Aktuell
Publié le 22 février 2024

Réunion du Conseil Communal

Gemengerot Livestream logo

Gemengerot, Mëttwoch, den 28. Februar um 17h00 Auer

Mercredi, le 28 février 2024 à 17h00 

Salle de réunion du conseil communal à Schuttrange, Place de l'Eglise

Live op Youtube

Live op Apart TV (Um Kanal 82 vu PostTV an am TV-Reseau vun der ELTRONA)

Schëtter Gemengerot, e Mëttwoch, den 28. Februar, um 17 Auer am Reuniounssall vum Gemengerot op der Kiercheplaz.

Wéi gewinnt, och am Livestream op apart TV an eisem Youtube Kanal. 

Op der Dagesuerdnung stinn ë.a. :

- Emännerung vum PAG: Reklassement an eng Gréngzone zu Iwwersiren

- Nei Stroossenimm (PAP Schënnbierg, Kläranlag Iwwersiren)

- Kredit fir d'Erneierung vu Feldweeër

- Pakt vum Zesummeliewen

...


Conseil Communal, Mercredi 28 février en direct à partir de 17h00

Voici les principaux points a l'ordre du jour:

- Modification ponctuelle du PAG: Reclassement d'une zone en zone verte à Uebersyren

- Denomination d'une nouvelle rue (PAP Schënnbierg, station d'épuration à Uebersyren)

- Crédit supplémentaire concernant les réfections de chemins ruraux

- pacte communal du vivre-ensemble interculturel

...


Council Meeting, Wednesday, February 28th, live from 5 p.m.

Here are the main items on the agenda:

- Specific amendment to the General Development Plan (PAG): Reclassification of an area to green zone in Uebersyren


- Naming of a new street (PAP Schënnbierg, sewage treatment plant in Uebersyren)


- Additional credit regarding rural road refurbishments


- Communal pact for intercultural coexistence

...