Gemeng Schëtter

12 oct./2019

Commémoration nationale

Date :

12.10.2019

Léif Dammen an Hären,

Fir der Resistenz vum Lëtzebuerger Vollek während der Okkupationszäit 1940-1945 ze gedenken biet de Schäfferot, d’Biergerinnen an d’Bierger, grad esou wéi eis lokal Veräiner, bei dëser Gedenkzeremonie matzemaachen.

 

Samschdeg, den 12. Oktober 2019

19.15 Auer Den offizielle Cortège stellt sech zu Schëtter an der rue du Verger op

19.30 Auer Feierlech Mass zu Éiren vun all eisen Affer déi hirt Liewen agesat a gin hun fir eis Fräiheet

20.15 Auer Usprooch vum Buergermeeschter

No der Mass, de Buergermeeschter leet mat de Schäffen Blummen um Monument vun de Gefaalenen nidder.

 

Mir wäre frou wann eis Matbierger dëser Feier a grousser Zuel beiwunne géifen, a fir dësen Dag d’Fändelen géifen aushänken.

Merci am viraus a mat beschte Gréiss.

De Schäfferot Jean-Paul JOST, Buergermeeschter Claude MARSON, Schäffen Serge THEIN, Schäffen

 


 

Pour commémorer la résistance du peuple luxembourgeois sous l’occupation de 1940-1945, le collège des bourgmestre et échevins propose que les citoyennes et les citoyens participent, au même titre que nos associations locales, à la cérémonie commémorative.

 


 

To commemorate the resistance of the People of Luxembourg during the Occupation period 1940-1945, the college of mayor and aldermen requests all citizens as well as all local associations, to participate in this memorial ceremony.

Kommemoratiounsdag