Aktuell
Publié le 12 décembre 2023

Schëtter Chrëschtmaart 2023

2023-SCM-Green-Event-03

Green Events

De Schëtter Chrëschtmaart gëtt dëst Joer als „Green Event“ organiséiert. Fir de Logo “Green Events” ze kréien, musse verschidde Konditiounen erfëllt ginn. Dozou gehéieren ënner anerem:

 • Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht.
 • D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn a saisonal. Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden.
 • Den Offall gëtt virum an hannert dem Comptoir getrennt a konform zu de Reglementatiounen entsuergt.
 • Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt! All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt!
 • Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht.
 • Et gi keng Eewee-Tute verdeelt.
 • D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen.
 • D’Benotze vun LED’s amplaz vun konventionelle Luuchten.
 • Ekologescht Botzmaterial.

 

Green Events ass e Projet, deen op Initiative vum Ministère fir Ëmwelt, Klima an Nohalteg Entwécklung lancéiert gouf a gëtt vum Oekozenter Pafendall ASBL an der SuperDreckskëscht geréiert. Méi Informatioune fannt Dir op www.greenevents.lu

--

Cette année, le marché de noël de Schuttrange organisée sous la forme d'un ""Green Event”. Afin d’obtenir le logo "Green Events", plusieurs conditions doivent être remplies. Ceux-ci incluent, entre autres :

 • Les boissons et aliments sont servis sans plastique et sans couverts non-réutilisables.
 • Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une Agriculture biologique, produits d’une manière sociale et fair et de la saison. Des plats végétariens sont offerts.
 • Les déchets sont triés à l’avant et à l’arrière du comptoir et sont éliminés conformément aux réglementations.
 • La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum.
 • La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé.
 • Il est renoncé aux articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc.
 • Il est renoncé aux sacs plastiques.
 • Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour venir aux évènements.
 • L'utilisation de lampes LED au lieu de lampes conventionnels.
 • Matériel de nettoyage écologique.

 

Green Events est un projet lancé à l'initiative du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et géré par Oekozenter Pafendall ASBL et SuperDreckskëscht. Vous trouverez plus d'informations sur www.greenevents.lu

--

This year, the Christmas Market in Schuttrange is organised as a "Green Event”. To obtain the "Green Events" logo, several conditions must be fulfilled. These include, among others:

 • Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes!
 • Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian plates are offered!
 • Waste is separated at the front and at the back of the counter and is eliminated in accordance with the regulations.
 • Paper advertising is produced at the minimum needs !
 • Paper advertising is printed on recycled paper!
 • It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts !
 • No more plastic bags! - Visitors are invited to think about soft mobility to come to the events!
 • The use of LEDs instead of conventional lamps
 • Ecological cleaning equipment

 

Green Events is a project launched on the initiative of the Ministry of the Environment, Climate and Sustainable Development and managed by Oekozenter Pafendall ASBL and SuperDreckskëscht. You will find more information on www.greenevents.lu