Aktuell
Publié le 05 décembre 2023

TRAFIC INFO - Route barrée Schlassgewan

Info Travaux

WICHTEG MATDEELUNG

Am Kader vun der Erneierung vun de Stroossen Schlassgewan, Huesepad, Äppelwee a Beim Fuussebur zu Schraasseg ass vu Samschdeg dem 09.12 – Méindeg dem 11.12. den Accès iwwert de Chantier nëmme fir d’Bewunner aus dëse Stroossen zougänglech. Vun Dënschdes dem 12.12 – Mëttwochs den 13.12, 20h00, ass guer keen Accès op de Chantier méiglech.

Mir bieden d’Awunner déi hier Autoe brauchen, dës schonn virun Dënschdes dem 12.12 aus dem Chantier eraus ze huelen a bis d’Fäerdegstellung vum Macadam, Mëttwochs Owes 20h00, ausserhalb vum Chantier ze parken.

Merci fir äert Verständnes.

 

AVIS IMPORTANT

Dans le cadre du réaménagement partiel des rues Schlassgewan, Huesepad, Äppelwee et Beim Fuussebur à Schrassig, lesdites rues ne sont qu’accessibles pour les riverains entre Samedi 09.12 à lundi 11.12 inclus. A partir du mardi 12.12 au mercredi 13.12, 20h00, aucun accès au Chantier ne sera possible.

Nous prions les habitants desdites rues de bien vouloir sortir leurs voitures avant mardi 12.12 et de les garer à l’extérieur du Chantier, jusqu’à l’achèvement des travaux, mercredi soir 20h00.

Merci pour votre compréhension.

 

IMPORTANT MESSAGE

Due to the partial renewal of the streets Schlassgewan, Huesepad, Äppelwee and Beim Fuussebur in the town of Schrassig, these roads will only be accessible for residents between Saturday 09.12 and Monday 11.12. inclusive. From Tuesday 12.12 to Wednesday 13.12, 8.00 p.m., no access to the Site will be possible.

Therefore we invite the residents of the beforementioned streets to remove their cars before Tuesday 12.12. and to park them outside the construction site until the work is completed on Wednesday evening 13.12., 8.00 p.m.

Thank you for your understanding.