Aktuell
Publié le 05 septembre 2023

Schëtter beweegt sech 2023-2024

[LU] Maach Haut Eppes, fir dat sech däin zukünftegen Ech dir Merci soe wäert.

Vun Haut un kennt dir iech ob eiser Websait fir déi verschidde Sportscoursen umellen.

https://www.schuttrange.lu/enseignement/cours-sportifs

 

[FR] Faites quelque chose aujourd'hui pour lequel votre futur vous remerciera.

À partir aujourd'hui vous pourrez vous inscrire sur notre site internet aux différents cours sportifs.

https://www.schuttrange.lu/enseignement/cours-sportifs

 

[EN] Do something today that your future self will thank you for.

From today on, you can register on our website for the various sports courses.

https://www.schuttrange.lu/enseignement/cours-sportifs

 

[DE] Tu heute etwas, für das dir dein zukünftiges Ich danken wird.

Ab Heute könnt ihr euch auf unserer Website für die verschiedenen Sportkurse anmelden.

https://www.schuttrange.lu/enseignement/cours-sportifs