Gemeng Schëtter

29 sept./2019

Stamminet

Date :

29.09.2019

Adresse :

Galerie | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

10:00

Mir freeën eis alle Bierger aus eiser Gemeng erëm eng Kéier d’Geleegenheet ze ginn, sech an enger lockerer Atmosphère kennen ze léieren a gemitlech e puer Wuert mateneen ze schwetzen.

Mir invitéieren Iech als Integratiouns- a Chancegläichheetskommissioun, an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Schëtter häerzlech op eise  „Stamminet”,
e Sonndeg, de 29. September 2019 vun 10.00 bis 12.00 Auer
an der Galerie um Campus an der Dällt  185, rue Principale zu Minsbech

 


 

Nous avons le plaisir d’offrir à tous les habitants de notre commune une nouvelle occasion de se rencontrer et de se parler dans une atmosphère détendue.
Nous vous invitons en tant que commission d’Intégration et d’égalité des chances, en collaboration avec la commune de Schuttrange, à notre
« Apéro »,
le dimanche, 29 septembre 2019 de 10.00 à 12.00 heures dans la salle “Galerie” au Campus an der Dällt
185, rue Principale à Munsbach
 


 

Wir freuen wir uns allen Bürgern der Gemeinde erneut die Möglichkeit zu geben sich in einer entspannten Atmosphäre zu treffen und sich gemütlich miteinander zu unterhalten.
Wir laden Sie herzlich im Namen der Integrations- und Chancengleichheitskommission, in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, zu unserem
„Frühschoppen” ein, am Sonntag, dem 29. September 2019, von 10.00 bis 12.00 Uhr 

in der “Galerie” im Campus an der Dällt  185, rue Principale à Münsbach

 


 

Once again, we are pleased to offer all the residents of our Commune an opportunity to meet and chat in a relaxed atmosphere. The Integration and Equal Opportunities Committees, in cooperation with Schuttrange Commune, cordially invite you to their “Pre-Lunch Drink”
on Sunday 29 September 2019, from 10.00 till 12.00. in the “gallery”room at the

Campus an der Dällt
185, rue Principale in Munsbach

Apéro, Frühschoppen, Pre-Lunch Drink