Aktuell
Publié le 20 septembre 2023

Presentatioun vum “PNM 2035 - Nationale Mobilitéitsplang”

Am Kader vun der Mobilitéitswoch 2023 huet den 18. September d’Presentatioun vum “PNM 2035 - Nationale Mobilitéitsplang” am Centre Culturel um Campus “an der Dällt” zu Minsbesch statt fonnt.

[LU] Am Kader vun der Mobilitéitswoch 2023 huet den 18. September d’Presentatioun vum “PNM 2035 - Nationale Mobilitéitsplang” am Centre Culturel um Campus “an der Dällt” zu Minsbesch statt fonnt.
D’Presentatioun ass gehale gi vum François Bausch, Vizepremier, Minister fir Mobilitéit an Ëffentlech Aarbechten.
MMTP: Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Fannt méi Informatiounen iwwert d’Mobilitéitswoch an eise Programm op www.schuttrange.lu

 

[FR] Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, la présentation du “PNM 2035 - Plan national de mobilité” a eu lieu le 18 septembre au centre culturel au campus “an der Dällt” à Munsbach.
La présentation a été donnée par François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics.
Trouvez plus d’informations concernant la Semaine de la mobilité et notre programme sur www.schuttrange.lu

 

[EN] As a part of the Mobility Week, the presentation of “PNM 2035 - National mobility plan” took place on september 18th at the cultural centre on the campus “an der Dällt” in Munsbach.
The presentation was given by François Bausch, Deputy Prime Minister, Minister for Mobility and Public Works.
Find further information on the Mobility Week and our program on www.schuttrange.lu