Aktuell
Publié le 09 juillet 2024

Invitatioun: Presentatiounsowend - Pakt vum Zesummeliewen

Gemengepakt-03

Heimat invitéiere mir Iech häerzlech op de Presentatiounsowend am Kader vun den Ëmfroe vum Pakt vum Zesummeliewen, Méindes, de 15. Juli 2024 um 19.00 Auer am Centre Culturel "An der Dällt" zu Minsbech. 

 • Presentatioun vun de Resultater vum Sondage 50+ deen am Kader vum Projet PINS vum Monsieur Gary DIDERICH erstallt gouf
 • Presentatioun vum CEFIS iwwert d’ soziodemographesch Realitéit vun der Bevëlkerung an der Schëtter Gemeng
 • Presentatioun vum CEFIS vun de Resultater vum Sondage iwwert dat interkulturellt Zesummeliewen

Aus organisatoresche Grënn géinge mer Iech bieden eis Är Presenz bis Freides den 12. Juli 2024 iwwer Telefon ënnert der Nummer 35 01 13-227 oder per Mail op ranjit.neuman@schuttrange.lu ze confirméieren.

--

Nous vous invitons chaleureusement à une soirée de présentation des sondages réalisés dans le cadre du pacte du vivre-ensemble interculturel, lundi, le 15 juillet 2024 à 19.00 heures au Centre Culturel ‘An der Dällt’ à Munsbach.

 • Présentation des résultats du sondage 50+ réalisé dans le cadre du projet PINS par Monsieur Gary DIDERICH
 • Présentation de la réalité socio-démographique de la population dans la commune de Schuttrange par le CEFIS
 • Présentation des résultats du sondage sur le Vivre-ensemble interculturel par le CEFIS

Pour des raisons d’organisation, nous vous saurions gré de bien vouloir nous confirmer votre présence jusqu’au vendredi 12 juillet 2024 par téléphone au 35 01 13-227 ou par courriel à l’adresse électronique ranjit.neuman@schuttrange.lu.

--

Hereby we kindly invite you to the presentation of the surveys carried out as part of the intercultural living together pact, on Monday, July 15th, 2024 at 7 p.m. at the Cultural Center "An der Dällt" in Munsbach.

 • Presentation of the results of the 50+ survey carried out as part of the PINS project by Mr. Gary DIDERICH
 • Presentation of the socio-demographic reality of the population in the commune of Schuttrange by CEFIS
 • Presentation of the results of the survey on intercultural living together by CEFIS

For organizational reasons, we would be grateful if you could confirm your presence until Friday July 12, 2024 by telephone at 35 01 13-227 or by email at the address ranjit.neuman@schuttrange.lu.

--

Hiermit laden wir Sie herzlich ein zu einem Abend zur Vorstellung der Umfragen, die im Rahmen des Pakts für interkulturelles Zusammenleben durchgeführt wurden, am Montag, den 15. Juli 2024 um 19.00 Uhr im Kulturzentrum 'An der Dällt' in Munsbach.

 • Präsentation der Ergebnisse der Umfrage 50+, die im Rahmen des PINS-Projekts durchgeführt wurde, durch Herrn Gary DIDERICH
 • Präsentation der soziodemographischen Realität der Bevölkerung in der Gemeinde Schüttringen durch CEFIS
 • Präsentation der Ergebnisse der Umfrage zum interkulturellen Zusammenleben durch CEFIS

Aus organisatorischen Gründen würden wir Sie bitten uns Ihre Teilnahme bis Freitag, den 12. Juli 2024, telefonisch unter der Nummer 35 01 13-227 oder per E-Mail an ranjit.neuman@schuttrange.lu zu bestätigen.