Publié le 16 mai 2024

Nopeschtfest 2024

20240425-Nopeschfest_SM-02

Léif Noperen, 

Geschwënn ass et erëm sou wäit. Dëst Joer de 24. Mee fënnt dat traditionellt Nopeschfest statt. Wéi lo schonn e puer Joer mécht d’Gemeng Schëtter och dëst Joer rëm bei dësem Projet mat dee geduecht ass e bessere Kontakt ënner Noperen ze kréien.  Bei engem Glieschen an engem Häppchen bitt sech d’Geleegenheet sech als Nopere besser  kennenzeléieren oder nei Bekanntschaften ze man.

Wann Dir interesséiert sidd an Ärer Strooss oder an Ärem Quartier e klengt Festchen ze organiséieren, da mellt Iech bei der Madame Annick GUT am Gemengesekretariat (Tel. 35 01 13 222 oder E-Mail: annick.gut@schuttrange.lu) bis den 19. Mee 2024. D’Gemeng hëlleft Iech Är Strooss ofzesëcheren fir an enger relaxer Atmosphär kënnen zesummen ze sëtzen. Dir kritt  wéi déi Joere virdrun och erëm Dreckskëschten bereet gestallt. 

Mir soen Iech am Viraus Merci fir Är Mathëllef am Interessi vun enger gudder Noperschaft.

--

Chers voisins, 

Nous y sommes à nouveau. La traditionnelle Fête des voisins aura lieu le 24 mai cette année. Comme les années précédentes, notre commune participera à ce projet aussi en 2024, qui a comme but de renforcer les solidarités de proximité. Prendre un verre ou partager un repas entre voisins permet de mieux se connaître, de créer de nouvelles solidarités et de mieux vivre ensemble.

Si vous voulez participer à cette action de solidarité entre voisins et organiser une petite fête de rencontre dans votre quartier ou votre rue, nous vous prions  de bien vouloir contacter Madame Annick GUT au secrétariat communal (tél. 35 01 13 222 ou courriel: annick.gut@schuttrange.lu) jusqu’au 19 mai 2024. La commune vous aidera à sécuriser le cas échéant un emplacement dans votre rue. Des poubelles seront déposées comme les années précédentes.

Nous vous remercions dès à présent de votre participation à cette initiative dans l’intérêt de la bonne entente entre voisins.

--

Liebe Nachbarn, 

Gleich ist es wieder soweit. Dieses Jahr findet das traditionelle Nachbarsfest am 24.Mai statt. Wie schon seit einigen Jahren macht die Gemeinde Schüttringen auch dieses Jahr bei dem Projekt mit, welches den gemeinsamen Kontakt unter Nachbarn verbessern soll. Ein Gläschen zusammen trinken oder ein Häppchen zusammen essen bietet die Gelegenheit sich besser kennen zu lernen und neue Bekanntschaften zu schließen. 

Wenn Sie Interesse haben in Ihrer Straße ein kleines Fest zu organisieren bitten wir Sie sich bei Frau Annick GUT im Gemeindesekretariat bis zum 19. Mai 2024 zu melden. (Tel. 35 01 13 222 oder Mailadresse: annick.gut@schuttrange.lu) Die Gemeinde hilft Ihnen Ihre Straße abzusichern um gelassen beisammen zu sein. Mülltonnen werden wie in den Vorjahren bereitgestellt. 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mithilfe im Interesse einer guten Nachbarschaft. 

--

Dear neighbours, 

Soon it’s time again. The traditional Neighbourhood Day takes place this year on May 24th. As the past years, the commune of Schuttrange will also participate in this project this year too. The aim is to improve the better contact between neighbours. Having a drink together or sharing a meal helps to make new acquaintances and to get to know each other better. 

If you are interested in organizing a little party in your street, please feel free to contact Miss Annick GUT in the secretariat of the commune. (Tel. 35 01 13 222 or E-mail: annick.gut@schuttrange.lu ) until 19th May 2024. If necessary, the commune will help to secure your street to permit a relaxed atmosphere. The commune will deposit garbage bins as in previous years.

We thank you in advance for your collaboration in the interest of a good cohabitation.