Gemeng Schëtter

16 juin/2019

Fête de la Musique 2019

Date :

16.06.2019

Adresse :

Salle des fêtes | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

11:30

 

Fête de la musique
um Campus an der Dällt zu Minsbech (185, rue Principale Munsbach)

14h00: Schëtter Jongbléiser
15h00: Syrdall Musekschoul Schëtter
16h00: Rythmica Lux Schuttrange
16h45: Schëtter Gesank & Vereenegt Syrdall Chéier
17h45: Xpression & Kids
18h30: Simply 2
19h15: Folklor ,La Ronde" & ,,Uucht-la Veillée"
19h45: Elysian Gates - Symphonic Metal Band
20h30: Rhythm Band

Foto-Ausstellung: ,,50 Joer Schetter Jongbléiser"
11h30: Apero a Catering
Mat der Ennerstëtzung vun der Gemeng an de Schëtter Veräiner

Musek zesumme liewen! Vivons ensemble la musique !