Publié le 10 mai 2023

Aweiung vu subventionnéierte Logementer um « Schënnbierg » zu Minsbech

Den 10. Mee 2023 weien d’Vertrieder vun der Schëtter Gemeng a Präsenz vum Minister vum Logement den Här Henri KOX an zesumme mat der Wunnengshëllef déi 7 Zëmmere fir Jonker an.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration d’hébergements subventionnés au « Schënnbierg » à Munsbach 
L’une des priorités de la commune de Schuttrange consiste à poursuivre la réalisation d’hébergements subventionnés.

Le projet de la réalisation d’hébergements pour des jeunes, situé rue « Schënnbierg » à Munsbach, est issu d’une acquisition par la commune de Schuttrange de la maison « Ernens » en date du 19 juin 2019.

Le conseil communal a opté le 24 février 2021 pour la transformation et la rénovation de la maison 30, um Schënnbierg, pour un montant de 386.000,00 €, afin de réaliser 7 hébergements individuels pour des jeunes entre 18 et 27 ans et qui seront géré par l’asbl « Wunnengshëllef ».
L’asbl « Wunnengshëllef » est une association qui œuvre dans le domaine de l’inclusion sociale et qui attribue lesdites chambres à des jeunes adultes qui, pour diverses raisons, quittent leur domicile familial. La mise à disposition d’une chambre leur permet de continuer leur projet scolaire afin d’entrer dans la vie d’adulte et devenir indépendants.  

La commune a également bénéficié d’une aide à la construction de la part du Ministère du Logement pour la réalisation de ce projet. Les coûts furent subventionnés à la hauteur de 75%. L’accompagnement socio-éducatif, qui est assuré par la Wunnengshëllef, est financé par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.  

A la date du 10 mai 2023, les représentants de la commune de Schuttrange procéderont en présence du Ministre du Logement, Monsieur Henri KOX et les représentants de « Wunnengshëllef asbl », à l’inauguration officielle des 7 hébergements pour jeunes. 
Ces nouveaux hébergements soulignent donc clairement l’engagement de la commune de Schuttrange.


Pressecommuniqué

Aweiung vu subventionnéierte Logementer um « Schënnbierg » zu Minsbech 
Eng vun de Prioritéiten vun der Schëtter Gemeng besteet an der Realisatioun vu subeventionnéierte Wunnengen.

De Projet fir Jonker um « Schënnbierg » zu Minsbech, koum duerch de Kaf vum 19. Juni 2019 vum Haus « Ernens » zu stanen.

De Gemengerot huet de 24. Februar 2021 décidéiert d’Haus 30, um Schënnbierg ze renovéieren an ëmzebauen fir e Betrag vun 386.000,00 €, fir 7 individuell Zëmmere fir Jonker zwëschent 18 a 27 Joer ze realiséieren déi vun der Wunnengshëllef asbl géréiert ginn.
D’Asbl « Wunnengshëllef » ass eng Vereenegung déi am Domaine vun der sozialer Inklusioun täteg ass an déi déi Zëmmeren jonke Leit zur Verfügung stellt déi, aus verschiddene Grënn, vun dohem erausplënnere wëllen oder mussen. D’Zurverfügungstellung vun engem solchen Zëmmer gëtt hinnen d’Méiglechkeet hir Schoul weiderzemaan anfir dass se duerno kënnen an d’Erwuesseneliewe starten an onofhängeg kënne ginn.

D’Gemeng huet fir dëse Projet eng finanziell Ënnerstëtzung säitens dem Ministère kritt. D’Käschte sinn an Héicht vu 75% subventionéiert ginn. Déi socio-éduaktif Begleedung vun der Wunnengshëllef gëtt vum Edukatiounsminisère finanzéiert.  

Den 10. Mee 2023 weien d’Vertrieder vun der Schëtter Gemeng a Präsenz vum Minister vum Logement den Här Henri KOX an zesumme mat der Wunnengshëllef déi 7 Zëmmere fir Jonker an. 
Dës nei Logementer ënnersträichen also kloer den Engagement vun der Schëtter Gemeng.


PRESS RELEASE

Inauguration of subsidized accommodation at the "Schënnbierg" in Munsbach 
One of the priorities of the commune of Schuttrange is to continue the construction of subsidized accommodation.

The project for the construction of accommodation for young people, located on "Schënnbierg" street in Munsbach, is the result of an acquisition by the commune of Schuttrange of the "Ernens" house on June 19, 2019.

On 24 February 2021, the commune council opted for the transformation and renovation of the house 30, um Schënnbierg, for an amount of € 386,000.00, in order to create 7 individual accommodations which will be managed by the non-profit association "Wunnengshëllef" for young people between 18 and 27 years old.
The non-profit association "Wunnengshëllef" is an association that works in the field of social inclusion and allocates these rooms to young adults who, for various reasons, leave their family home. The provision of a room allows them to continue their school project in order to enter adult life and become independent.  

The commune also received construction aid from the Ministry of Housing for the realization of this project. The costs were subsidized to the tune of 75%. Socio-educational support, which is provided by the Wunnengshëllef, is funded by the Ministry of Education, Children and Youth.  
On May 10, 2023, the representatives of the commune of Schuttrange will proceed in the presence of the Minister of Housing, Mr. Henri KOX and the representatives of "Wunnengshëllef asbl", to the official inauguration of the 7 youth accommodations. 
These new accommodations therefore clearly underline the commitment of the commune of Schuttrange.