Publié le 15 juin 2023

De Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert.

NF-Green-Event-02

Notre fête nationale est organisée cette année sous la forme d'un "Green Event".

[LU] Eisen Nationalfeierdag gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert.

Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem:

- Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht !

- D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn a saisonal. Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden !

- Den Offall gëtt virum an hannert dem Comptoir getrennt a konform zu de Reglementatiounen entsuergt!

- Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt ! All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt !

- Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht !

- Et gi keng Eewee-Tute verdeelt !

- D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen

- d’Benotze vun LED’s amplaz vun konventionelle Luuchten

- ekologescht Botzmaterial

 

Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatiounen fannt Dir op www.greenevents.lu .

Wuel wëssend datt eng Rei vun deene Punkten schonn op anere Fester vun der Gemeng ëmgesat a respektéiert ginn, engagéiere mär eis am Kader vum Logo “Green Events” fir eise Bierger, Partner an eisem Personal d’ Wichtegkeet dovunner ze rappeléieren

 

[FR] Notre fête nationale est organisée cette année sous la forme d'un "Green Event".

Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres :

- Les boissons et aliments sont servis sans plastique et sans couverts non-réutilisables !

- Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une Agriculture biologique, produits d’une manière sociale et fair et de la saison. Des plats végétariens sont offerts !

- Les déchets sont triés à l’avant et à l’arrière du comptoir et sont éliminés conformément aux réglementations.

- La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum !

- La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé !

- Il est renoncé aux articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc. !

- Il est renoncé aux sacs plastiques !

- Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour venir aux évènements!

- l'utilisation de lampes LED au lieu de lampes conventionnels

- matériel de nettoyage écologique

 

Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu .

Sachant qu'un certain nombre de ces points sont déjà implantés et respectés lors d'autres fêtes de la commune, nous nous engageons à en rappeler l'importance à nos citoyens, partenaires et notre personnel dans le cadre du logo "Green Events".

 

[EN] Our national holiday is organized this year in the form of a "Green Event".

In order to obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others:

- Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes !

- Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian plates are offered!

- Waste is separated at the front and at the back of the counter and is eliminated in accordance with the regulations.

- Paper advertising is produced at the minimum needs !

- Paper advertising is printed on recycled paper!

- It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts !

- No more plastic bags!

- Visitors are invited to think about soft mobility to come to the events!

- The use of LEDs instead of conventional lamps

- Ecological cleaning equipment

 

Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu.

Knowing that a certain number of these points are already established and respected during other festivals of the commune, we are committed to remind our citizens, partners and our staff of their importance in the context of the "Green Events" logo.