste, extensive Nutzung möglich ist, kommen landwirtschaftliche Förderprogramme zum Einsatz. Für besonders sensible, schützenswerte Gebiete, die oftmals im Besitz der öffentlichen Hand oder von Naturschutzorganisationen sind, müssen über Unterhaltsarbeiten die Feuchtgebiete erhalten werden. Ein fachliches Monitoring begleitet die Pflegearbeiten und gewährleistet eine positive Entwicklung der Feuchtgebiete. Foto Röhricht (natur&ëmwelt) Foto Sumpfdotterblume (natur&ëmwelt) Foto Teichrohrsänger (Roland Felten) weitere Informationen rund um das Einzugsgebiet der Syr sowie zur Flusspartnerschaft Syr finden Sie unter: www.partenariatsyr.lu

Lire la suite

18.07.2023 | Aktuell

VEREEDEGUNG VUM SCHÄFFEN- A GEMENGEROT 18. Juli 2023

[LU] VEREEDEGUNG VUM SCHÄFFEN- A GEMENGEROT 18. Juli 2023 Den neie Schäfferot vun der Schëtter Gemeng ass haut offiziell vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt ginn. Domat leede vun elo un de Buergermeeschter Claude Marson (LSAP) an d'Schäffe Serge Eicher (DP) an Andy Kiser (DP) d'Geschécker vun eiser Gemeng. Den Owend ass dann de neie Gemengerot vum Buergermeeschter op der Gemeng assermentéiert ginn. Den nächste Gemengerot mat der neier Ekipp fënnt den 24. Juli ëm 8h00 statt. © Ministère de l'Intérieur Luxembourg Schëtter - Deng Gemeng [FR] PRESTATION DE SERMENT DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS ET DU CONSEIL COMMUNAL le 18 juillet 2023 Aujourd’hui, le nouveau Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Schuttrange a été assermenté par la Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding. Désormais, le bourgmestre Claude Marson (LSAP) et les échevins Serge Eicher (DP) et Andy Kiser (DP) dirigeront les affaires de notre commune. Dans la soirée, le nouveau Conseil Communal a été assermenté par le bourgmestre. La prochaine séance du Conseil Communal avec la nouvelle équipe aura lieu le 24 juillet à 8h00. [EN] SWEARING-IN OF THE COLLEGE OF THE MAYOR AND ALDERMEN AND THE COMMUNE COUNCIL on July 18th, 2023 Today, the new College of the Mayor and Aldermen of the Commune of Schuttrange was officially sworn in by the Minister of Home Affairs, Taina Bofferding. From now on, the mayor Claude Marson (LSAP) and the aldermen Serge Eicher (DP) and Andy Kiser (DP) will guide the fortunes of our commune. In the evening, the new Commune Council was sworn in by the mayor. The next Commune Council Meeting with the new team will take place on July 24th at 8:00 a.m.

Lire la suite

07.07.2023 | Aktuell

Ännerungen un der Busstreck vun der Buslinn N°325

Wéinst Aarbechten op der Zuchstreck tëschent Tréier a Lëtzebuerg kennt et vum 16. bis den 20. Juli zu Ännerungen un der Busstreck vun der Buslinn N°325. Den 16. a 19. Juli vu 16:00 bis 24:00 Auer an den 17. a 20. Juli vu 20:00 bis 24:00 Auer falen d'Busarrête Kanecherstrooss, Al Schëtter Mëtt, Kräizgaass an Op der Gare ewech, esou dass d’ RGTR Buslinn N° 325 an deem Zäitraum iwwer de CR 132 - Rue Principale deviéiert gëtt. Ersat gi si duerch d’Arrête Kulturzentrum a Kierchplaz. Weider Informatioune fannt Dir op www.mobiliteit.lu En raison de travaux sur la ligne de train entre Trèves et Luxembourg, il y aura des changements dans les horaires de bus de la ligne N°325 du 16 au 20 juillet. Le 16 et 19 juillet de 16h00 à 24h00 et le 17 et 20 juillet de 20h00 à 24h00, les arrêts de bus Kanecherstrooss, Al Schëtter Mëtt, Kräizgaass et Op der Gare ne seront pas desservis et la ligne de bus RGTR N° 325 sera déviée via la CR 132 - Rue Principale pendant cette période. Ils seront remplacés par les arrêts Kulturzentrum et Kierchplaz. Plus d'informations sur www.mobiliteit.lu Due to railway works between Trier and Luxembourg, there will be changes in the bus schedule of bus line N°325 from July 16th to 20th. On July 16th and 19th from 4 p.m. til midnight and on July 17th and 20th from 8 p.m. to midnight, the bus stops Kanecherstrooss, Al Schëtter Mëtt, Kräizgaass and Op der Gare will not be served, due to the deviation of the RGTR bus line N° 325 via the CR 132 - Rue Principale during this period. They will be replaced by the Kulturzentrum and Kierchplaz stops. Further information can be found on www.mobiliteit.lu

Lire la suite

15.06.2023

De Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert.

[LU] Eisen Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert. Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem: - Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht ! - D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn a saisonal. Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden ! - Den Offall gëtt virum an hannert dem Comptoir getrennt a konform zu de Reglementatiounen entsuergt! - Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt ! All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt ! - Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht ! - Et gi keng Eewee-Tute verdeelt ! - D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen - d’Benotze vun LED’s amplaz vun konventionelle Luuchten - ekologescht Botzmaterial Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatiounen fannt Dir op www.greenevents.lu . Wuel wëssend datt eng Rei vun deene Punkten schonn op anere Fester vun der Gemeng ëmgesat a respektéiert ginn, engagéiere mär eis am Kader vum Logo “Green Events” fir eise Bierger, Partner an eisem Personal d’ Wichtegkeet dovunner ze rappeléieren [FR] Notre fête nationale est organisée cette année sous la forme d'un "Green Event". Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres : - Les boissons et aliments sont servis sans plastique et sans couverts non-réutilisables ! - Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une Agriculture biologique, produits d’une manière sociale et fair et de la saison. Des plats végétariens sont offerts ! - Les déchets sont triés à l’avant et à l’arrière du comptoir et sont éliminés conformément aux réglementations. - La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum ! - La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé ! - Il est renoncé aux articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc. ! - Il est renoncé aux sacs plastiques ! - Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour venir aux évènements! - l'utilisation de lampes LED au lieu de lampes conventionnels - matériel de nettoyage écologique Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu . Sachant qu'un certain nombre de ces points sont déjà implantés et respectés lors d'autres fêtes de la commune, nous nous engageons à en rappeler l'importance à nos citoyens, partenaires et notre personnel dans le cadre du logo "Green Events". [EN] Our national holiday is organized this year in the form of a "Green Event". In order to obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others: - Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes ! - Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian plates are offered! - Waste is separated at the front and at the back of the counter and is eliminated in accordance with the regulations. - Paper advertising is produced at the minimum needs ! - Paper advertising is printed on recycled paper! - It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts ! - No more plastic bags! - Visitors are invited to think about soft mobility to come to the events! - The use of LEDs instead of conventional lamps - Ecological cleaning equipment Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu. Knowing that a certain number of these points are already established and respected during other festivals of the commune, we are committed to remind our citizens, partners and our staff of their importance in the context of the "Green Events" logo.

Lire la suite

15.06.2023

Eisen Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert.

[LU] Eisen Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert. Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem: - Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht ! - D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn a saisonal. Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden ! - Den Offall gëtt virum an hannert dem Comptoir getrennt a konform zu de Reglementatiounen entsuergt! - Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt ! All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt ! - Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht ! - Et gi keng Eewee-Tute verdeelt ! - D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen - d’Benotze vun LED’s amplaz vun konventionelle Luuchten - ekologescht Botzmaterial Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatiounen fannt Dir op www.greenevents.lu . Wuel wëssend datt eng Rei vun deene Punkten schonn op anere Fester vun der Gemeng ëmgesat a respektéiert ginn, engagéiere mär eis am Kader vum Logo “Green Events” fir eise Bierger, Partner an eisem Personal d’ Wichtegkeet dovunner ze rappeléieren [FR] Notre fête nationale est organisée cette année sous la forme d'un "Green Event". Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres : - Les boissons et aliments sont servis sans plastique et sans couverts non-réutilisables ! - Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une Agriculture biologique, produits d’une manière sociale et fair et de la saison. Des plats végétariens sont offerts ! - Les déchets sont triés à l’avant et à l’arrière du comptoir et sont éliminés conformément aux réglementations. - La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum ! - La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé ! - Il est renoncé aux articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc. ! - Il est renoncé aux sacs plastiques ! - Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour venir aux évènements! - l'utilisation de lampes LED au lieu de lampes conventionnels - matériel de nettoyage écologique Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu . Sachant qu'un certain nombre de ces points sont déjà implantés et respectés lors d'autres fêtes de la commune, nous nous engageons à en rappeler l'importance à nos citoyens, partenaires et notre personnel dans le cadre du logo "Green Events". [EN] Our national holiday is organized this year in the form of a "Green Event". In order to obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others: - Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes ! - Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian plates are offered! - Waste is separated at the front and at the back of the counter and is eliminated in accordance with the regulations. - Paper advertising is produced at the minimum needs ! - Paper advertising is printed on recycled paper! - It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts ! - No more plastic bags! - Visitors are invited to think about soft mobility to come to the events! - The use of LEDs instead of conventional lamps - Ecological cleaning equipment Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu. Knowing that a certain number of these points are already established and respected during other festivals of the commune, we are committed to remind our citizens, partners and our staff of their importance in the context of the "Green Events" logo.

Lire la suite

10.05.2023

Aweiung vun de neie Büroen um Campus « An der Dällt » zu Minsbech

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Inauguration des nouveaux bureaux au campus « An der Dällt » à Munsbach En date du 10 mai 2023, en présence de Monsieur Joa Baum, représentant de Monsieur Claude Meisch, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schuttrange a inauguré les nouveaux bureaux du service scolaire et de la conciergerie au campus scolaire « An der Dällt » à Munsbach. Le projet de l’extension „pavillonnaire“, élaboré par le bureau d’architecte « elementar » de Weiler-la-Tour, prévoit deux bureaux, une salle de réunion ainsi que des locaux sanitaires publiques accessibles depuis l’extérieur côté cour d’école. Le projet s’établit sur une surface au sol d’environ 150m2. Le projet a été voté par le conseil communal en date du 27 novembre 2019 pour un montant total de 841.439,00 € ttc. Pressecommuniqué Aweiung vun de neie Büroen um Campus « An der Dällt » zu Minsbech Den 10. Mee a Präsenz vum Här Joa Baum, Vertrieder fir den Edukatiounsminister Claude Meisch, huet de Schäfferot vun der Schëtter Gemeng déi nei Büroen fir de Schoul- an de Conciergesservice um Campus « An der Dällt » zu Minsbech ageweit. De Projet vum pavillonaartegen Ausbau, dee vum Architektebüro « elementar » vu Weiler-la-Tour ausgeschafft gouf, gesäit 2 Büroen e Versammlungsraum souwéi ëffentlech Sanitäranlagen déi vu baussen vun der Säit vum Schoulhaff aus zouugänglech si, vir. De Projet erstreckt sech iwwer eng Fläch vun ongeféier 150 m2. De Projet gouf de 27. November 2019 am Gemengerot gestëmmt fir e Gesamtbetrag vun 841.439,00 € ttc. PRESS RELEASE Inauguration of the new offices at the "An der Dällt" campus in Munsbach On May 10, 2023, in the presence of Mr. Joa Baum, representative of Mr. Claude Meisch, Minister of National Education, Children and Youth, the College of Mayor and Aldermen of the commune of Schuttrange inaugurated the new offices of the school service and the concierge service at the school campus "An der Dällt" in Munsbach. The project of the "pavilion" extension, developed by the architectural office "elementar" of Weiler-la-Tour, provides for two offices, a meeting room and public sanitary rooms accessible from the outside on the schoolyard side. The project is located on a floor area of approximately 150m2. The commune council voted the project on November 27, 2019 for a total amount of € 841,439.00 including VAT.

Lire la suite

10.05.2023

Aweiung vu subventionnéierte Logementer um « Schënnbierg » zu Minsbech

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Inauguration d’hébergements subventionnés au « Schënnbierg » à Munsbach L’une des priorités de la commune de Schuttrange consiste à poursuivre la réalisation d’hébergements subventionnés. Le projet de la réalisation d’hébergements pour des jeunes, situé rue « Schënnbierg » à Munsbach, est issu d’une acquisition par la commune de Schuttrange de la maison « Ernens » en date du 19 juin 2019. Le conseil communal a opté le 24 février 2021 pour la transformation et la rénovation de la maison 30, um Schënnbierg, pour un montant de 386.000,00 €, afin de réaliser 7 hébergements individuels pour des jeunes entre 18 et 27 ans et qui seront géré par l’asbl « Wunnengshëllef ». L’asbl « Wunnengshëllef » est une association qui œuvre dans le domaine de l’inclusion sociale et qui attribue lesdites chambres à des jeunes adultes qui, pour diverses raisons, quittent leur domicile familial. La mise à disposition d’une chambre leur permet de continuer leur projet scolaire afin d’entrer dans la vie d’adulte et devenir indépendants. La commune a également bénéficié d’une aide à la construction de la part du Ministère du Logement pour la réalisation de ce projet. Les coûts furent subventionnés à la hauteur de 75%. L’accompagnement socio-éducatif, qui est assuré par la Wunnengshëllef, est financé par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. A la date du 10 mai 2023, les représentants de la commune de Schuttrange procéderont en présence du Ministre du Logement, Monsieur Henri KOX et les représentants de « Wunnengshëllef asbl », à l’inauguration officielle des 7 hébergements pour jeunes. Ces nouveaux hébergements soulignent donc clairement l’engagement de la commune de Schuttrange. Pressecommuniqué Aweiung vu subventionnéierte Logementer um « Schënnbierg » zu Minsbech Eng vun de Prioritéiten vun der Schëtter Gemeng besteet an der Realisatioun vu subeventionnéierte Wunnengen. De Projet fir Jonker um « Schënnbierg » zu Minsbech, koum duerch de Kaf vum 19. Juni 2019 vum Haus « Ernens » zu stanen. De Gemengerot huet de 24. Februar 2021 décidéiert d’Haus 30, um Schënnbierg ze renovéieren an ëmzebauen fir e Betrag vun 386.000,00 €, fir 7 individuell Zëmmere fir Jonker zwëschent 18 a 27 Joer ze realiséieren déi vun der Wunnengshëllef asbl géréiert ginn. D’Asbl « Wunnengshëllef » ass eng Vereenegung déi am Domaine vun der sozialer Inklusioun täteg ass an déi déi Zëmmeren jonke Leit zur Verfügung stellt déi, aus verschiddene Grënn, vun dohem erausplënnere wëllen oder mussen. D’Zurverfügungstellung vun engem solchen Zëmmer gëtt hinnen d’Méiglechkeet hir Schoul weiderzemaan anfir dass se duerno kënnen an d’Erwuesseneliewe starten an onofhängeg kënne ginn. D’Gemeng huet fir dëse Projet eng finanziell Ënnerstëtzung säitens dem Ministère kritt. D’Käschte sinn an Héicht vu 75% subventionéiert ginn. Déi socio-éduaktif Begleedung vun der Wunnengshëllef gëtt vum Edukatiounsminisère finanzéiert. Den 10. Mee 2023 weien d’Vertrieder vun der Schëtter Gemeng a Präsenz vum Minister vum Logement den Här Henri KOX an zesumme mat der Wunnengshëllef déi 7 Zëmmere fir Jonker an. Dës nei Logementer ënnersträichen also kloer den Engagement vun der Schëtter Gemeng. PRESS RELEASE Inauguration of subsidized accommodation at the "Schënnbierg" in Munsbach One of the priorities of the commune of Schuttrange is to continue the construction of subsidized accommodation. The project for the construction of accommodation for young people, located on "Schënnbierg" street in Munsbach, is the result of an acquisition by the commune of Schuttrange of the "Ernens" house on June 19, 2019. On 24 February 2021, the commune council opted for the transformation and renovation of the house 30, um Schënnbierg, for an amount of € 386,000.00, in order to create 7 individual accommodations which will be managed by the non-profit association "Wunnengshëllef" for young people between 18 and 27 years old. The non-profit association "Wunnengshëllef" is an association that works in the field of social inclusion and allocates these rooms to young adults who, for various reasons, leave their family home. The provision of a room allows them to continue their school project in order to enter adult life and become independent. The commune also received construction aid from the Ministry of Housing for the realization of this project. The costs were subsidized to the tune of 75%. Socio-educational support, which is provided by the Wunnengshëllef, is funded by the Ministry of Education, Children and Youth. On May 10, 2023, the representatives of the commune of Schuttrange will proceed in the presence of the Minister of Housing, Mr. Henri KOX and the representatives of "Wunnengshëllef asbl", to the official inauguration of the 7 youth accommodations. These new accommodations therefore clearly underline the commitment of the commune of Schuttrange.

Lire la suite

08.05.2023 | Développement durable

Mobilitéitskonzept 2030

[LU] De 26. Abrëll 2023 huet de Gemengerot d’Mobilitéitskonzept fir d’Gemeng ugeholl. An dësem Konzept gëtt een Etat des lieux vun der Mobilitéit an der Gemeng gemaach an de Beräicher: - Verkéiersberouegung a Parkraummanagement - Ëffentlechen Transport - Aktiv Mobilitéit - Nohalteg Mobilitéit - Ëffentlechkeetsaarbecht - Regional Zesummenaarbecht An dëse Beräicher ginn dann och konkret Moossnamen virgeschloen déi bis 2030 sollen ëmgesat gi fir eng nohalteg Mobilitéit an der Gemeng ze garantéieren am Kader vun den nationale Leitlinnen. [FR] Le 26 avril 2023, le conseil communal a accepté le concept de mobilité pour la commune. Dans ce concept, un état des lieux de la mobilité dans la commune a été réalisé dans les domaines suivants : - Apaisement de la circulation et gestion des places de stationnement - Transport public - Mobilité active - Mobilité durable - Service publique - Coopération régionale Dans ces domaines, des mesures concrètes sont également proposées qui devraient être mises en œuvre d'ici 2030 pour assurer une mobilité durable dans la commune dans le cadre des orientations nationales. [EN] On April 26th, 2023, the communal council accepted the mobility concept for the commune. In this concept, an “etat des lieux” of mobility in the commune has been made in the following areas: - Traffic calming and parking space management - Public transport - Active mobility - Sustainable mobility - Public service - Regional cooperation In these areas, concrete measures are also suggested which should be implemented by 2030 to ensure sustainable mobility in the commune within the framework of the national guidelines.

Lire la suite

08.05.2023 | Développement durable

Klimaupassungskonzept

[LU] Den 29. Mäerz 2023 huet de Gemengerot d’Klimaupassungskonzept fir d’Gemeng ugeholl. Dëst Klimaupassungskonzept gouf an enger regionaler Zesummenaarbecht mat participativer Bedeelegung vun de Bierger a de Gemengen Nidderaanwen, Conter a Sandweiler ausgeschafft. D'Klimaupassungskonzept huet d'Aufgab, déi regional a lokal klimatesch Risiken (a Chancen) z'identifizéieren, ze analyséieren an ze evaluéieren. Aus deenen Analyse gi Strategien a Moossnamen ausgeschafft fir Risiken ze vermeiden an ze reduzéieren. [FR] Le 29 mars 2023, le conseil communal a accepté le concept d'adaptation climatique pour la commune. Ce concept d'adaptation climatique a été élaboré dans le cadre d'une collaboration régionale avec implication participative des citoyens et les communes de Niederanven, Contern et Sandweiler. Le concept d'adaptation climatique a pour mission d'identifier, d'analyser et d'évaluer les risques (et opportunités) climatiques régionaux et locaux. A partir de ces analyses, des stratégies et des mesures sont élaborées pour prévenir et réduire les risques. [EN] On March 29th, 2023, the communal council accepted the concept of climate adaptation for the commune. This concept of climate adaptation was developed as part of a regional collaboration with participatory involvement of citizens and with the communes of Niederanven, Contern and Sandweiler. The concept of climate adaptation aims to identify, analyze and assess regional and local climate risks (and opportunities). Based on these analyses, strategies and measures are developed to prevent and reduce risks.

Lire la suite

26.04.2023 | Développement durable

Digitaliséierungskonzept

D’Gemeng Schëtter notzt Digitaliséierung, fir zur nohalteger Entwécklung vu senge Servicer a sengem Patrimoine bäizedroen. Dëst Digitaliséierungskonzept definéiert am Kader vum Klimapakt déi prioritär Themen a Moossname vun der Gemeng, déi an den nächste Joren duerchgefouert solle ginn, fir dëst Zil z'erreechen. Ëmsetzung vu Prozesser ouni Pabeier (intern an extern) nohalteg Notzung vu Ressourcen an Energieoptiméierung a kommunale Gebaier automatiséiert Veraarbechtung an Iwwerwaachung vun Daten am Zesummenhang mat der nohalteger Entwécklung intelligent Beliichtung D’Ëmsetzung vun de Moossnamen erlaabt Schëtter zu den innovative Gemenge vu Lëtzebuerg ze gehéieren, déi nohalteg Digitaliséierung fërderen. La commune de Schuttrange utilise la digitalisation afin de contribuer au développement durable de ses services et de son patrimoine. Ce concept de digitalisation durable définit, dans le cadre du Pacte Climat, les thèmes prioritaires de la commune et les mesures et actions à réaliser dans les prochaines années afin d’atteindre cet objectif. mise en place de processus sans papier (interne et externe) utilisation durable des ressources et optimisation de l'énergie dans les bâtiments communaux traitement et suivi automatisé des données relatives au développement durable éclairage intelligent La réalisation des mesures et actions identifiées à travers ces quatres thèmes permettra à Schuttrange de figurer parmi les communes innovatrices du Grand-Duché de Luxembourg promouvant une digitalisation durable. The commune of Schuttrange would like to use digitalization to contribute to the sustainable development of its services and heritage. This concept of sustainable digitization defines the commune's priority themes and the measures and actions to be carried out in the coming years to achieve this objective. implementation of paperless processes (internal and external) sustainable use of resources and energy optimization in communal buildings automated processing and monitoring of data relating to sustainable development smart lighting Implementing the measures and actions identified through these four themes will allow Schuttrange to be among the innovative communes of the Grand Duchy of Luxembourg, promoting sustainable digitalization.

Lire la suite

25.04.2023

Marche Gourmande 2023

LU D'Sportskommissioun invitéiert Iech häerzlechst op eng Marche Gourmande Dënschdes, den 9. Mee 2023. Depart ass um 10:30 Auer a bis 12:00 Auer am Centre Culturel um Campus an der Dällt zu Minsbech. Den Parcours ass ongeféier 10 km lang an zitt sech iwwert 5 Etappen. 1. Etapp Accueil mat Kaffi a Croissant* 2. Etapp Ënnenzopp* 3. Etapp Prince Orloff mat Gromperepu?ree* 4. Etapp Kéis Teller mat Wäin Degustatioun* 5. Etapp Dessert a Kaffi* *D’Gedrénks um jeeweilege Stand ass inklusiv De Präis fir dëse Parcours beleeft sech op 60€ pro Erwuessenen, 20€ fir Kanner vu 6 bis 14 Joer an ass gratis fir d’Kanner vun 0 bis 5 Joer inklusiv. Um Flyer fannt Dir och all Informatiounen zum Parcours. Umelle kënnt dir Iech bis den 02. Mee hei: Aschreiwung FR La Commission de Sport vous invite cordialement à une Marche Gourmande, le mardi 9 mai 2023. Le départ peut se faire entre 10h30 et 12h00 au Centre Culturel sur le campus "an der Dällt" à Munsbach. Le parcours fait environ 10 km et se compose de 5 étapes. 1. Étape Accueil avec café et croissant* 2. Étape Soupe à l'oignon 3. Étape Prince Orloff avec purée de pommes de terre* 4. Étape Assiette de fromages avec dégustation de vins* 5. Étape Dessert et café * *La boisson au stand respectif est incluse Le prix de ce cours est de 60€ par adulte, 20€ pour les enfants de 6 à 14 ans et est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans inclus. Trouvez toutes les informations sur le parcours sur notre flyer. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 02. Mai ici: Inscription EN The Sports Commission warmly invites you to a Marche Gourmande on Tuesday, May 9th, 2023. Departure is at 10:30 a.m. and until 12:00 p.m. in the Cultural Center on the campus "an der Dällt" in Munsbach. The track is approximately 10 km long and consists of 5 stages. 1st stage welcome with coffee and croissant* 2nd stage onion soup* 3rd stage Prince Orloff with mashed potatoes* 4th stage cheese plate with wine tasting* 5th stage dessert and coffee* *The drink at the respective stand is included The price for this course is €60 per adult, €20 for children from 6 to 14 years and is free for children from 0 to 5 years inclusive. Find all the information regarding the track on our flyer. You can register until May 02nd here: Registration

Lire la suite

17.04.2023 | Télévie

D’Gewënner vun der Après-Ski Tombola sti fest!

LU De 17 Abrëll 2023 goufen d’Gewënner vun der Après-Ski Tombola gezunn. Dir kennt mat der Lëscht iwwerpréiwen ob är Billjeesnummer gewonnen huet. D’Präisser kennen den 22. Abrëll 2023 vun 11-00 - 20.00 Auer an der Keess/um Infostand vum Centre de Promesses Schëtter ofgeholl ginn. (Campus “an der Dällt” 185, rue principale, L-5366 Munsbach) Oder vum 23 Abrëll bis 07 Mee 2023 op der Gemeng Schëtter, 2, Place de L’Église. FR Le 17 avril 2023, les gagnants de la tombola de l'après-ski ont été tirés. Vous pouvez consulter la liste pour voir si votre numéro de billet a gagné. Les prix peuvent être récupérés le 22 avril 2023 de 11h00 à 20h00 au Centre de Promesses, à la caisse/point info. (Campus « an der Dällt » 185, rue principale, L-5366 Munsbach) Ou du 23 avril au 07 mai 2023 à la commune de Schuttrange, 2, Place de L'Église. EN On 17 April 2023, the winners of the après-ski tombola were drawn. You can check the list to see if your ticket number has won. The prizes can be collected on April 22nd, 2023 from 11:00 to 20:00 at the Centre de Promesses cashier/info point. (Campus "an der Dällt" 185, rue principale, L-5366 Munsbach) Or from April 23rd, to May 7th, 2023, at the commune of Schuttrange, 2, Place de L'Église. Gewënn Präis Billjeeë 1 Voucher Luxair 1x 150€ 0428 2 Voucher Luxair 1x 50€ 0536 3 Voucher Luxair 1x 50€ 0231 4 Voucher Luxair 1x 25€ 0088 5 Voucher Luxair 1x 25€ 0172 6 Voucher Luxair 1x 25€ 0396 7 Voucher Luxair 1x 25€ 0238 8 Voucher Luxair 1x 25€ 0476 9 Voucher Luxair 1x 25€ 0122 10 Voucher Luxair 1x 25€ 0484 11 Voucher Luxair 1x 25€ 0139 12 Voucher Luxair 1x 25€ 0007 13 Voucher Luxair 1x 25€ 0304 14 1x 0.75L Crémant Télévie SymBIOse 0151 15 1x 0.75L Crémant Télévie SymBIOse 0374 16 1x 0.75L Crémant Télévie SymBIOse 0413 17 1x 0.75L Crémant Télévie SymBIOse 0194 18 1x 0.75L Crémant Télévie SymBIOse 0274 19 1x 0.75L Crémant Télévie SymBIOse 0521

Lire la suite

11.04.2023 | Télévie

Téléviedag zu Schëtter - Fräiwëlleger Gesicht

LU De groussen Téléviedag zu Schëtter den 22. Abrëll 2023 kënnt ëmmer méi no an den Organisatiounscomité vum Centre de Promesses Schëtter huet an Zesummenaarbecht mat der Gemeng e flotte Programm fir Jonk an Aal op d’Bee gestallt. Mir wieren séier frou doriwwer wann Dir eis eng Hand mat unzepaken kéint. (Guide, Kids Village, Catering, etc.) Soot eis weg. bescheed op Dir matmaachen kënnt. Dir kënnt dat per E-Mail maachen televie@schuttrange.lu oder eis um 350113 – 283/284 uruffen. FR La grande journée du Télévie à Schuttrange le 22 avril 2023 se rapproche de plus en plus et le comité d'organisation du Centre de Promesses Schëtter a en collaboration avec la commune élaboré un beau programme pour petits et grands. Nous serions reconnaissant si vous pouviez nous donner un coup de main le jour de l’événement. (Guide, Kids Village, Catering, etc.) Faites-nous savoir si vous avez envie de nous aider en envoyant un e-mail à televie@schuttrange.lu ou en nous appelant au 350113 – 283/284. EN The big Télévie day in Schuttrange on April 22nd, 2023 is getting closer and closer and the organising committee of the Center de Promesses Schëtter has in collaboration with the commune put together a great program for young and elderly people. We would be very grateful if you could give us a hand on the day of the event. (Guide, Kids Village, Catering, etc.) Let us know if you can help by sending an email to televie@schuttrange.lu or by calling us on 350113 – 283/284.

Lire la suite

06.04.2023

Klimapakt-Dag 2023

Klimapakt-Dag 2023 Leschte Freideg huet d’Gemeng Schëtter zu Munneref am Kader vum Klimapakt 2.0. säin Zertifikat iwwerreecht kritt. Mir hunn iwwer 65 % vun de Mesuren ëmgesat a steieren elo motivéiert op d’Gold-Zertifizéierung duer! Eisen Nohaltegkeetsbeoptraagten Daniel Flies konnt bei där Geleeënheet och virstelle, wéi d’intern Prozesser an eiser Gemeng zu deem Erfolleg bäigedroen hunn. Villmools Merci all de Leit, déi doru bedeelegt waren! Fotoe vun: Klima-Agence Journée Pacte Climat 2023 Vendredi dernier, la commune de Schuttrange a reçu son certificat dans le cadre du Pacte Climat 2.0 à Mondorf-les-Bains. Nous avons mis en place plus de 65% des mesures et sommes maintenant motivés vers la certification or! Notre responsable du développement durable Daniel Flies a également pu présenter à cette occasion comment les processus internes de notre commune ont contribué à ce succès. Un grand merci à toutes les personnes qui se sont impliquées ! Photos par : Klima-Agence Climate Pact Day 2023 Last Friday, the commune of Schuttrange received its certificate for the Climate Pact 2.0 in Mondorf-les-Bains. We have implemented over 65% of the measures and are now motivated towards gold certification! Our sustainable development manager Daniel Flies was also able to present on this occasion how the internal processes of our commune have contributed to this success. A big thank you to everyone who got involved! Photos by: Klima-Agence

Lire la suite