Publié le 25 mars 2024

Aschreiwung fir d'Europawalen fir EU-Bierger

Europawalen-03

Europawalen - 9. Juni 2024 - Aschreiwung 

Dir sidd europäesche Bierger a wunnt zu Lëtzebuerg? Da kënnt Dir Iech bis de 15. Abrëll op d’Wielerlëschte fir d’Europawalen 2024 aschreiwen. Dir kennt Iech iwwer www.myguichet.lu oder iwwert eise Populatiounsbüro vun eiser Gemeng aschreiwen.

Méi Informatiounen fannt Dir op www.echkawielen.lu

Élections européennes - 9 juin 2024 - Inscription


Vous êtes citoyen européen et résidez au Luxembourg ? Alors vous pourrez vous inscrire sur les listes électorales pour les élections européennes 2024 jusqu’au 15 avril. Inscrivez-vous via www.myguichet.lu ou auprès du bureau de population de notre commune.

Trouvez plus d'informations sur www.jepeuxvoter.lu

European elections - June 9th, 2024 - Registration


Are you a European citizen and live in Luxembourg? Then you can register to the vote for the European elections 2024 until April 15th, either via www.myguichet.lu or through our commune's population office.

You can find more information on www.jepeuxvoter.lu