Aktuell
Publié le 12 décembre 2023

Schëtter Chrëschtmaart 2023

2023-Schetter-Chreschtmaart-800x600

Marché de noël à Schuttrange 2023

Heimat invitéieren mir Iech ganz häerzlech op de Schëtter Chrëschtmaart. Dëst Joer hu mir erëm villes unzebidden, hei fannt Dir e kléngen Iwwerbléck:

 •  Softdrinks, Béier a Glühwäin - Club des Jeunes Schëtter
 •  Straussenburger an Gegrills - FC Munsbach
 •  Paangecher - Schëtter Gesank
 •  Toast Champignons a gebootschte Gromperen - Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter
 •  Kniddelen, Schocki a Glühviz - Les Castors Schëtter
 •  Äppel am Schäffchen, Rieslingspaschtéitchen a Crémant - Lëtzebuerger Rousefrënn
 •  Dekoratiounen - Fraen a Mammen Schëtter
 •  Kebab, Fritten a Falafel - Schëtter Jugendhaus
 •  Sauerkraut mat Wirschtecher, Bûche a Kaffi - Schëtter Theaterfrënn
 •  Dekoratiounen - CIGR
 •  Kürbiszopp an Asian Bites - Gemeinschaftsgaart Schëtter
 •  Eisekuchen - Elterevereenegung Schëtter
 •  Ukrainesch Spezialitéiten (Borscht an Horischki) - Schëtter Hëlleft
 •  Samosa, Momos mat Poulet, Rajma Masala, Curry mat Poulet an Indesche Béier - Star Cricket Club

 

D’Bongekeess gëtt vun der Amicale Neihaischen geréiert.

Concerte um Chrëschtmaart

Freides ab 17:30 - Schëtter Jongbléiser & Schëtter Strëpp

Samschdes vun 19:00-22:00 - Simply 2

Sonndes um 16:30 - Concert Spirituel vun der Schëtter Musek

 

Ëffnungszäiten vum Chrëschtmaart

Freides: 17:00 - 22:00

Samschdes: 17:00 - 22:00

Sonndes: 15:00 - 20:00

 

Denkt weg un déi douce Mobilitéit fir op eis Evenementer ze kommen. Dir erreecht eis mam Bus 324 an 361 - Arrêt Schuttrange Kiercheplaz a mam gratis Ruffbus Syrdall T. 28 108-39. Detailer fannt Dir op www.schuttrange.lu Rubrik „Mobilitéit an Ëmwelt“ an op www.mobiliteit.lu. Zousätzlech kennt Dir vum ökologesche Parking beim Kierfecht profitéiert.

 

--

 

Nous vous invitons cordialement au marché de noël à Schuttrange. Cette année nous avons de nouveau beaucoup à vous offrir, voici un aperçu de ce qui est proposé :

 •  Softdrinks, bière et vin chaud - Club des Jeunes Schëtter
 •  Burgers d'autruche, viandes grillées - FC Munsbach
 •  Crêpes - Schëtter Gesank
 •  Toast champignons et pommes de terre mijotées à la façon Luxembourgeoise - Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter
 •  Kniddelen, chocolat chaud et jus de pomme chaud - Les Castors Schëtter
 •  Pommes au four, Rieslingspaschtéitchen et Crémant - Lëtzebuerger Rousefrënn
 •  Décorations - Fraen a Mammen Schëtter
 •  Kebab, frites et falafel - Schëtter Jugendhaus
 •  Choucroute avec saucisses, Bûche et Café - Schëtter Theaterfrënn
 •  Décorations - CIGR
 •  Soupe et Asian Bites- Gemeinschaftsgaart Schëtter
 •  Gaufres - Elterevereenegung Schëtter
 •  Spécialités ukrainiennes (Borscht et Horischki) - Schëtter Hëlleft
 •  Samosa, Momos avec poulet, Rajma Masala, Curry avec poulet et bière indienne - Star Cricket Club

 

La caisse des bons est géré par l'Amicale Neihaischen.

Heures d'ouverture du marché

Vendredi: 17:00 - 22:00

Samedi: 17:00 - 22:00

Dimanche: 15:00 - 20:00

 

Concerts sur le marché

Vendredi à partir de 17:30 - Schëtter Jongbléiser & Schëtter Strëpp

Samedi de 19:00-22:00 - Simply 2

Dimanche à 16:30 - Concert Spirituel de Schëtter Musek

 

Veuillez penser à la mobilité douce pour vous rendre à nos évènements. Vous pouvez nous rejoindre avec les lignes de bus 324 et 361 - Arrêt Schuttrange Kiercheplaz et avec le service de navette gratuit "Ruffbus Syrdall" T. 28 108-39. Des détails se trouvent sur www.schuttrange.lu, rubrique « Mobilité et Environnement » et sur www.mobiliteit.lu. De plus, profitez du stationnement écologique près du cimetière.

 

--

 

We warmly invite you to the Christmas Market in Schuttrange. This year we have a lot to offer again, here you will find a short overview:

 •  Soft drinks, beer, and mulled wine - Club des Jeunes Schëtter
 •  Ostrich burgers and grilled meats - FC Munsbach
 •  Pancakes - Schëtter Gesank
 •  Mushroom Toasts and Luxembourgish stewed potatoes - Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter
 •  Kniddelen, hot chocolate and hot apple jus - Les Castors Schëtter
 •  Baked apples, Rieslingspaschtéitchen and Crémant - Lëtzebuerger Rousefrënn
 •  Decorations - Fraen a Mammen Schëtter
 •  Kebab, Fries and Falafel - Schëtter Jugendhaus
 •  Sauerkraut with sausages, bûche and coffee - Schëtter Theaterfrënn
 •  Decorations - CIGR
 •  Pumpkin soup and Asian Bites - Gemeinschaftsgaart Schëtter
 •  Waffles - Elterevereenegung Schëtter
 •  Ukrainian Specialities (Borscht and Horischki) - Schëtter Hëlleft
 •  Samosa, Momos Chicken, Rajma Masala, Chicken Curry, and Indian Beer - Star Cricket Club

 

The cash office is managed by the Amicale Neihaischen.

Opening Hours of the market

Friday: 17:00 - 22:00

Saturday: 17:00 - 22:00

Sunday: 15:00 - 20:00

 

Concerts at the market

Friday from 17:30 - Schëtter Jongbléiser & Schëtter Strëpp

Saturday from 19:00-22:00 - Simply 2

Sunday at 16:30 - Concert Spirituel by the Schëtter Musek

 

Please think about soft mobility to go to our different events. You can reach us by Bus 324 and 361- Stop "Schuttrange Kiercheplaz" and with the free shuttle service "Ruffbus Syrdall" T. 28 108-39. Details can be found on www.schuttrange.lu, section "Mobility and Environment" and on www.mobiliteit.lu. Additionally, you can take advantage of the ecological parking near the cemetery.