Gemeng Schëtter

19 oct./2019

Trakterzéihen - Schëtter Nëssmart

Date :

19.10.2019

Adresse :

1

Salle des fêtes | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

16:00

Trakterzéihen

Trakterzéihen -  Schëtter Nëssmart