Santé et bien être

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,
Hei fann Dir di verschidde Medizinesch Acteuren di um Territoire vun der Schëtter Gemeng aktiv sinn.

Chères citoyennes, Chers concitoyens,
Vous trouverez ici les différents acteurs médicaux actifs sur le territoire de la commune de Schuttrange.

Dear fellow citizens,
Here you will find the various medical players active in the territory of the municipality of Schuttrange.

Léif Dokteren, Kinéen a Medezinesch Acteuren, Dir wéilt och är(t) Praxis/Cabinet/Geschäfft/ fir d ‘Bierger aus der Schëtter Gemeng méi siichtbar maachen, oder är Donnéeën ergänzen, da kontaktéiert eis: relations.publiques@schuttrange.lu

T. +352 35 01 13 – 283 / 284

Mir bräichte vun Iech:

  • Kontakt Informatiounen
  • Logo am Format .jpg .ai .eps .pdf
  • Wichteg Informatiounen

Acteurs médicaux

Cabinet Dentaire Gawellek

53 Rue Principale L-5367 Schuttrange

Cabinet de pédiatrie Dr. med. Dominic Abdo

53 Rue Principale, 5367 Schuttrange

Dr. Paul Everard

105 Rue PrincipaleL-5367 Schuttrange

Kinésithérapie Schonckert Marianne

108, rue Principale L-5367 Schuttrange

Moog kinésithérapie

128 Rue Principale, 5366 Schuttrange

Perspactive

22, Rue de Mensdorf L-5380 Uebersyren

PHARMACIE SYRDALL

69 Rue Principale, 5367 Schuttrange

Zentrum für ganzheitliche Gesundheit - Philipp Schulze Tenberge

53 Rue Principale, 5367 Schuttrange