Aktuell
Publié le 06 juin 2024

Location logement abordable à Schuttrange

Location logement abordable

Locatioun vu bezuelbare Wunnengen - Appartement 107, rue Principale Schëtter


Trotz villen Ustrengunge vum Stat an de Gemengen, fir den Zougang zu bezuelbare Wunnechten ze erméiglechen feelt et weiderhin u bezuelbarem Wunnraum.
Och hei zu Schëtter kënne vill Familljen a Jugendlecher sech mat den aktuelle Maartpräisser kee Logement lounen oder kafen an hei wunne bleiwen. Duerfir ass et weiderhin eng vun de Prioritéite vum Schäffen- a Gemengerot erschwénglech Wunnengen zur Verfügung ze stellen, mam prioritären Ziel eise Matbierger déi an eiser Gemeng opgewuess sinn ze erlaben hei wunnen ze bleiwen.


An dësem Depliant fannt der déi néideg Informatioune betreffend d’Wunneng, d’Berechnung vum Loyer an d’Prioritéiten no deenen de Logement zougestane gëtt.
Mir sinn als Schäffen- a Gemengerot frou weidere Familljen d’Geleeënheet ze ginn hei an eiser Gemeng kënne wunnen ze bleiwen.

De Schäfferot
Claude Marson
Serge Eicher
Andrew Kiser


[FR] Préface
Malgré de nombreux efforts entrepris par l’État et les communes pour faciliter l’accès au logement
à coût modéré, le manque de logements abordables persiste toujours.
Au sein de la commune de Schuttrange également, un grand nombre de familles et de jeunes ne peuvent plus louer ou acheter un logement aux prix actuels du marché pour continuer à rester à vivre dans la commune. C’est pourquoi, l’une des priorités du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal restera de mettre à disposition des logements abordables, avec pour objectif prioritaire de permettre à nos concitoyens ayant grandi dans notre commune de continuer à y rester.

Ce dépliant vous informera sur le logement en question, le calcul du loyer et les priorités selon lequel il sera accordé.
En tant que collège échevinal et conseil communal, nous sommes heureux d’offrir à ces familles la possibilité de continuer à vivre ici, dans notre commune.


Le collège des bourgmestre et échevins
Claude Marson
Serge Eicher
Andrew Kiser