Développement durable
Publié le 06 mars 2023

Waasser Erliewen um Schëtter Maart

waaser erliewen

Ab 9 Auer kennt dir entdecken wéi vill eist Waasser wierklech wäert ass, wéi är Waasserrechnung iech hëllefe kann, Waasser ze spueren a wou eis doheem am meeschte Waasser (a Geld!) duerch d'Bascht geet 

LU
D'Klimateam Schëtter luet op hire Stand den 11. März 2023 um Schëtter Maart an. Ab 9 Auer kennt dir entdecken wéi vill eist Waasser wierklech wäert ass, wéi är Waasserrechnung iech hëllefe kann, Waasser ze spueren a wou eis doheem am meeschte Waasser (a Geld!) duerch d'Bascht geet 
FR 
L'équipe climat de Schuttrange sera présent avec leur stand le 11 mars 2023 au Schëtter Maart. Dès 9 heures, vous pourrez découvrir combien notre eau vaut vraiment, comment votre facture d'eau peut vous aider à économiser de l'eau et où chez vous à la maison le plus d'eau (et d'argent !) est gaspillée 
EN
The climate team of Schuttrange kindly invite you to their stand on March 11th, 2023 at the Schëtter Maart. From 9 a.m., you can discover how much our water is really worth, how your water bill can help you save water and where in our home most water (and money!) is wasted