Schuttrange en chiffres

Quelques chiffres / E puer Zuelen
Surface / Fläch16,1 km²
Forêts / Bëscher226 ha
Nombre de ménages / Zuel vun den Haushalter1498
Nombre d'habitants / Zuel vun den Awunner4381 (stand au 29/04/2024)
Nationalité / Nationalitéiten :
luxembourgeoise / Lëtzebuergesch
française / Franséisch
portugaise / Portugisesch
allemande / Däitsch
belge / Belsch
87
2493 - 56,90%
320 - 7,30%
249 - 5,68%
156 - 3,56%
117 - 2,67%

Évolution de la population

Evol. pop.