Publié le 10 janvier 2023

Liesung "Kanner, Computeren an eng Rettungsaktioun"

schetter-maart-01 2023 social-liesung web

Dës Kéier liest um Schëtter Maart d’Viviane Daman um 11:00 aus dem neie Buch «Kanner, Computeren an eng Rettungsaktioun» vir.

LU

Am Schëtter Treff kenne Kanner ab 10 Auer beim Facepainting mat maache a géint 11 Auer liest d’Caroline vun Éditions Phi aus dem Buch « Kanner, Computeren an eng Rettungsaktioun » vir. 


FR 
Au « Schëtter Treff », les enfants pourront participer au facepainting à partir de 10h  et vers 11h Caroline d'Editions PHI lira un extrait du livre « Kanner, Computeren an eng Rettungsaktioun ». 


EN
From 10 a.m., children can participate in face painting at the "Schëtter Treff"  and at around 11 a.m. Caroline from Editions PHI will read from the book « Kanner, Computeren an eng Rettungsaktioun ».