Gemeng Schëtter

09 nov./2019

Journée intergénérationnelle - Jonk an eeler Leit treffe sech

Date :

09.11.2019

Adresse :

Centre Culturel Munsbach | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

14:00

org. Kommissioun vun der Famill, dem 3. Alter an dem sozialen Uleies, Club des Jeunes a Schëtter Jugendhaus

 

E gemeinsame Nomëtten am Centre Culturel wou sech Jonk an Eeler treffen an hier Ideeën austauschen. Gutt Stëmmung bei engem Patt mat Musek.

 

Samschdes, den 9. November 2019 am Centre Culturel « an der Dällt » zu Minsbech
Ufank : 14.00 Auer Enn : 18.00 Auer