Gemeng Schëtter

Les actualités de Schuttrange

  Calendrier déchets

  Emweltkalenner 1-2019

  Offall Kalenner 1-2019

  Abfallkalender

  Calendrier des déchets 

  Lire la suite

  Content webseign

  Neien Internetsite

  Wëllkomm op eiser neier Homepage!  Mir begréissen ech Iech ganz häerzlech op eiser neier Internetsäit. Mir probéieren hei  eise Bierger an allen  anere Leit déi eppes vun eis brauchen oder iwwer eis Gemeng wësse wëllen, déi néideg Informatiounen ze ginn. Dir fannt hei in Iwwerbleck iwwer déi politesch Responsabel, déi zoustänneg Leit an der Verwaltung an dat ëffentlecht Liewen an der Gemeng. Sollt der zousätzlech Froen hun zeckt nët eis direkt ze kontaktéieren.  

  Lire la suite

  Election EU 68193

  Elections européennes du 26.05.2019

  Ech ka wielen... Je peux voter... Ich kann wählen... I can vote

  Lire la suite

  Kachcours 68194

  Kachcours 2019

  De GAART AN HEEM invitéiert op de KACHCOURS 2019 mam Här JOEL SCHAEFFER...

  Lire la suite

  En dag am CIPA Grengewald 67835 Page 1

  En Dag am CIPA GRÉNGEWALD

  D’Gemeng Schëtter, d’Kommissioun vun der Famill, vum drëtten Alter an de sozialen Uleies an Zesummenaarbecht mat der Amiperas Schëtter invitéieren...

  Lire la suite

  Logo mat Jongbléiser

  Invitatioun an Opruff u fréier Jongbléiser

  Dëst Joer steet de 50. Gebuertsdag vun de Schëtter Jongbléiser a vun der Schëtter UGDA-Museksschoul am Kalenner.

  Lire la suite

  Travaux vacances étudiants 2019 Page 1

  Travaux vacances de Pâques et d'été étudiant(e)s

  Les jeunes à partir de 16 ans peuvent travailler pour une durée de 2 semaines consécutives auprès des services communaux.

  Demande d'embauche

  Jugendliche ab 16 Jahren können für eine Dauer von 2 aufeinanderfolgenden Wochen bei der Gemeinde arbeiten.

  Bewerbungsschreiben

  Adolescents from the age of 16 may work for the Commune's services for a period of 2 consecutive weeks per year.

  Job application

  Lire la suite

  2013-08-02 Ofschloss Spillnomëtteger 118

  Spillnomëtteger 2019: Embauche des étudiants et étudiantes

  Embauche des étudiants et étudiantes pendant les „Spillnomëtteger“ du 15.07. au 26.07.2019.

  Einstellung von Studentinnen und Studenten während der "Spillnomëtteger" vom 16.07. bis 27.07.2018.

  Lire la suite