Gemeng Schëtter

Les actualités de Schuttrange

  2020 02 27 Presentation DEPLIANT NEIEN DUERFKAR SCHETTER web Page 1

  Neien Duerfkär Schëtter - Invitatioun

  Virstellung vum "Lastenheft"   LU De Buergermeeschter an de Schäfferot invitéieren Iech heimat häerzlech op d ‘Virstellung vum  “Lastenheft” dat d‘Konditioune festleet fir d’ Auschreiwung am Kader vum Urbanisteconcours fir den neien Zentrum vu Schëtter. Dëst Dokument ass ausgeschafft ginn op Basis vun de Resultater aus den thematesche Workshopen mat den Awunner vu Schëtter an aus den Aarbechtssëtzungen vum Gemengerot. No dëser Virstellung kënnt dir eis nach är eventuell Remarquen mat op de Wee ginn ier de Gemengerot dëst Dokument definitiv ofseent an de Concours uleeft. Flyer Agenda Présentation du cahier des charges FR Le collège des bourgmestre et échevins vous invite cordialement à la présentation du cahier des charges qui fixe les conditions de l'appel d'offres dans le cadre du concours d'urbanisme du nouveau centre de Schuttrange. Ce document a été préparé sur la base des résultats des ateliers thématiques avec les habitants de Schuttrange et des réunions de travail du conseil communal. Après cette présentation, vous pouvez nous faire part de vos remarques éventuelles avant que le conseil communal approuve définitivement ce document et que le concours d'urbanisme commence. Flyer Agenda     Presentation of the specifications EN The council of mayor and aldermen cordially invite you to the presentation of the specifications which stipulate the conditions for the call for tenders in the context of the urban planning competition for the new center of Schuttrange. This document was prepared on the basis of the results of thematic workshops with the inhabitants of Schuttrange and working meetings of the municipal council. After this presentation, you can send us your comments before the municipal council finally approves this document and the urban planning competition begins. Flyer Agenda  

  Lire la suite

  Kanalarbeiten

  Update : Kanal Aarbechten an der “Rue d’Oetrange”

  14.2.2020 LU : Betreffend dem aktuelle Chantier an der “Rue d’ Oetrange” (C.R. 132) zu Schraasseg, gëtt op der Héicht vun den Haiser mat de Nummeren 11 bis 23 de Verkéier vu Méindes, den 17. Februar 2020 bis Mëttwochs, den 19. Februar 2020 duerchgoend mat Roude Luuchte geregelt. Merci fir Äert Versteesdemech.   FR: En raison des travaux de raccordement en cours dans la rue d’Oetrange (C.R. 132) à Schrassig, la circulation à la hauteur des immeubles 11 à 23 y sera réglée en permanence par des feux tricolores du lundi, 17 février 2020 au mercredi, 19 février 2020. Merci pour votre compréhension.   EN : Due to the current connection works to the sewerage system at the “”Rue d’Oetrange” (C.R. 132) in Schrassig, traffic lights will permanently control the traffic in the area of the buildings 11 to 23  from Monday, February 17, 2020 to Wednesday, February 19, 2020 Thank you for your understanding.     6.2.2020   LU: Wéinst Uschloss- a Kanal Aarbechten an der “Rue d’ Oetrange” (C.R. 132) zu Schraasseg, gëtt ab Méindes, dem 10. Februar 2020 op der Héicht vun de Gebaier mat den Hausnummeren 11 bis 23 jeeweils eng Stroosse Säit komplett gespaart. De Verkéier gëtt ab dem Moment mat roude Luuchte gereegelt. De Chantier huet eng viraussiichtlech Dauer vun zwou Wochen. Merci fir Är d’ Versteesdemech.   Fr: En raison de travaux de raccordement au réseau de canalisation à Schrassig, une moitié de la « Rue d’ Oetrange » (C.R. 132) sera barrée à partir du lundi, 10 février 2020. La circulation à la hauteur des immeubles 11 à 23  sera donc réglée par des feux tricolores. La durée prévisionnelle du chantier est de deux semaines. Merci pour votre compréhension.   EN: Due to connection works to the sewerage system in Schrassig, one half of the "Rue d' Oetrange" (C.R. 132) will be blocked from Monday, February 10th, 2020. The traffic in the area of buildings 11 to 23 will therefore be controlled by traffic lights. The estimated duration of the construction site is two weeks. Thank you for your understanding.

  Lire la suite

  Gemengerotssall

  Réunion du Conseil Communal

  Réunion du Conseil Communal 

  Gemengerot

  Lire la suite

  BusWait

  Buslinn 742: Ännerunge vum 2.2.2020 un!

  Opgepasst, Changementer Buslinn 742 ab dem 2.2.2020! Changements sur le réseau bus à partir du 2 février : ligne 742! Änderungen der Buslinie 742 ab dem 2. Ferbruar! Changes to public transport, Bus line 745 as of 2nd February 2020!   Mobilitéit.lu: https://www.mobiliteit.lu/fr/ligne/bus-742-rgtr/ Transport public Schuttrange

  Lire la suite

  Cover 4-2019

  De neie Schëtter Buet ass do...

  Schëtter Gemengebuet 4-2019

  Lire la suite

  BusZuch2020

  Neien Zuchplang 2020

  Neie Bus an Zuchplang 2020 vum 15.12.2019. Nouveaux horaires valables à partir du 15/12/2019   All eis Horairen vum Bus an Zuch fann Dir wéi gewinnt op eisem Site an der Rubrik Mobilitéit

  Lire la suite

  e-scooter

  En neien elektreschen Streetscooter fir d’Schëtter Gemeng

  Nodeems d’ Gemeng Schëtter am Joer 2017 mam VW e-Golf hiren éischten Elektro-Auto kaf huet, ass de Fuerpark an Teschenzäit em 2 VW e-UP!, engem Nissan e-NV200 an engem Streetscooter vergréissert ginn, vun deem de Schäfferot vun der Schëtter Gemeng en Donneschdeg, den 31. Oktober d’Schlësselen iwwerrrescht kritt huet.   Als engagéiert Klimapakt- a Klimabündnisgemeng, well Schëtter och an Zukunft weiderhin op elektresch Mobilitéit setzen a soumat d’Ëmwelt an d’ Natur schützen.

  Lire la suite

  Myrenovation

  Nei App vu MyEnergy - Simulatioun fir finanziell Bäihëllefe bei Renovéierungen

  Myrenovation

  Lire la suite

  website 920x635

  Schëtter beweegt sech! Coursen 2019/2020

  Tu heute etwas, für das dir dein zukünftiges Ich danken wird.

  Faites quelque chose aujourd'hui pour lequel votre futur vous remerciera.

  Lire la suite

  Depliant séchere Schoulwee - Säit 2

  Séchere Schoulwee

  Sécurité sur le chemin de l'école

  Lire la suite