Aktuell
Publié le 18 juillet 2023

VEREEDEGUNG VUM SCHÄFFEN- A GEMENGEROT 18. Juli 2023

PRESTATION DE SERMENT DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS ET DU CONSEIL COMMUNAL le 18 juillet 2023

SWEARING-IN OF THE COLLEGE OF THE MAYOR AND ALDERMEN AND THE COMMUNE COUNCIL on July 18th, 2023

[LU] VEREEDEGUNG VUM SCHÄFFEN- A GEMENGEROT 18. Juli 2023

Den neie Schäfferot vun der Schëtter Gemeng ass haut offiziell vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt ginn. Domat leede vun elo un de Buergermeeschter Claude Marson (LSAP) an d'Schäffe Serge Eicher (DP) an Andy Kiser (DP) d'Geschécker vun eiser Gemeng.

Den Owend ass dann de neie Gemengerot vum Buergermeeschter op der Gemeng assermentéiert ginn. Den nächste Gemengerot mat der neier Ekipp fënnt den 24. Juli ëm 8h00 statt.

© Ministère de l'Intérieur Luxembourg Schëtter - Deng Gemeng

 

[FR] PRESTATION DE SERMENT DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS ET DU CONSEIL COMMUNAL le 18 juillet 2023

Aujourd’hui, le nouveau Collège des Bourgmestre et Échevins de la Commune de Schuttrange a été assermenté par la Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding. Désormais, le bourgmestre Claude Marson (LSAP) et les échevins Serge Eicher (DP) et Andy Kiser (DP) dirigeront les affaires de notre commune.

Dans la soirée, le nouveau Conseil Communal a été assermenté par le bourgmestre. La prochaine séance du Conseil Communal avec la nouvelle équipe aura lieu le 24 juillet à 8h00.

 

[EN] SWEARING-IN OF THE COLLEGE OF THE MAYOR AND ALDERMEN AND THE COMMUNE COUNCIL on July 18th, 2023

Today, the new College of the Mayor and Aldermen of the Commune of Schuttrange was officially sworn in by the Minister of Home Affairs, Taina Bofferding. From now on, the mayor Claude Marson (LSAP) and the aldermen Serge Eicher (DP) and Andy Kiser (DP) will guide the fortunes of our commune.

In the evening, the new Commune Council was sworn in by the mayor. The next Commune Council Meeting with the new team will take place on July 24th at 8:00 a.m.